Farligt arbete

Särskilt skadliga och farliga arbeten - Alasivu

Alla arbeten får inte utföras av unga arbetstagare

Vissa arbeten anses vara så farliga eller skadliga att de har begränsats för unga. Vissa andra arbeten får inte utföras av unga.

Arbeten som är särskilt farliga för unga fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning.

Under 16 år gamla personer får inte utföra farliga arbeten. Som farligt arbete för unga betraktas arbete där den unga arbetstagaren själv eller andra personer kan utsättas för särskild risk för olycksfall eller förlust av hälsan på grund av arbetet. Arbetsgivaren ska anlita företagshälsovården vid bedömningen av hälsorisker som arbetet och arbetsförhållandena utsätter den unga arbetstagaren för i skadliga och farliga arbeten.

Arbeten vars utförande har begränsats för unga fastställs i förordningen

I statsrådets förordning föreskrivs om de förutsättningar under vilka unga, under 18 år gamla personer kan utföra arbeten som klassificerats som särskilt skadliga eller farliga arbeten för unga arbetstagare. I förordningen räknas också upp de särskilt skadliga arbeten som under 18 år gamla personer överhuvudtaget inte får utföra. De arbeten som har klassificerats som farliga för unga räknas i sin tur upp i social- och hälsovårdsministeriets förordning.

En ung arbetstagare ska alltid introduceras i särskilt skadliga och farliga arbeten enligt förordningen.

Särskilt skadliga arbeten

I 3 § i statsrådets förordning om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare  (475/2006) klassificeras som särskilt farliga arbeten:

 1. arbete där det med beaktande av arbetstagarens ålder och erfarenhet förekommer oskälig påfrestning, betydande ansvar för egen eller andra personers säkerhet, betydande ekonomiskt ansvar eller särskilda faror som unga inte förmår identifiera eller undvika
 2. ensamarbete, om detta är förenat med uppenbar risk för olycksfall eller våld
 3. vård av och omsorg om psykiatriska patienter och psykiskt eller socialt störda personer
 4. hantering och transport av avlidna
 5. slakt
 6. dykningsarbete
 7. arbete som medför skadlig exponering för giftiga ämnen eller ämnen som framkallar cancer, som kan orsaka ärftliga genetiska skador eller fosterskador eller som annars kan ha bestående inverkan på en människas hälsa
 8. hantering av brand- och explosionsfarliga ämnen och mycket lättantändliga vätskor under uppenbart farliga förhållanden, samt
 9. arbete som medför exponering för skadlig strålning.

Arbete som betecknas som särskilt farligt i statsrådets förordning får utföras av unga endast som har yrkesinriktad grundexamen eller om han eller hon utför arbetet inom ramen för sin yrkesutbildning under en lärares ledning och tillsyn. Dessutom får en ung arbetstagare utföra arbete som avses i punkterna 3-5 i anslutning till yrkesutbildning och läroavtalsutbildning när en erfaren och yrkeskunnig person ständigt övervakar arbetet (en utredning om hur övervakningen har ordnats och nödvändig introduktion ska fogas till avtalet mellan arbetsgivaren och utbildningsanordnaren och skickas för kännedom till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket).

Undantagstillstånd

Arbetarskyddsmyndigheten har rätt att på villkor som myndigheten bestämmer bevilja tillstånd att avvika från bestämmelserna i bestämmelserna om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare. Undantagstillstånden handläggs koncentrerat för hela landets del av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionalförvaltningsverket i Östra Finland.

Farligt arbete

Farligt arbete får utföras av 16 år fyllda unga arbetstagare, om arbetsgivaren har sörjt för handledningen och instruktionen. Arbetsgivaren ska se till att den utrustning, de ämnen eller de arbetsförhållanden som den unga arbetstagaren kommer i kontakt med i arbetet inte medför särskild risk för olycksfall eller hälsan för den unga eller andra.

Betydelsen av en god introduktion framhävs i farligt arbete.

Dessutom får en ung person i högstadieåldern utföra farligt arbete som är nödvändigt med tanke på utbildningen om arbetet utförs under lärarens ledning och omedelbara tillsyn. Arbetet ska kunna utföras säkert. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid att arbetsredskapen och skyddsutrustningen passar den unga arbetstagaren och är säkra att använda.

Enligt förordningen anses följande faktorer vara farliga för unga arbetstagare:

 1. Mekaniska riskfaktorer

Vissa arbetsredskap kan medföra risk för att arbetstagaren skär sig eller kommer i kläm.

 1. Kemiska riskfaktorer

Vissa ämnen och preparat kan medföra kemiska risker.

 1. Fysikaliska riskfaktorer

Fysikaliska risker kan anknyta till buller, vibrerande arbetsmaskiner, kyla eller hetta och särskilt högt eller lågt lufttryck.

 1. Elektriska riskfaktorer

Särskild elektrisk risk kan föreligga vid spänningsarbete och vid arbete i närheten av oisolerade spänningsförande delar och vid service och reparation av starkströmsapparater och hissar.

 1. Fysisk överansträngning

Fysisk överansträngning kan förekomma i anslutning till lyft av tunga laster samt annat ensidigt belastande arbete.

 1. Biologiska riskfaktorer

Särskild risk kan föreligga i anslutning till vissa biologiska agenser.

 1. Vissa arbeten (i förteckningen över exempel uppräknas andra farliga arbetsuppgifter).

En detaljerad förteckning finns i social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare.

Förhandsanmälan om farligt arbete till regionförvaltningsverket och den läropliktigas vårdnadshavare

Innan farligt arbete inleds ska arbetsgivaren göra en förhandsanmälan. Anmälan ska lämnas till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket för den ort där arbetet utförs. Arbete som den unga utför inom yrkesutbildningen och under övervakning av en lärare ska inte anmälas. Inte heller arbete som den unga redan har en grundläggande yrkesexamen för anmäls.

Om det farliga arbetet utförs i anslutning till utbildningen, t.ex. under en period för inlärning i arbetet, är det den som ordnar yrkesutbildningen tillsammans med arbetsgivaren som är anmälningsskyldiga. Den som ordnar en grundutbildning behöver emellertid inte göra den här förhandsanmälan.

Anmälan till myndigheten ska kompletteras om det sker väsentliga förändringar i förhållandena med tanke på säkerheten. Dessutom ska arbetsgivaren på förhand meddela vårdnadshavaren till en läropliktig ung arbetstagare om att farligt arbete kommer att utföras och grunderna för det.

Anmälan

Blankett: Anmälan om anlitande av unga arbetstagare mellan 16 och 17 år för farligt arbete (pdf)

Anmälan ska lämnas till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket för den ort där arbetet utförs. Kontaktinformation.

Särskilt skadliga och farliga arbeten - Muualla tyosuojelu.fissä