Undantag

Undantag - Yleistä

Undantag som gäller alla medlemsstater

Från den huvudregel som nämns i EU:s kör- och vilotidsbestämmelse har det stiftats undantag som berör alla medlemsstater eller som gäller endast i vissa medlemsstater. Även om ordalydelsen i flera av undantagen avser fordon, utgår man i tolkningen från den transport för vilket fordonet används för vid given tidpunkt.

De undantag som gäller alla medlemsstater ingår i artikel 3 i förordningen. Enligt den tillämpas förordningen om kör- och vilotider inte i någon medlemsstat på transporter som genomförs med

 • fordon som används för regelbundna persontransporter i linjetrafik, om linjens längd inte överstiger 50 kilometer
 • fordon eller fordonskombinationer med en högsta tillåten vikt som inte överstiger 7,5 ton vilka används för transport av material, utrustning eller maskiner som föraren använder i sitt arbete och som endast används inom en radie av 100 km från den plats där företaget är beläget, på villkor att körningen av sådana fordon inte utgör förarens huvudsakliga uppgift
 • fordon vars högsta tillåtna hastighet uppgår till högst 40 kilometer i timmen
 • fordon som ägs eller hyrs utan förare av försvarsmakten, räddningstjänsten, brandförsvaret och styrkor som är ansvariga för upprätthållande av allmän ordning om transporten utförs till följd av de uppgifter som ålagts dessa yrkeskårer och genomförs under deras kontroll
 • fordon som används i nödsituationer eller för räddningsarbete, inbegripet fordon som används för icke-kommersiella transporter av humanitärt bistånd
 • specialfordon som används för sjukvårdsändamål
 • specialfordon för bärgning som används inom en radie av högst 100 km från den ort där fordonet är stationerat
 • fordon som provas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll och nya eller ombyggda fordon som ännu inte tagits i bruk
 • fordon eller en kombination av fordon med en högsta tillåtna vikt som inte överstiger 7,5 ton som används för icke-kommersiell transport av gods
 • kommersiella fordon som betraktas som veteranfordon enligt lagstiftningen i den medlemsstat där de körs och som används för icke-kommersiell transport av personer eller gods.

Avvikelser som gäller i Finland 

Förutom de ovannämnda undantag som ska iakttas i alla medlemsstater har varje medlemsstat rätt att utesluta vissa transporter från tillämpningsområdet av förordningen om kör- och vilotider (och därmed även färdskrivarförordningen).

I Finland tillämpas förordningen om kör- och vilotider inte på följande slag av transporter och följaktligen behöver inte heller färdskrivare användas vid transporterna:

 • fordon som används eller hyrs utan förare av företag som bedriver jordbruk, trädgårdsodling, husdjursskötsel eller fiske, för körning inom en radie av högst 100 kilometer från gården, förutsatt att körningen av fordonet inte är förarens huvudsakliga uppgift och att man med fordonet transporterar egna produkter i liten omfattning för försäljning på torg eller i övrigt på en bestämd plats eller om transporten gäller hästar som företaget själv har hand om
 • fordon eller fordonskombinationer med en största tillåtna vikt som inte överstiger 7,5 ton och som används för utdelning av post enligt postlagen (415/2011) eller för transport av material eller utrustning som föraren använder i sitt arbete, förutsatt att dessa fordon används inom en radie av högst 100 km från den plats där företaget är beläget och att körningen av fordonen inte utgör förarens huvudsakliga uppgift
 • fordon som uteslutande används på sådana öar med en areal av högst 2 300 kvadratkilometer som inte är förenade med fastlandet med broar, vadställen eller tunnlar öppna för motorfordonstrafik
 • fordon som används för övningskörning för erhållande av körkort eller yrkeskompetensbevis och för avläggande av examen, förutsatt att fordonen inte används för kommersiell transport
 • fordon som används i samband med underhåll av avlopps-, översvämningsskydds-, vatten-, gas- och elanläggningar, underhåll och kontroll av vägar, insamling och bortskaffande av hushållsavfall, telekommunikationstjänster, radio- och televisionssändningar och pejling efter radio- och televisionssändare eller radio- och televisionsmottagare
 • fordon med mellan 10 och 17 sittplatser som används för icke-kommersiell trafik
 • fordon som är utrustade för att användas i undervisning, där undervisningen sker när fordonen står stilla
 • fordon avsedda att användas för uppsamling av mjölk från gårdsbruksenheter och för återlämning till gårdsbruksenheter av mjölkbehållare eller mjölkprodukter avsedda för djurfoder
 • fordon för transport av pengar eller värdeföremål
 • fordon som används för transport av djuravfall eller djurkadaver som inte är avsedda som människoföda
 • fordon som uteslutande används på vägar inom knutpunktsanläggningar relaterade till landsvägar såsom hamnar, intermodala terminaler och järnvägsterminaler
 • fordon som används för transport av levande djur från gårdsbruksenheter till lokala marknader och omvänt eller till slakterier inom en radie på 100 kilometer från gårdarna
 • specialfordon som används av cirkusar eller nöjesparker.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?