Elmeri+-metoden

Indikatorer för arbetsförhållandena - Elmeri+ - metoden

Med Elmeri+bedöms antingen hela arbetsplatsens eller enskilda arbetspunkters arbetsmiljö samt säkerheten i arbetstagarnas arbetsmetoder. Metoden lämpar sig bäst inom industribranscher.

Frågor som undersöks i Elmeri+omfattar

  • säkerheten i arbetstagarnas arbetsmetoder
  • ergonomi
  • maskin- och anläggningssäkerhet
  • säkerheten då det gäller att röra sig på arbetsplatsen
  • ordning och reda
  • säkerheten i de arbetshygieniska arbetsmiljöfaktorerna (buller, belysning, värmeförhållanden, luftrenheten och ämnen som hanteras).

Det lönar sig för arbetsgivaren att använda Elmeri

Elmeri+ är ett bra verktyg för säkerhetsledningen. Det lämpar sig för till exempel arbetsplatsens interna säkerhetsinspektioner. Genom att använda detta får arbetsgivaren fram punkter som behöver utvecklas i arbetarskyddet och kan själv följa upp hur säkerhetsnivån utvecklas genom att upprepa Elmeri+-mätningarna regelbundet. Elmeri+-indexet för arbetsplatsen har konstaterats svara mot olycksfallsfrekvensen på arbetsplatsen.

Användning av Elmeri vid en arbetarskyddsinspektion

Elmeri+-frågeblanketten innehåller de 14 mest centrala momenten gällande förhållandena som påverkar arbetssäkerheten och som inspektören bedömer utifrån arbetarskyddslagstiftningen enligt principen i ordning eller inte i ordning. Inspektören gör i allmänhet minst hundra observationer per arbetsplatsinspektion.  

Inspektörens observationer resulterar i ett totalt Elmeri+-index för arbetsplatsen, dvs. antalet observationer som är i ordning i förhållande till samtliga observationer, partiella index för moment som ska observeras samt referensuppgifter för arbetsplatser inom samma bransch. I inspektionsrapporten ger inspektören arbetsgivaren instruktioner eller uppmaningar gällande observerade missförhållanden enligt arbetarskyddslagstiftningen.