Familjeledighet

Övriga ledigheter i arbetslivet - Familjeledighet

Syftet med familjeledighet är att göra det lättare för arbetstagare att anpassa familjelivet och arbetet till varandra.

Arbetstagare har enligt arbetsavtalslagen rätt att ta ut ledighet från arbetet för den tid för vilka de beviljas moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning. Orsaken till familjeledighet är nästan alltid vård av eget barn. Tvingande familjeorsaker kan dock även innebära andra plötsliga händelser i familjen som kräver arbetstagarens närvaro.

Familjeledighet kan tas ut av föräldrar som bor i samma hushåll som barnen. Rätt till tillfällig vårdledighet har också den förälder som inte bor i samma hushåll som barnet.

Med familjeledighet avses att arbetstagaren tar ut

 • moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet
 • vårdledighet
 • partiell vårdledighet
 • tillfällig vårdledighet
 • ledighet på grund av tvingande familjeorsaker
 • ledighet för viss tid för att sköta en familjemedlem eller en annan närstående.

Arbetstagaren har rätt till familjeledighet, förutsatt att arbetstagaren meddelar arbetsgivaren på lagstadgat sätt. När det gäller partiell vårdledighet kan arbetsgivaren i vissa situationer vägra bevilja ledighet.

Inkomster och förmåner under familjeledighet

Enligt arbetsavtalslagen är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön för tiden för familjeledigheter. I många kollektivavtal har man dock avtalat om betalning av lön till exempel för moderskapsledighet och kortvarig, dvs. tillfällig vårdledighet, på grund av att ett barn plötsligt insjuknar.

När ett barn föds och växer har föräldrarna rätt till olika förmåner som betalas av FPA. Om arbetsgivaren betalar lön och semesterlön eller semesterersättning till en ledig arbetstagare kan arbetsgivaren ansöka om ersättning hos FPA. Ytterligare information i nättjänsten kela.fi.

Tidsfrister för meddelande om ledighet

Arbetstagaren ska meddela om moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet samt vårdledighet senast två månader innan den planerade ledigheten börjar.

Särskilda situationer avseende meddelande om ledighet:

 • Om ledigheten är högst 12 vardagar lång är anmälningstiden en månad.
 • Vid anmälan om ledighet på grund av vård av adoptivbarn ska arbetstagaren om möjligt iaktta en två månaders anmälningstid.
 • Om arbetstagaren inte kan iaktta en två månaders anmälningstid på grund av att maken återvänder till arbetslivet har arbetstagaren rätt att ta ut föräldraledighet med en anmälningstid som är en månad lång. Det förutsätter dock att arbetsgivarens verksamhet inte orsakas allvarliga olägenheter. Då ska arbetsgivaren lägga fram en utredning om de omständigheter som utgör grunden för vägran för arbetstagaren.

Om arbetstagaren och arbetsgivaren inte avtalat om annat kan familjeledigheten avbrytas eller skjutas upp endast av en motiverad orsak. I allmänhet förutsätter detta att barnets vårdarrangemang förändras märkbart.

Att beakta vid ändring av tidpunkten för ledigheten:

 • Arbetstagaren får av en motiverad orsak ändra tidpunkten och längden för ledigheten genom att meddela arbetsgivaren om det senast en månad före ändringen.
 • Arbetstagaren får tidigarelägga moderskapsledigheten och ändra tidpunkten för faderskapsledigheten i samband med förlossningen om det är nödvändigt med tanke på barnets födelse eller barnets, moderns eller faderns hälsotillstånd. Arbetsgivaren ska då underrättas om ändringen så snabbt som möjligt.
 • En förälder till ett adoptivbarn får av en motiverad orsak ändra begynnelsetidpunkten för ledigheten innan den begynner genom att underrätta arbetsgivaren om det så snabbt som möjligt.

Tillbaka till arbetet efter familjeledighet

När familjeledigheten tar slut har arbetstagaren rätt att i första hand återvända till sitt tidigare arbete. Om detta inte är möjligt ska arbetstagaren erbjudas arbete som motsvarar arbetsavtalet. Om inte heller detta är möjligt ska arbetstagaren erbjudas annat arbete som motsvarar arbetsavtalet.

Intjäning av semester

Semester intjänas under frånvaro på grund av moderskapsledighet, särskild moderskapsledighet eller föräldraledighet, tillfällig vårdledighet och tvingande familjeskäl. Tiden som är likställd med arbetad tid och under vilken man tjänar in semester omfattar sammanlagt högst 156 vardagar, det vill säga ungefär 6 månader. Tiden som är likställd med arbetad tid granskas separat för varje förlossning och adoption, inte enligt semesterkvalifikationsår.

Modern till ett adopterat barn har inte rätt till moderskapsledighet utan till föräldraledighet i minst 200 vardagar. I adoptionsfall är 156 vardagar av moderns föräldraledighet likställda med arbetad tid.

Arbetstagare tjänar inte in semester under vårdledighet. Vårdledigheten avbryter emellertid inte anställningsförhållandet. Vårdledigheten beaktas vid beräkningen av anställningens längd. Vårdledighet under semesterkvalifikationsåret minskar alltså inte den intjänade semestern under månaderna i arbetet. Om anställningsförhållandet har pågått i över ett år tjänar arbetstagaren fortfarande in 2,5 dagar semester per månad, även då han eller hon har varit vårdledighet under en del av året.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?