Kollektivavtal

Avlöning – Kollektivavtal

I Finland upprättar arbetstagar- och arbetsgivarförbunden tjänste- och kollektivavtal, i vilka parterna avtalar om villkoren för ett anställningsförhållande mer detaljerat än i den tillämpliga lagen.

Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan kan fastställa att kollektivavtalet är allmänt bindande. Allmänbindande kollektivavtal förpliktar även oanslutna arbetsgivare, det vill säga arbetsgivare som inte hör till ett arbetsgivarförbund. Ett arbetsavtalsvillkor som står i strid med en bestämmelse i ett allmänbindande kollektivavtal är ogiltigt.

I Finland finns det cirka 160 allmänt bindande kollektivavtal. 

När arbetsgivaren vill veta vilket allmänt bindande kollektivavtal som ska följas beror svaret på branschen, inom vilken arbetsgivarföretaget verkar. Arbetsgivarföretagets huvudsakliga bransch och det arbete som utstationerade arbetstagare utför jämförs med kollektivavtalets bestämmelse om tillämpningsområde:

 • T.EX. teknologiindustrins kollektivavtal:
  Teknologiföretag kan bedriva bland annat metallförädling, tillverkande verksamhet eller verksamheten kan ha samband med dessa eller huvudsakligen utgöra sådan serviceverksamhet som omfattar reparation, underhåll och montering av maskiner, utrustning, anordningar, system eller motsvarande. Kollektivavtalet tillämpas inte på grundval av arbetstagarens yrke, utan det omfattar bland annat arbete inom den mekaniska och elbranschen.
   
 • T.EX. byggbranschens kollektivavtal:
  Kollektivavtalet för husbyggnadsbranschen omfattar bland annat timmermän, byggarbetare, murare, rappare, golvläggare, innertakarbetare, tornkransförare och -montörer, armerarare, cementarbetare, elementinstallatörer och ställningsmontör.

Arbetarskyddsmyndigheterna och arbetsmarknadsorganisationerna kan hjälpa till att utreda rätt kollektivavtal. 

Centrala fackförbund

Industribranscher:

 • Industrifacket
 • Byggnadsförbundet
 • Elbranschernas fackförbund

Transportbranscher:

 • Bil- och transportbranschernas arbetarförbund AKT

Privata servicebranscher:

 • Servicefacket PAM
 • Tjänstemannaförbundet för specialbranscher ERTO
 • Fackförbundet Pro

Centrala arbetsgivarförbund

Industribranscher:

 • Teknologiindustrin
 • Byggnadsindustrin RT
 • Skogsindustrin rf

Transportbranscher:

 • Biltrafikens arbetsgivarförbund

Privata servicebranscher:

 • Finsk Handel
 • Turism- och Restaurangförbundet MaRa
 • Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA

Utöver kollektivavtal kan arbetsmarknadens centralorganisationer ingå avtal om frågor som gäller arbetslivet. Att avtalen iakttas som en del av kollektivavtalet framgår av varje kollektivavtal.

Centralorganisationer

 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Tjänstemannacentralorganisationen STTK
 • Centralorganisationen för högutbildade i Finland Akava
 • Finlands Näringsliv EK

Fastställande av lön

När det gäller fastställandet av lönen ska man alltid utreda vilket kollektivavtal som används inom branschen och utifrån vilket man fastställer

 • tim- eller månadslön, ackordslön samt
 • uppgiftsspecifik lönedel och dessutom
 • eventuell individuell lönedel.

Kollektivavtal kan innehålla arbetsuppgiftsspecifika bestämmelser om placering i löneklasser, men i en del kollektivavtal grundar sig placeringen i löneklasser på 

 • arbetsuppgiftens svårighetsgrad eller 
 • s.k. poängsättning, för vilken det i allmänhet finns anvisningar i kollektivavtalen.

Man ska också särskilt beakta bestämmelser om arbetstider, t.ex.

 • eventuella separata lönedelar i anslutning till arbetstiden (ersättning för arbetstidsförkortning och söckenhelgsersättning) eller
 • tillägg för utjämning av arbetstiden.