Kollektivavtal - Arbetsvillkoren för bärplockning

På sidan berättas om plockning av bär och andra naturprodukter i ett anställningsförhållande. Vid bärplockning som utförs i ett anställningsförhållande ska man följa arbetslagstiftningen och bestämmelserna i det tillämpliga kollektivavtalet.

Arbetsvillkoren för bärplockning 2022

Stöd- och servicepersonal som arbetar i ett anställningsförhållande och till exempel arbetstagare på en bärodling omfattas av arbetslagstiftningen och därmed även av arbetarskyddsförvaltningens anställnings- och arbetsförhållandetillsyn.

På bärplockningsarbete som utförs i anställningsförhållande tillämpas Landsbygdsnäringarnas kollektivavtal och gällande arbetslagstiftning.

Anställningsvillkor för säsongsarbetare inom jordbruket år 2022

Broschyren Anställningsvillkor för säsongsarbetare inom jordbruket år 2022 har publicerats. Broschyren finns utöver svenska och finska även på engelska, ryska och ukrainska. 

Broschyren har förverkligats av Industrifacket och Landsbygdens Arbetsgivarförbund i samarbete med producentorganisationer, Frukt- och Bärodlarnas förbund och Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys.

Anställningsvillkor för säsongsarbetare inom jordbruket år 2022

Maatalouden kausityöntekijän työehdot vuonna 2022

Terms of employment for seasonal workers in agriculture for 2022

Трудовые условия сезонных работников в сельском хозяйстве в 2022 году

Умови роботи сезонного сільськогосподарського працівника у 2022 році

Plockning av skogsbär

Personer som plockar skogsbär är i princip inte anställda, eftersom kännetecknen på ett anställningsförhållande saknas. För att det ska vara fråga om ett anställningsförhållande ska det finnas ett arbetsavtal mellan parterna och arbetet ska utföras under arbetsgivarens ledning och övervakning mot lön eller annat vederlag. (Arbetsrådets utlåtanden TN 1483-10, 3.6.2010 och TN 1458-14, 24.6.2014).

Utländska naturbärsplockares ställning beskrivs i en promemoria av juris doktor Jaana Paanetoja (pdf, på finska, Edilex-uutiset 25.8.2014).

Plockning av naturprodukter med stöd av allemansrätten

På utländska medborgare som plockar naturprodukter med stöd av allemansrätten tillämpas lagen om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter (487/2021). Lagen är helt ny och trädde i kraft 14.6.2021. I lagen föreskrivs det om den rättsliga ställningen av utländska medborgare som plockar naturprodukter med stöd av allemansrätten samt om rättigheter och skyldigheter som plockare och aktörer inom naturproduktsplockningsbranschen har gentemot varandra. Lagen tillämpas inte om naturprodukterna plockas i ett anställningsförhållande.

Läs mer om ämnet: Plockning av naturprodukter.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?