Mer- och övertidsarbete

Arbetstid - Mer- och övertidsarbete - UUSI laki

Vad är mertidsarbete?

Mertidsarbete definieras som arbete som utförs på arbetsgivarens initiativ och utöver den avtalade arbetstiden och som inte överskrider den lagstadgade ordinarie arbetstiden. Arbetstid som är kortare än den lagstadgade ordinarie arbetstiden kan grundas på antingen anställningsavtal eller kollektivavtal.

Exempel:

  • Arbetstagarens avtalade ordinarie arbetstid är sex timmar per dygn.
  • Arbetstagaren gör en åtta timmars arbetsdag.
  • Mertidsarbetet är skillnaden mellan den avtalade arbetstiden och den utförda arbetstiden, dvs. två timmar.

Om den arbetstid som avtalas i arbetsavtalet varierar på ett sådant sätt som avses i 11 § i lagen om arbetsavtal (varierande arbetstid), får arbetsgivaren låta utföra övertidsarbete som överskrider den arbetstid som antecknats i arbetsskiftsförteckningen endast om arbetstagaren ger sitt samtycke särskilt för varje gång eller för en bestämd, kortare tidsperiod åt gången.

Ersättning för mertidsarbete

Enligt arbetstidslagen ska det för mertidsarbete betalas  en ersättning som åtminstone motsvarar lönen för den avtalade arbetstiden. Ersättningen kan också bytas mot motsvarande ledighet. Ersättningen kan enligt avtal bytas mot ledighet antingen helt eller delvis.

Om ersättningen ges som ledig tid ska den ges under arbetstagarens ordinarie arbetstid och inom sex månader från utförandet av mertidsarbetet, såvida arbetstagaren och arbetsgivaren inte avtalar om annat.

I många kollektivavtal finns bestämmelser om ersättning för mertidsarbete som avviker från lagen.

Vad är övertidsarbete?

Övertidsarbete är arbete som överskrider den maximala ordinarie arbetstiden enligt arbetstidslagen. Arbete som överskrider den ordinarie arbetstiden är övertidsarbete endast om det utförs på arbetsgivarens initiativ och med dennes godkännande.

Utförandet av övertidsarbete förutsätter också alltid arbetstagarens samtycke. Arbetstagaren ska ge sitt samtycke separat till varje tillfälle av övertidsarbete. Arbetstagaren kan dock ge sitt samtycke för en bestämd kortare tidsperiod åt gången om det krävs utifrån organiseringen av arbetet. Således kan arbetsgivaren inte förutsätta att arbetstagaren utför övertidsarbete, och arbetstagaren kan inte i arbetsavtalet förbinda sig att utföra övertidsarbete vid behov.

Övertidsarbete per dygn är arbete som överskrider den lagstadgade maximala normala ordinarie arbetstiden för ett dygn. Övertidsarbete per vecka är arbete som överskrider den lagstadgade maximala ordinarie arbetstiden för en vecka, exklusive övertidsarbete per dygn. Till exempel om arbetstagaren har arbetat 8 timmar per dag från måndag till fredag (totalt 40 timmar) och arbetar 12 timmar på lördag, är de första 8 timmarna övertidsarbete per vecka och timmarna 9–12 är övertidsarbete per dygn – och räknas alltså inte till övertidsarbete per vecka.

I periodarbete är övertidsarbete arbete som överstiger den avtalade ordinarie arbetstiden för en två- eller treveckorsperiod. I periodarbete kan uppkomsten av övertidsarbete således redas ut först när perioden avslutats.

