Arbetstagare

Arbetstagarens skyldigheter - Alasivu

Även om det primära ansvaret för arbetarskyddet vilar på arbetsgivaren, har också arbetstagaren skyldigheter som gäller arbetarskyddet.

En arbetstagare ska

 • samarbeta med företrädare för arbetsgivaren och de anställda för att upprätthålla och effektivisera arbetarskyddet på arbetsplatsen
 • iaktta föreskrifter av arbetsgivaren och arbetarskyddslagen
 • iaktta säkerhets- och skyddsanvisningar enligt den handledning och de anvisningar som arbetsgivaren gett (t.ex. maskiner, anordningar, behandling av kemikalier) så att arbetet inte medför fara för personen själv eller andra arbetstagare
 • undvika trakassering och annat osakligt bemötande av andra arbetstagare
 • bidra till att upprätthålla ordningen och renheten på arbetsplatsen
 • använda sådana ändamålsenliga kläder som inte medför risk för olycksfall
 • använda säkerhetsutrustning och -anordningar som föreskrivits för att hindra olycksfall eller undanröja hälsoolägenheter
 • inte avlägsna anvisnings- eller varningsmärkningar och säkerhets- och skyddsanordningar
 • åtgärda upptäckta fel och brister som medför uppenbar fara, om personen har rätt till och övriga förutsättningar för detta
 • underrätta chefen och arbetarskyddsfullmäktige om brister i skyddsutrustningen, maskiner, anordningar eller arbetsredskap
 • delta i hälsokontroller för att bedöma arbetsförmågan utifrån företagshälsovårdslagen såväl före som under anställningsförhållandet.

Om arbetet orsakar allvarlig fara för arbetstagarens eller övriga arbetstagares liv eller hälsa, har arbetstagaren rätt att låta bli att utföra arbetet.

SDG_SV


Logo av Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?