Arbetstid

Arbetstider - Alasivu

I lagen om unga arbetstagare föreskrivs om arbetstider, övertidsarbete, arbetstidens förläggning, raster samt dygns- och veckovila.

Man kan avvika från begränsningarna relaterade till arbetstiderna endast med dispens av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket, om den unga personens yrkesutveckling eller en annan viktig orsak kräver det. Regionförvaltningsverket kan dock inte bevilja dispens från oavbruten dygnsvila eller utförande av övertidsarbete på sammanlagt över 120 timmar om året.

Unga får inte utföra nattarbete

Den regelbundna arbetstiden för en person som fyllt 15 år är högst 8 timmar per dag och 40 timmar per vecka, och arbetsskiftet får förläggas mellan klocka 6 och 22. Om det handlar om tvåskiftsarbete relaterat till yrkesutbildning får arbetet dock utföras fram till klockan 24.

Arbetstiden för en under 15 år gammal person är högst 7 timmar per dag och 35 timmar per vecka, och arbetsskiftet får förläggas mellan klockan 8 och 20 eller, om vägande skäl på grund av organiseringen av arbetet kräver det, mellan klockan 6 och 20.

I hushållsarbeten kan arbetstiden sluta senast klockan 23 med den ungas samtycke. Med hushållsarbete avses arbete som utförs i arbetsgivarens hem.

En läropliktig ung person får arbeta högst 7 timmar på lediga dagar och högst 2 timmar på skoldagar. Skoldagens och arbetstidens sammanlagda längd får vara högst 8 timmar och den veckovisa arbetstiden högst 12 timmar.

En under 15 år gammal person får inte utföra övertidsarbete

En 15 år fylld person får utföra övertidsarbete högst 80 timmar per kalenderår. Övertidsarbete kräver samtycke av den unga personen. Den unga personens arbetstid får dock inte överstiga 9 timmar per dygn eller 48 timmar per vecka. En under 15 år gammal person får inte utföra övertidsarbete

Vilotiderna begränsar arbetstiden. Arbetsgivaren ska ge en 15 år fylld person minst 12 timmar och en under 15 år gammal person minst 14 timmar lång vilotid per dygn. Dessutom ska arbetsgivaren ge en veckovis ledig tid på minst 38 timmar. Vilotiden och den veckovisa lediga tiden får inte avbrytas.

Under arbetsdagen ska arbetsgivaren ge en ung arbetstagare en 30 minuter lång vilotid, dvs. matrast, om arbetstiden per dygn är längre än 4 timmar 30 minuter. Under vilotiden får den unga avlägsna sig från arbetsplatsen. Om det finns bestämmelser om den dagliga vilotiden i kollektiv- eller tjänstekollektivavtal som avviker från arbetstidslagen får arbetsgivaren tillämpa avtalsbestämmelsen även på unga arbetstagare.
 

 

Personer som har fyllt 14 år eller som under kalenderåret fyller 14 år

15–17 år gamla personer

Ordinarie arbetstid

 • 7 h/d
 • 35 h/v
 • 8 h/d
 • 40 h/v

Arbetstid för
läropliktiga
under skolterminen

 • lediga dagar 7 h/d
 • skoldagar 2 h/d
 • arbetstid per vecka högst 12 h/v
 • skoldagens och arbetstidens sammanlagda längd får vara högst 8 h/d
 • lediga dagar 7 h/d
 • skoldagar 2 h/d 
 • arbetstid per vecka högst 12 h/v 
 • skoldagens och arbetstidens sammanlagda längd får vara högst 8 h/d 

Övertidsarbete

 • förbjudet
 • högst 80 h/år
 • med dispens dessutom högst 40 h/år
 • daglig arbetstid högst 9 h/d
 • arbetstid per vecka högst 48 h/v

Arbetstidens förläggning

 • kl. 8–20
 • av vägande skäl kl. 6–20
 • i hushållsarbete till kl. 23
 • kl. 6–22
 • i hushållsarbete till kl. 23
 • i tvåskiftsarbete relaterat till yrkesutbildning till högst kl. 24

Matrast

 • 30 min, om arbetstiden överstiger 4 h 30 min/d
 • 30 min, om arbetstiden överstiger 4 h 30 min/d

Oavbruten
dygnsvila

 • 14 h/d

 • 12 h/d

Veckovila

 • 38 h/v
 • 38 h/v