Varierande arbetstid

Arbetstid - Varierande arbetstid

I arbetsavtal med varierande arbetstid finns inte ett fast antal timmar, utan arbetstagares arbetstid varierar mellan det överenskommet minimi- och maximiantalet arbetstimmar. Det är möjligt att komma överens om till exempel 0–40 timmar i veckan eller 10–30 timmar i veckan. Om man har kommit överens om ett minimiantal på noll timmar i veckan eller under en längre granskningsperiod, menas en så kallad nollavtal. Det är frågan om ett arrangemang med varierande arbetstid även när arbetet utförs vid behov när arbetstagaren blir kallad i jobbet.

Bestämmelser om flexibel arbetstid finns i arbetsavtalslag 55/2001 och i arbetstidslag 872/2019.

Bestämmelserna i dessa lagar inkluderar:

 • förutsättningar för förhandlingar gällande varierande arbetstid (AAL 1 kap. 11 §) 
 • förhandlingar gällande minimiarbetstiden (AAL 1 kap. 11 §) 
 • en utredning över de centrala villkoren för arbetet måste ges när man tillämpar varierande arbetstid (AAL 2 kap. 4 §) 
 • lön för sjukdomstid (AAL 2 kap. 11 §) 
 • lön för uppsägningstid (AAL 6 kap. 4 a §) 
 • arbetstagarens samtycke för mertidsarbete (arbetstidslagen 17 §) 
 • arbetstagarens hörande gällande arbetsturer som överskrider minimiarbetstiden arbetstidslagen 30 §).

Hurdana avtal påverkas av detta?

 • Arbetstidsvillkor där man inte har kommit överens om en minimiarbetstid, men man har kommit överens om ett maximum för ordinarie arbetstid (t. ex. 0–40 tim./v.)
 • Arbetstidsvillkor där man har kommit överens om ett minimum och maximum för ordinarie arbetstid (t.ex. 15–35 tim./v.)
 • Avtal enligt vilka arbetstagaren kallas skilt i arbetet och där man inte har kommit överens om ordinarie arbetstid (0 tim./v.).

Och hurdana påverkas inte?

 • Genomsnittlig arbetstid och flextid
 • Ett arbetstidsarrangemang där arbetstagaren får själv bestämma om längden på arbetstiden, såsom arbete baserad på provisions- eller prestationslön där arbetstagaren själv bestämmer hur mycket han eller hon arbetar
  • I regel ändras arbetstidslagen inte i sådana avtalsförhållanden.
 • Ett arrangemang där parterna kommer överens om ett anställningsförhållande för viss tid skilt för var arbetsgång
  • En så kallad ramavtalsmodell (jfr. med att kallas i arbete vid behov).

Förutsättningarna för överenskommelser gällande varierande arbetstid

 • På arbetstagarens initiativ (det lönar sig att anteckna orsaken i arbetsavtalet, t.ex. studier)
 • På arbetsgivarens initiativ när behovet av arbetskraft varierar
  • Om arbetstiden i själva verket visar sig vara fast är varierande villkoret ogiltigt och arbetstidsvillkoret måste tillämpas som fast
  • Kan inte avtalas som mindre än det verkliga behovet på arbetsgivarens initiativ.

Förhandlingarna gällande minimiarbetstiden

 • Om realiseringen visar att arbetstidsvillkoret har avtalats som för litet (t. ex. variation mellan 0–40 tim./v.) kan arbetstagaren be om en förhandling för att ändra arbetstidsvillkoret.
  • granskningsperiod 6 föregående månader
  • förutsätter aktivitet från arbetstagarens sida
  • ett biträde kan användas i förhandlingarna.
 • Om förhandlingarna inte leder till att villkoret ändras, ska arbetsgivaren skriftligen lägga fram sakliga grunder för på vilket sätt det gällande arbetstidsvillkoret fortfarande motsvarar arbetsgivarens behov av arbetskraft.

Information om de centrala villkoren i arbetet

 • Information om arbetstiden måste finnas i arbetsavtalet eller en skriftlig utredning 
 • I varierande arbetstid måste arbetsgivaren även ge en utredning om behovet av arbetskraft.
  • en separat utredning eller en del av avtalet/utredningen om de centrala villkoren i arbetet
  • icke-bindande, utan informerande
  • beskriver situationer där arbetsgivaren sannolikt kommer att behöva arbetskraft.

Lön för sjukdomstid vid varierande arbetstid

 • Arbetstagaren har rätt till lön under sjukdomstiden om arbetstagaren skulle ha arbetat om han eller hon haft arbetsförmåga.
 • I praktik har detta visats genom t.ex. arbetsskiftsförteckningen
 • Om arbetstagarens arbetsturer inte har antecknats i arbetsskiftsförteckningen, är arbetstagaren berättigad till lön under sjukdomstiden:
  • om man har kommit överens om arbetsskiftet på andra sätt eller
  • om man med hänsyn till omständigheterna annars kunde ha förväntat sig att arbetstagaren skulle ha arbetat om han eller hon haft arbetsförmåga (t.ex. arbetar varje måndag).
 • En avvikelse kan göras med kollektivavtalet.

Lön för uppsägningstid vid varierande arbetstid

 • Huvudregeln är sedvanlig lön.
 • Om det arbete som arbetsgivaren erbjuder under uppsägningstiden understiger den genomsnittliga arbetsmängden under de 12 veckor som föregår det sista arbetsskiftet, ska arbetsgivaren ersätta det inkomstbortfall som beror på underskridningen.
  • Gäller inte om arbetsförhållandet har varat under en månad.

Bestämmelser som gäller för arbetstiden när man tillämpar varierande arbetstid

Samtycke för mertidsarbete

 • Utöver arbetstiden som har antecknats i arbetsskiftsförteckningen kan mertidsarbete utföras endast med arbetstagarens samtycke.
 • Samtycket är begränsat och kan ges enbart
  • skilt för varje gång eller
  • för en kortare tidsperiod (t.ex. oförutsedd anhopning av arbete).

Hörandet av arbetstagaren gällande arbetsturer som överskrider minimiarbetstiden

 • Gällande minimiarbetstiden (t.ex. 10–30 tim./v.) är arbetstagarens ställning densamma jämfört med en arbetstagare som tillämpar fast arbetstid.
 • Då arbetsgivaren vill anteckna arbetsskift i arbetsskiftsförteckningen som överskrider minimiarbetstid, ska arbetstagaren ges möjlighet att inom utsatt tid meddela i vilken utsträckning och med vilka förutsättningar han eller hon accepterar arbetspasset.
 • Det räcker att reservera en möjlighet för hörand
  • det finns inga formkrav för hörandet
  • arbetstagaren kan t.ex. meddela dagar som åtminstone inte passar.
 • En avvikelse kan göras med kollektivavtalet.

Exempel: Avtalsenlig arbetstid 10–30 timmar i veckan:

Exempel: Avtalsenlig arbetstid 10–30 timmar i veckan.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?