Anmälningsskyldighet

Anmälningsskyldighet

Från början av oktober 2021 måste i anmälan även identifieringsuppgifter gällande utstationerade arbetare ges.

Företaget som skickar arbetstagare ska anmäla detta till arbetarskyddsmyndigheten innan arbetet börjar i Finland. Anmälan kommer att göras genom denna nätblankett.

Anmälan kan göras genast när avtalet om utstationering har ingåtts, men den ska göras senast innan arbetet som avtalats om inleds.

Anmälan behöver inte göras om arbetstagare utstationeras för annat arbete än byggarbete genom företagsintern överföring för högst fem dagar. Inom byggbranschen ska anmälan alltid göras. När den här utstationeringens längd beräknas, beaktas den aktuella utstationeringsperioden och dessutom alla andra utstationeringsperioder under fyra månader innan utstationeringsperioden avslut, under vilka en arbetstagare har arbetat i Finland genom företagsintern överföring inom samma företag.
Som utstationering anses varje dag då en eller flera utstationerade arbetstagare arbetar i Finland och månaderna är kalendermånader. I beaktande tas alla perioder, under vilka en eller flera arbetstagare, som överförts internt inom samma företag har arbetat i Finland tillsammans med en eller flera beställare.

Om de inlämnade uppgifterna ändras väsentligt, kräver fortsatt arbete att det utstationerande företaget gör en kompletterande anmälan omedelbart efter det att ändringarna sker. Med väsentlig förändring avses till exempel byte av företrädare, information gällande anställda eller kontaktinformation.

Inom byggbranschen ska anmälan och eventuella kompletteringar även lämnas till byggherren och huvudentreprenören.

Innehållet i anmälan

Ilmoitusvelvollisuus-kuvituskuvaAnmäla ska innehålla:

  • Identifieringsuppgifter för det utstationerande företaget, kontaktinformation, utländskt skattenummer och uppgifter om ansvariga personer i företagets etableringsstat
  • Beställarens identifieringsuppgifter och kontaktinformation
  • Inom byggbranschen både byggherrens och huvudentreprenörens identifieringsuppgifter och kontaktinformation
  • Personuppgifter, som är nödvändiga för att identifiera varje utstationerad arbetstagare: personnummer, skatteidentifikationsnummer i bosättningslandet och inom byggbranschen det skattenummer som utfärdats av Skatteförvaltningen i Finland, samt start- och sluttid eller förväntad sluttid av utstationeringen
  • Identifieringsuppgifter och kontaktinformation för det utstationerande företagets företrädare i Finland eller grunden för att inte behöva utse en företrädare
  • Uppgift om platsen eller platser där arbetet utförs
  • Branschen i vilken den utstationerade arbetstagaren kommer att arbeta.

Om det utstationerande företaget försummar sin anmälningsskyldighet är företaget skyldigt att betala en försummelseavgift.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?