Exempel på uppkomsten av övertidsarbete när den ordinarie arbetstiden enligt den allmänna regeln (arbetstidslagen 5 § 1 mom.) är 8 timmar per dygn och 40 timmar per vecka:

  Ti On To Fr Tot.
Avtalad arbetstid
(enligt anställningsavtal eller
timmarna som antecknats i arbetsskiftsförteckningen)
8 8 8 8 8 - - 40
Utfört arbete 12 12 12 12 12 12 12 84
Övertidsarbete per dygn
(överskrider 8 timmar)
4 4 4 4 4 4 4 28
Övertidsarbete per vecka
(exklusive övertidsarbete per dygn;
12-8 timmar)
- - - - - 8 8 16

Övertidsarbete i flextid och utökad flextid

När flextid används är övertidsarbete per dygn arbete som överskrider åtta timmar om dygnet, och övertidsarbete per vecka är arbete som utförs på en dag som enligt arbetsskiftsförteckningen ska vara ledig och som överskrider 40 timmar utan att vara övertidsarbete per dygn.

När utökad flextid används är övertidsarbete per dygn arbete som överskrider åtta timmar om dygnet, och övertidsarbete per vecka är arbete som utförs under den veckoledighet som avtalats i avtalet om utökad flextid utan att vara övertidsarbete per dygn.

Om flextid eller utökad flextid används ska man uttryckligen avtala om mer- och övertidsarbete. Som övertidsarbete per dygn räknas inte det att arbetstagaren på eget initiativ förlänger arbetstiden inom ramen för avtalet om flextid eller utökad flextid.

Enligt huvudregeln kan övertidsarbete uppstå så fort arbetstagaren har arbetat över åtta timmar under ett dygn och den överskridande tiden utförs på initiativ av arbetsgivaren. Om en utjämningsperiod har fastställts för flextiden kan övertidströskeln variera beroende på situationen.

Det gäller för arbetsgivaren och arbetstagaren att avtala om de exakta principerna för beräkning av mertids- och övertidsarbete i flextid och utökad flextid. Det är viktigt att parterna på förhand vet när arbetet utförs i första hand på arbetsgivarens initiativ och således betraktas som övertid och att det då inte är arbetstagaren som använder sin flextid eller ledighet.

När flextid används och flextidssaldot är fullt kan arbetstagaren inte längre använda flextid. Om inget annat avtalats är det bästa beräkningssättet i dessa situationer följande: överskridningen är övertidsarbete om arbetstagaren på arbetsgivarens initiativ utför arbetstimmar som överskrider den ordinarie arbetstiden och arbetsgivaren vet att det maximala saldot har nåtts.

Ersättningar för övertidsarbete

Förhöjd lön ska betalas för övertidsarbete. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan också avtala om att helt eller delvis byta ut övertidsersättningen mot motsvarande avlönad ledighet. Längden på ledigheten fastställs enligt förhöjningsprocenten för övertidsersättningar. Ledigheten ska ges inom sex månader från utförandet av övertidsarbetet, såvida inget annat avtalas.

I kollektivavtal kan det finnas bestämmelser om ersättning för övertidsarbete som avviker från lagstiftningen. Arbetsgivaren ska beakta dessa bestämmelser.

Övertidsersättning per dygn och per vecka

För övertidsarbete per dygn ska arbetsgivaren för de två första övertidstimmarna betala lön som förhöjts med 50 procent och för de följande övertidstimmarna lön som förhöjts med 100 procent.

För övertidsarbete per vecka ska arbetsgivaren betala lön som förhöjts med 50 procent.

Övertidsarbete per dygn respektive vecka ska ersättas separat, om den ordinarie arbetstiden fastställs enligt den allmänna regeln i arbetstidslagen.

Ersättningar för övertidsarbete i periodarbete

När arbetet fortsatt under hela perioden är ersättningarna för övertidsarbete

  • för två veckors perioder: lön som för de 12 första timmarna förhöjts med 50 procent och för de följande timmarna lön som förhöjts med 100 procent
  • för tre veckors perioder: lön som för de 18 första timmarna förhöjts med 50 procent och för de följande timmarna lön som förhöjts med 100 procent.

I arbetstidslagen fastställs hur ersättningen för övertidsarbete beräknas i de situationer då arbetet har avbrutits under den avtalade två- eller treveckorsperioden.