Rätt att arbeta - Alasivu

Arbetsgivaren ska försäkra sig om grunden för rätten att arbeta innan ett arbetsavtal ingås.

Arbetsgivaren har skyldighet att försäkra sig om att en utländsk arbetstagare som arbetar i Finland har rätt att arbeta i Finland. Skyldigheten att försäkra sig om rätten att arbeta gäller också huvudentreprenör eller huvuduppdragsgivare som verkar i Finland i situationer där utländska arbetstagare arbetar för en utländsk arbetsgivare i entreprenad- eller underentreprenadarbete eller som hyrd arbetskraft.

Arbetsgivaren kan försäkra sig om, den utländska arbetstagarens rätt att arbeta, utifrån arbetstagarens pass eller ett annat officiellt resedokument eller uppehållstillståndskortet. Arbetsgivaren ska försäkra sig om grunden för rätten att arbeta innan anställningen sker eller ett arbetsavtal ingås.

Ytterligare information: Pass och andra resehandlingar. Gränsbevakningsväsendet.

Grunderna för rätten att arbeta

Grunden för rätten att arbeta i Finland för en arbetstagare kan vara:

  • medborgarskap i ett EU- eller EES-land 
  • ett uppehållstillstånd som berättigar till arbete
  • arbetstagaren behöver inte uppehållstillstånd enligt utlänningslagen eller säsongsanställningslagen.

Rätten att arbeta kan beroende på tillståndstyp gälla endast inom en viss bransch eller hos en viss arbetsgivare. Rätten att arbeta kan också gälla endast en viss tid och vara beroende av om ansökan om fortsatt tillstånd har lämnats in i tid innan det föregående tillståndet löpte ut.

Medborgare i de nordiska länderna, EU-medlemsländerna, Liechtenstein eller Schweiz behöver inte ansöka om ett separat uppehållstillstånd för att arbeta i Finland. De kan arbeta i Finland på grundval av deras nationalitet.

För att kunna arbeta behöver arbetstagare som inte är medborgare i ovan nämnda länder i allmänhet antingen ett uppehållstillstånd för arbetstagare eller ett annat uppehållstillstånd som berättigar till förvärvsarbete.

Utlänningslagen fastställer också de situationer där det är tillåtet att arbeta i Finland utan uppehållstillstånd för arbetstagare.

Ytterligare information:
Att arbeta i Finland. Migrationsverket.
Rätt att arbeta. Migrationsverket. 
Rätt att arbeta utan uppehållstillstånd. Migrationsverket.
Säsongsarbete. Migrationsverket.

När behövs inte något uppehållstillstånd?

I utlänningslagen finns det föreskrifter om särskilda situationer där en person med ett annat än ett EU-/EES-lands medborgarskap kan arbeta i Finland utan uppehållstillstånd. Situationerna kan exempelvis anknyta till kortvariga vetenskaps-, kultur- och sportuppgifter. Även asylsökande kan arbeta utan uppehållstillstånd beroende på verifiering av identitet inom tre eller sex månader från ansökan om asyl. Dessutom kan man med stöd av säsongsanställningslagen arbeta högst 90 dagar i säsongsarbete inom jordbruk och turism med visum för säsongsarbete eller intyg för säsongsarbete.

Studerande har begränsad rätt att arbeta

Med uppehållstillstånd för studier

  • får studerande förvärvsarbeta utan begränsningar, om arbetet är arbetspraktik som ingår i examen eller ett slutarbete som ingår i studierna
  • har studerande även rätt att utföra annat förvärvsarbete 30 timmar per vecka.

Ytterligare information: Arbete och praktik under studier. Migrationsverket.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?