Egenföretagare

Kör- och vilotider för bilförare - Lag om arbetstid i vägtrafik för förare som är egenföretagare

Lagen både implementerar och kompletterar bestämmelserna om kör- och vilotider i vägtrafik inom EU. Syftet med lagen är att upprätthålla och främja säkerheten och hälsan för förare som är egenföretagare. Syftet är också att främja en sund konkurrens i transportbranschen.

Lagen tillämpas på förare som är egenföretagare och som deltar i utövande av transportverksamhet i vägtrafik (som avses i tillämpningsområdet för kör- och vilotidsförordningen eller för AETR-överenskommelsen).

Lagen om arbetstid i vägtrafik för förare som är egenföretagare (349/2013) som trädde i kraft 1.6.2013 föreskriver om den maximala arbetstiden per vecka, pauser och nattarbete i trafiken. Lagen innehåller bestämmelser om företagarförares skyldighet att föra bok eller lämna andra tillförlitliga utredningar om arbetstiden samt avvikelser i arbetstiderna på grund av tekniska eller arbetsrelaterade orsaker.

Arbetstiden för en förare som är egenföretagare får uppgå till i genomsnitt högst 48 timmar per vecka under en referensperiod på högst fyra månader. Den sammanlagda arbetstiden får dock inte överstiga 60 timmar per vecka. Den sammanlagda arbetstiden för ett arbetsskift får inte överstiga 10 timmar, om man under ifrågavarande arbetsskift arbetar 01–05. Man får avvika från dessa bestämmelser av arbetsrelaterade orsaker, men orsaken till avvikelsen ska anges.

Dessutom får en förare som är egenföretagare inte arbeta mer än sex timmar i sträck utan rast (omfattar både körtiden och övrigt arbete). Om arbetstiden omfattar mellan sex och nio timmar, ska rasten vara minst 30 minuter. Om arbetstiden omfattar mer än nio timmar, ska rasten vara minst 45 minuter. Rasten får delas upp på flera perioder om minst 15 minuter.

Ett arbetstidsregister eller någon annan tillförlitlig rapport ska förvaras i två år. Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar iakttagandet av lagen.