Företags företrädare - Alasivu

Obs! tillämpningssituationer i enlighet med den nya lagen kan hittas här.

Ett utländskt företag som utstationerar arbetskraft till Finland ska ha en företrädare i Finland, om företaget inte har ett eget verksamhetsställe i Finland. Ett utländskt företags företrädare som verkar i Finland kan bland annat sköta företagets myndighetsärenden. Företrädaren har inget arbetsgivaransvar.

Företrädaren ska ha en adress i Finland, men det föreligger inget krav på hemvist.

Det utstationerande företaget ska utse en företrädare senast då den utstationerade arbetstagarens arbete inleds, i det fall att utstationeringen vara över 14 dygn (kalenderdagar). Om flera successiva fortlöpande avtalpå viss tid om utstationering eller anställningsavtalmed endast korta avbrott har ingåtts mellan den utstationerade arbetstagaren och dennes arbetsgivare (det utstationerande företaget), betraktas anställningsförhållandet som fortlöpande under en och samma period. Följaktligen ska en företrädare utses senast vid den tidpunkt då arbetstagaren varit utstationerad i flera successiva anställningsförhållanden på viss tid i sammanlagt 14 kalenderdagar.

Företrädaren ska ha behörighet att företräda det utstationerande företaget i domstol samt på företagets vägnar ta emot stämningar och andra myndighetshandlingar. Som företrädare kan exempelvis fungera en tjänstebeställare i Finland (en hyrd arbetstagares användarföretag) med fullmakt utfärdad av det utstationerande företaget, en bokföringsbyrå eller annat tjänsteföretag, som tillhandahåller tjänster för kommenderingsarbete för utländska företag. Om en utstationerad arbetstagare skickas på kommendering från utlandet till Finland till ett företag inom samma företagsgrupp, kan ett i Finland verksamt företag fungera som företrädare. Även en utländsk person som är anträffbar i Finland kan fungera som företrädare.

Företrädarens fullmakt ska vara giltig i mins 12 månaders tid från och med att den utstationerade arbetstagarens arbete i Finland har avslutats.

Även Arbetets beställare ska se till att en företrädare utses

Om beställaren i det avtal denne ingått med ett utländskt företag har förutsatt att en företrädare ska utses, anses beställaren för egen del ha fullgjort sin omsorgsplikt. Emellertid ingår avtalsparterna inte alltid skriftliga avtal. Av detta skäl är det även annars möjligt för beställaren att visa att han eller hon har sett till att arbetsgivaren är medveten om sin skyldighet att utse en företrädare samt därmed sammanhängande förpliktelser.

Uppgifterna ska förvaras i två års tid efter att den utstationerade arbetstagarens arbete har avsutats.

Företrädaren ska då den utstationerade arbetstagarens arbetet i Finland påbörjas inneha

  • specidficerande uppgifter om arbetsgivaren, dvs. företagets registrerade och officiella namn, FO-nummer, eventuellt registreringsnummer för den lokala myndigheten i avgångslandet samt ansvarspersonerna i hemlandet.
  • den utstationerade arbetstagarens personuppgifter, namn och eventuellt socialskyddssignum samt ålder och yrkeskompetens, varav framgår ålder och kompetens som förutsätts
  •  en utredning över den utstationerade arbetstagarens rätt att arbeta
  • uppgifter om den utstationerade arbetstagarens arbetsvillkor: anställningsavtalets längd, arbetsort, uppdrag, tillämpligt kollektivavtal, grund enligt vilken lönen bestäms samt arbetstiden.

Om den utstationerade arbetstagarens stationering varar längre än åtta dagar, ska arbetsgivaren eller företrädaren i Finland ha tillgång till

  • arbetstidsbokföringen över arbetstagarens arbete i Finland
  • uppgifter om lön som betalats till arbetstagaren

Det utstationerande företaget ska innan arbetet påbörjas i Finland meddela arbetsbeställaren vem som har hand om dessa uppgifter under tiden för arbetstagarens utstationering. På detta sätt tillses det att de minimivillkor som ska iakttas i den utstationerade arbetstagarens anställningsförhållande har säkerställts. Uppgifterna ska förvaras i två års tid efter att den utstationerade arbetstagarens arbete har avsutats.

1.9.2015 trädde nya skyldigheter i kraft om uppgifter som ska lämnas.

Nya skyldigheter för avtalsparterna 1.9.2015

Arbetsgivaren eller dennes företrädare ska underrätta den utstationerade arbetstagaren om behörig arbetarskyddsmyndighet innan arbetet påbörjas. Dessutom ska beställaren skriftligen underrätta det utstationerande företaget om den behöriga arbetarskyddsmyndigheten. Det skriftliga meddelandet ska kunna verifieras under den tid arbetet pågår.

Arbetsgivaren eller dennes företrädare ska även till arbetets beställare lämna ett intyg över att socialskyddet har fastställts (olycksfallsförsäkring, pensionsförsäkring) för de utstationerade arbetstagare som påbörjar sitt arbete efter att det arbete som avses i avtalet har inletts. Intyget ska emellertid lämnas innan de arbetstagare som senare ska tillträda påbörjar sitt arbete.  Intyget ska förvaras så länge arbetet pågår.

Inga uppgifter behöver lämnas, om underentreprenadens värde är lägre än 9000 € (moms 0 %) eller de hyrda arbetstagarnas arbete pågår i högst tio arbetsdagar. Flera successiva fortlöpande avtal eller avtal med endast korta avbrott hopräknas. Om avtalsparternas avtalsförhållande betraktas som vedertaget, behöver beställaren inte lämna skriftliga uppgifter om behörig arbetarskyddsmyndighet.