Förvaring av uppgifter - Alasivu

Uppgifter ska förvaras i fyra år efter att den utländske arbetstagarens anställningsförhållande upphört.
 

Arbetsgivaren ska på arbetsplatsen förvara uppgifter om tidigare och nuvarande utländska arbetstagare och om grunderna för deras rätt att arbeta så att de enkelt kan granskas. Genom att förvara uppgifterna kan arbetsgivaren också följa om rätten att arbeta är i kraft.

De uppgifter som ska förvaras på arbetsplatsen ska redogöra för

  • den utländska arbetstagarens personuppgifter (hela namnet och födelsetiden)
  • huruvida arbetstagarens rätt att arbeta grundar sig på medborgarskap i ett EU- eller EES-land, ett giltigt uppehållstillstånd för arbetstagare eller en annan omständighet som ger rätt att arbeta enligt utlänningslagen
  • giltighetstiden för det uppehållstillstånd som ger rätt att arbeta (om det handlar om ett tillstånd för viss tid)
  • den bransch eller arbetsgivare för vilken tillståndet beviljats (om tillståndet gäller enbart ett visst arbete).

Uppgifter ska förvaras i fyra år efter att den utländske arbetstagarens anställningsförhållande upphört.

Uppdragsgivare för arbetstagare för en utländsk arbetsgivare vilka arbetar i entreprenad- eller underentreprenadarbete och som hyrd arbetskraft har inte någon plikt att förvara uppgifter som gäller grunden för rätten att arbeta. I praktiken ska dock uppdragsgivaren kunna styrka grunderna för de utländska arbetstagarnas rätt att arbeta för arbetarskyddsinspektörerna, om de utländska arbetstagarna fortfarande arbetar i Finland.

För att uppfylla plikten att förvara dessa uppgifter kan arbetsgivaren till exempel ta kopior av en handling som redogör för grunden för rätten att arbete eller använda följande blanketter:

Utländska arbetstagare och grunderna för deras arbetstillstånd

Utredning om de centrala villkoren i arbetet

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?