Arbetsintroduktion

Arbetsintroduktion - Alasivu

Lagen ålägger arbetsgivaren att se till att unga arbetstagare inte utsätter sig själva eller andra för risker. Enligt lagen ska arbetsgivaren ge en ung arbetstagare som saknar den yrkesskicklighet och erfarenhet som krävs i arbetet personlig undervisning och handledning. Arbetsgivaren ska beakta arbetsförhållandena på arbetsplatsen samt arbetstagarens ålder och övriga personliga egenskaper.

Introduktion förbättrar arbetssäkerheten

En väl genomförd introduktion hjälper den unga att snabbare lära sig arbetsuppgifterna. Felen och olycksfallen minskar. Introduktion minskar också stressen hos unga och hjälper dem att komma in i arbetsgemenskapen. Även produktiviteten och arbetets kvalitet förbättras när den unga känner till sina uppgifter och sitt ansvar. 

Vid introduktionen av unga är det viktigt att arbetsgivaren beaktar arbetstagarens individuella förutsättningar. Den ungas kompetens och erfarenhet ska redas ut, eftersom introduktionens längd och omfattning beror på dessa. Arbetsplatsen borde ha en aktuell introduktionsplan och -material. Dessutom gäller det att se till att introduktörerna har tillräckligt med tid för sina uppgifter.

Den unga arbetstagaren ska få tillräckligt detaljerad information om förväntningarna:

 • iakttagande av arbetsgivarens anvisningar och arbetsplatsens spelregler
 • undanröjande av fel och brister och anmälan av dem
 • användning av personlig skyddsutrustning och lämpliga arbetskläder
 • användning av arbetsredskap, maskiner och anordningar enligt anvisningarna (t.ex. användning av säkerhets- och skyddsanordningar).

Den unga ska också introduceras i hur man ska agera i störnings- och undantagssituationer. Det är också viktigt att ge anvisningar för situationer där den unga kan råka ut för osakligt bemötande.

Dessutom är det viktigt att uppmuntra den unga att genast fråga om något är oklart.

Undervisning och handledning i skadliga och farliga arbeten

I förordningen om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare finns preciserande anvisningar för undervisning och handledning. 

 • Innan ett nytt arbetsskede påbörjas ska man se till att den unga arbetstagaren är tillräckligt instruerad i arbetet och dess risker och att han eller hon kan iaktta arbetarskyddsanvisningarna.
 • Den unga arbetstagaren ska lära sig varje nytt arbetsskede under handledning och uppsikt av en erfaren och kompetent person.
 • Under arbetets gång ska man dessutom fästa särskild uppmärksamhet vid handledningen och övervakningen av den unga arbetstagaren.

Dessutom räknar förordningen upp de ärenden i vilka arbetstagaren ska handledas och introduceras omsorgsfullt och i tillräcklig omfattning. Sådana ärenden är

 • förhållandena på arbetsplatsen och säkert utförande av arbetet
 • eventuella hälsorisker relaterade till arbetet och bekämpningen av dem
 • säker användning av maskiner och utrustning samt kemiska produkter
 • säkra förfaranden som ska iakttas när produktionsverksamheten inleds och avslutas, maskiner rengörs, regleras, servas och repareras samt när det uppstår förutsägbara störningar i produktionsverksamheten och när det uppstår fel i maskiner och utrustning
 • säkerhetsföreskrifterna för använda maskiner och utrustning samt kemiska produkter, liksom de förfaranden och säkerhetsåtgärder som iakttas på arbetsplatsen enligt bestämmelserna om arbetarskydd samt anvisningar för förstahjälpen.

Ung arbetstagare - Arbetsintroduktion - Muualla verkossa