Avlöning i Finland (tillämpningssituationer i enlighet med den gamla lagen)

Avlöning i Finland - Alasivu

OBS! Tillämpningssituationer i enlighet med den nya lagen kan hittas här.

I Finland fastställs ingen minimilön i lagen. Följaktligen ska till en utstationerad arbetstagare betalas minst den lön som har fastställts i ett allmänbindande kollektivavtal.

Till en utstationerad arbetstagare ska betalas minst den lön som följer ett allmänbindande kollektivavtal eller om lönen inte har fastställts, en i Finland sedvanlig och skälig lön.

Arbetsvillkoren för en utstationerad arbetstagare bestäms i enlighet med lagstiftningen i såväl det utstationerande landet som i Finland. Arbetsvillkoren i det utstationerande landet kan avvika från arbetsvillkoren i Finland. Syftet med lagen är att utstationerade arbetstagare är i jämlik ställning med arbetstagare i företag som verkar i Finland och ifråga om uthyrda arbetstagare särskilt hur minimilönen fastställs.

Arbetsgivaren svarar för betalning av lön

Till en utstationerad arbetstagare ska betalas minst det vederlag som bestäms utifrån ett sådant allmänbindande kollektivavtal som avses i 2 kap. 7 § i arbetsavtalslagen. Om branschen inte har något allmänbindande kollektivavtal eller någon annan överenskommelse eller praxis, ska en sedvanlig och skälig lön betalas till arbetstagaren i de fall där den lön som arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om väsentligt underskrider en lön som betraktas sedvanlig och skälig. Detta blir tillämpligt i situationer där man i avgångslandet kommit överens om lönen utan att känna till lönenivån i Finland.

Arbetsgivaren svarar för betalning av lön till utstationerad arbetstagare. Uppdragsgivaren svarar inte för betalning av lön till utstationerad arbetstagare. Vid hyrning av arbetstagare är uppdragsgivaren emellertid skyldig att ge arbetsgivaren de uppgifter om de hyrda utstationerade arbetstagarna som arbetsgivaren behöver för att uppfylla sina skyldigheter.