Typiska faror

Farobedömning - Typiska riskfaktorer

Skadlig belastning

Om en alltför stor arbetsbelastning drar ut på tiden, kan det leda till att arbetstagaren insjuknar. När det gäller att lätta på arbetsbelastningen har en identifiering av belastningen stor betydelse i bedömningen av faror.

Arbetsförhållanden: Fysisk belastning

Arbetsförhållanden: Psykosocial belastning

Arbetshälsa och olycksfall: Yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar

Faror som anknyter till maskiner och arbetsredskap

Maskinerna och de övriga arbetsredskapen på arbetsplatsen ska vara säkra. I bedömningen av faror ska varje maskin undersökas separat, och åtminstone följande faktorer beaktas gällande dessa:

 • åtkomst till det farliga område där maskinens rörliga delar finns har hindrats
 • maskinen har inga oskyddade punkter där det finns risk för att man skär sig eller blir i kläm eller andra farliga moment, till exempel oskyddade heta ytor
 • maskinen har en anordning som slås på, om maskinen av misstag startar på nytt efter att maskinen först har stannat till följd av ett elavbrott eller en underspänning i elnätet
 • hindrande av att extremiteterna kommer i kontakt med de rörliga delarna i maskinen
 • anordningarna för att hantera maskinen kan inte användas av misstag
 • tillträde till det farliga området kring en maskin som fungerar automatiskt har förhindrats när maskinen är i gång
 • underhållsåtgärder kan vidtas på ett säkert sätt
 • maskiner och anordningar som kräver inspektioner har inspekterats i enlighet med bestämmelserna och föreskrifterna om dessa.

Arbetsförhållanden: Maskiners och arbetsredskaps säkerhet

Faror i arbetsmiljön

Risker för att falla kräver alltid omedelbara åtgärder

Fall leder årligen till många allvarliga arbetsolycksfall och dödsfall. Vid bedömningen av faror ska särskild uppmärksamhet fästas vid att platser där det finns risk för fallolyckor har observerats. Arbetsställningar ska ha konstruktioner som förhindrar fall, och bekämpning av hala passager ska tillses. Ett säkert tillträde måste även ordnas till platser från vilka produktion, justering eller underhåll regelbundet styrs.

Kontroll över oordning genom bedömning av faror

Genom en bedömning av faror kan man främja ordning och reda i arbetsförhållandena, om man identifierar de faror dessa ger upphov till: ökad risk för olycksfall och psykosocial belastning som beror på att man söker arbetsredskap och på onödiga avbrott.

I fråga om problem med inomhusluften är uppföljningen en viktig del i bedömningen av faror

Om det finns problem med inomhusluften på en arbetsplats, ska situationen undersökas som en helhet vid bedömningen av faror så att arbetstagarnas hälsa följs upp tillsammans med företagshälsovården och kvaliteten på inomhusluften utreds till exempel med hjälp av byggtekniska undersökningar.

Arbetshälsa och -olycksfall: Förebyggande av olycksfall och olyckor

Arbetsförhållanden: Arbetsmiljön

Biologiska, kemiska och fysiska faror

Vid bedömningen av faror är det viktigt att identifiera exponering som förekommer i arbetsförhållandena och som kan ge upphov till sjukdomar. I bedömningen är det viktigt att behandla åtminstone följande frågor:

 • omfattar arbetet exponering för fara som orsakas av biologiska faktorer (till exempel fara för att smittas av en sjukdom)
 • exponeras man i arbetet för kemiska faktorer
 • kan radonstrålning nå arbetsutrymmena
 • kan en explosionsrisk uppstå i arbetsmiljön
 • exponeras arbetstagarna för tobaksrök
 • finns det en risk för asbestexponering i arbetet.

Om arbetet är förenat med en uppenbar risk för att bli exponerad för biologiska eller kemiska hälsorisker, förutsätts en skriftlig bedömning av farorna.

Arbetsförhållanden: Biologiska agenser

Arbetsförhållanden: Kemiska agenser

Byggnadsbranschen

Buller, vibrationer och värmebelastning äventyrar hälsan

Buller och vibrationer kan leda till en yrkessjukdom. om man inte har sett till skydd för arbetstagaren. Om det finns skäl att misstänka alltför stor exponering, ska ett bekämpningsprogram sammanställas för skydd mot buller och vibrationer.

Vid bedömningen av faror bör hänsyn även tas till huruvida arbetstagarna utsätts för alltför stor värmebelastning (också inverkan av sommarvärme ska beaktas) eller kyla som äventyrar hälsan.

Arbetsförhållanden: Fysiska belastning

SDG_SV


Logo av Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?