Utredning

Farobedömning - En övergripande utredning av riskerna ska göras

En utredning och bedömning av farorna utgör grunden för arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatsen.

En utredning av farorna utgör grunden för arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatsen.Enligt arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren systematiskt reda ut faror som beror på arbetet och bedöma deras betydelse för arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

Enligt lagen ska bedömningen av farorna kunna påvisas. I praktiken innebär detta i allmänhet att en skriftlig eller elektronisk bedömningsmetod tillämpas.

Det är bra att omsorgsfullt planera bedömningen av farorna. En sakkunnig ska anlitas, om arbetsgivaren inte har tillräcklig sakkunskap som behövs för bedömningen. Arbetsgivaren ska se till att den sakkunniga har den kompetens som krävs för uppgiften.

Företagshälsovården deltar i egenskap av en sakkunnigpart i bedömningen av farorna på arbetsplatsen och gör en arbetsplatsutredning för arbetsplatsen. I utredningen bedöms den hälsomässiga betydelsen av farorna som beror på arbetet.

Bedömningsmetoden väljs enligt arbetsplatsens storlek och arbetet som ska utföras

För bedömningen av farorna kan arbetsgivaren välja den metod f som lämpar sig bäst för arbetsplatsen. På arbetarskyddsaktörernas webbtjänster kan man ladda ned blanketter och webbläsarbaserade system som gör det lätt att fokusera bedömningen av farorna på arbetsplatsens behov. Om en uppenbar hälsorisk anknyter till uppgiften eller branschen (till exempel kemiska, biologiska och fysiska faror samt risk för våld), kan en skriftlig bedömning av farorna förutsättas i föreskrifterna.

Metoden för att bedöma farorna ska vara tillräckligt övergripande i förhållande till arbetsgivarens bransch, verksamhetens karaktär och arbetsplatsens storlek. Särdrag som anknyter till arbetet, till exempel ensamarbete eller krävande förhållanden, ska beaktas i bedömningen. I syfte att förebygga faror som anknyter till vissa arbeten har särskilda föreskrifter upprättats, och dessa ska iakttas av arbetsgivaren (till exempel byggande och hantering av farliga ämnen).

Bedömningsskyldigheten gäller samtliga arbeten som utförs på arbetsplatsen.

Vid en utredning av farorna ska arbetsgivaren undersöka alla faror som anknyter till arbetsprestationen och arbetsmiljön. Bedömningen ska inriktas på alla arbeten som utförs på arbetsplatsen, inklusive

 • underhåll
 • driftstopp och andra motsvarande specialsituationer
 • underentreprenad
 • arbeten som utförs utanför arbetsplatsen (även utomlands) på en gemensam arbetsplats även då det gäller arbetstagare och enskilda yrkesutövare i andra arbetsgivares tjänst.

Frågor som behandlas i bedömningen av faror

I bedömningen av faror ska hänsyn tas till systemen för hantering av arbetarskyddet, dvs. de arbetarskyddsanvisningar som redan upprättats för arbetsplatsen. Till exempel om arbetet är förenat med en uppenbar risk för våld, ska arbetsgivaren ha en verksamhetsmodell för risken för våld.

I bedömningen undersöks även hur hanteringssystemen fungerar i praktiken. Hanteringssystemet ska bedömas och de nödvändiga korrigeringarna i detta göras, om arbetsplatsen har anvisningar för till exempel psykosocial belastning, men antalet sjukfrånvarofall på grund av belastning är högt.

I samband med bedömningen försäkrar man sig dessutom om att hälsokontroller har ordnats för personer som är sysselsatta i uppgifter som är förenade med en särskild risk för att drabbas av någon sjukdom.

För varje arbetstagargrupp ska de personliga förutsättningarna beaktas

Vid bedömningen av faror används företagshälsovårdens arbetsplatsutredning samt uppgifter om sjukfrånvaro, konstaterade yrkessjukdomar, olycksfall och farliga situationer. För att arbetsgivaren ska kunna analysera den ovan nämnda informationen ska ett fungerande uppföljningssystem för insamlingen av denna byggas upp på arbetsplatsen.

Till exempel arbetstagarens storlek kan ha betydelse då det gäller hur säkert ett arbetsredskap är. Vid bedömningen av faror bör man också på en allmän nivå ta hänsyn till arbetstagarnas personliga förutsättningar (till exempel förändringar som anknyter till åldern, arbetserfarenhet och yrkeskunskaper). 

I bedömningen ska hänsyn också tas till specialgruppernas behov (till exempel unga arbetstagare, gravida kvinnor och personer med partiell arbetsförmåga).

I bedömningen av faror ska minst följande arbetsmiljöfrågor tas upp:

 • fysisk belastning som arbetet orsakar, till exempel
  • manuella lyft, repetitivt arbete
  • ergonomi i bildskärmsarbete
 • psykosocial belastning som arbetet orsakar, till exempel
  • risk för våld
  • trakasserier och osakligt bemötande
  • belastning som arbetstiden och arbetsarrangemangen orsakar
 • säkerhet gällande maskinerna och utrustningen som används i arbetet
 • exponering för kemiska, biologiska eller fysiska faror, till exempel
  • exponering som skadar reproduktionshälsan
  • farliga kemikalier
  • smittsamma sjukdomar, olika typer av mögel, mikrober och annan biologisk exponering
  • vibrationer, buller, el och strålning
 • användning och anskaffning av personlig skyddsutrustning och hjälpmedel
 • faktorer i arbetsmiljön som äventyrar hälsan och säkerheten, till exempel
  • belysning som lämpar sig för uppgiften
  • bra inomhusluft
  • ordning och reda
  • fallskydd
  • passager
  • bekämpning av olycksrisker, hur man räddar sig och förstahjälpen
 • personalutrymmen.

Arbetsgivaren ska behärska bedömningen av faror och hålla den uppdaterad. Bedömningen ska således granskas, om förhållandena på arbetsplatsen förändras.

SDG_SV


Logo av Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?