Företags företrädare

Företags företrädare

Människor.Utländska företag som sänder arbetskraft till Finland ska ha en företrädare i Finland. Företrädaren ska vara nåbar för den utstationerade arbetstagaren och myndigheterna under hela utstationeringstiden. Detta innebär i praktiken en adress i Finland. Det utstationerande företaget har skyldighet att under hela utstationeringstiden i Finland ha uppgifter om företaget och utstationerade arbetstagare. I praktiken sker myndighetskontakter genom en företrädare.

Utseende av företrädaren

OBS! Anvisningar om hur den gamla lagen tillämpas hittar du här.

Företrädaren ska ha rätt att förmedla alla nödvändiga dokument från det utstationerande företaget till myndigheterna.

Företrädaren ska ha behörighet att företräda det utstationerande företaget i domstol samt på företagets vägnar ta emot stämningar och andra myndighetshandlingar. I praktiken får företrädaren fullmakt attagera på  företagets vägnar. Företrädaren har inget arbetsgivaransvar.

En företrädare behöver inte utses, om företaget utstationerar arbetstagare i Finland i högst tio dagar. När utstationeringens längdt för arbetstagarna beräknas ska den aktuella utstationeringsperioden beaktas och dessutom alla andra utstationeringsperioder under en tid för fyra månader innan utstationeringsperioden avslutades, under vilka en arbetstagare inom samma företag har arbetat i Finland. Som utstationering av arbetstagare räknas varje arbetsdag då en eller flera utstationerade utför arbete i Finland. Månaderna är kalendermånader.
4 månaders perioden.  
  

Som företrädare kan fungera juridisk person eller fysisk person, exempelvis en tjänstebeställare i Finland (en hyrd arbetstagares användarföretag) med fullmakt utfärdad av det utstationerande företaget, en bokföringsbyrå eller annat tjänsteföretag, som tillhandahåller tjänster för kommenderingsarbete för utländska företag. Om en utstationerad arbetstagare skickas på kommendering från utlandet till Finland till ett företag inom samma företagsgrupp, kan ett i Finland verksamt företag fungera som företrädare. Även en utländsk person som är anträffbar i Finland kan fungera som företrädare.

Om ett utstationerande företag inte utser en företrädare är företaget skyldigt att betala en försummelseavgift.

Den som beställer arbetet ska se till att en företrädare utses och att företrädaren är anträffbar

Om beställaren i det avtal som har ingåtts med ett utländskt företag har förutsatt att en företrädare ska utses, anses beställaren för egen del ha fullgjort sin omsorgsplikt. Emellertid ingår avtalsparterna inte alltid skriftliga avtal. Av detta skäl är det även annars möjligt för beställaren att visa att han eller hon har sett till att arbetsgivaren är medveten om sin skyldighet att utse en företrädare och andra sammanhängande förpliktelser.

Beställaren ska på arbetarskyddsmyndighetens begäran hämta in information av det utstationerande företaget om var och hur företrädaren är anträffbar. Informationen ska också ges vidare till arbetarskyddsmyndigheten.

Om beställaren inte på arbetarskyddsmyndighetens begäran inhämtar information hos det utstationerande företaget om var och hur företrädaren är anträffbar och inte lämnar dessa uppgifter till arbetarskyddsmyndigheten, är beställaren skyldig att betala en försummelseavgift.

Bevarande av informationen tillgänglig

Under hela den tid som utstationeringen pågår ska det utstationerande företaget ha följande uppgifter tillgängliga i skriftlig form

 • Identifieringsuppgifter för det utstationerande företaget
  • företagets registrerade och officiella namn, FO-nummer, eventuellt registreringsnummer för den lokala myndigheten i avgångslandet samt ansvarspersonerna i hemlandet.
 • den utstationerade arbetstagarens personuppgifter
  • namn och eventuellt personnummer samt ålder och yrkeskompetens vid arbete för vilket uppgifter om ålder och kompetens förutsätts
 •  en utredning över den utstationerade arbetstagarens rätt att arbeta
 • uppgifter om den utstationerade arbetstagarens arbetsvillkor
 • exempelvis anställningsavtalets längd, arbetsort, uppdrag, tillämpligt kollektivavtal, grund enligt vilken lönen bestäms samt arbetstiden.
En verifikation över utbetalda löner verifierar lönebetalning.

Om den utstationerade arbetstagarens utstationering pågår längre än tio dagar, ska det utstationerande företaget i Finland ha tillgång till

 • arbetstidsbokföringen över arbetstagarens arbete i Finland
 • löneuträkningar
 • Verifikation av ett finansinstitut över utbetalda löner

Informationen måste finnas  tillgänglig så att den kan utnyttjas genast, men den kan förvaras i elektroniskt format.

Informationen ska bevaras i två års tid efter att den utstationerade arbetstagarens arbete har upphört. Information kan bevaras utomlands, men informationen ska på begäran vidarebefordras till myndigheten.

Om det utstationerande företaget inte har de uppgifter tillgängliga som behövs är företaget skyldigt att betala en försummelseavgift.

Lämnande av uppgifter till beställaren

Utstationerande företag re lämna ett intyg till den som beställer arbetet över att socialskyddet har fastställts (olycksfallsförsäkring, pensionsförsäkring) för de utstationerade arbetstagares del som börjar arbeta efter att arbetet som avses i avtalet har inletts. Intyget ska emellertid lämnas innan de arbetstagare som senare ska tillträda påbörjar sitt arbete.  Intyget ska förvaras så länge arbetet pågår.

Inga uppgifter behöver lämnas, om underentreprenadens värde är lägre än 9 000 € (moms 0 %) eller de hyrda arbetstagarnas arbete pågår i högst tio arbetsdagar. Flera påvarande fortlöpande avtal eller avtal med endast korta avbrott räknas ihop. Om avtalsparternas avtalsförhållande betraktas som vedertaget, behöver beställaren inte lämna skriftliga uppgifter om den behöriga arbetarskyddsmyndigheten.

Lämnande av information till personalens företrädare

Det utstationerande företaget ska med den utstationerade arbetstagarens samtycke lämna uppgifter om vilka anställningsvillkor som tillämpas i den utstationerade arbetstagarens arbetsavtal till förtroendemannen eller förtroendefullmäktig. Informationen ska lämnas om utstationeringen fortsätter i över tio arbetsdagar.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?