Verksamhetsprogram för arbetarskyddet - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Enligt arbetarskyddslagen ska varje arbetsgivare ha ett verksamhetsprogram för arbetarskyddet. Arbetsgivaren kan välja ett sätt för utarbetandet av programmet som är lämpligast med tanke på arbetarskyddsbehoven. Som hjälp kan arbetsgivaren till exempel använda arbetarskyddsförvaltningens eller Arbetarskyddscentralens mallar.

Ett omsorgsfullt utarbetat verksamhetsprogram för arbetarskyddet skapar en grund för en systematisk arbetarskyddsverksamhet på arbetsplatsen.

Verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet kan omfatta arbetsgivarens hela verksamhet eller separata enheter. Verksamhetsprogrammet ska dock beakta allt arbete som utförs på arbetsplatsen. Verksamhetsprogrammet kan vara ett separat dokument eller till exempel utgöra en del av arbetsgivarens kvalitets- eller säkerhetssystem.

Utgångspunkten är utredning och bedömning av riskerna i arbetet

Utarbetandet av verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet börjar med en kartläggning av hur arbetarskyddet har organiserats och en bedömning av riskerna i arbetet. För detta ändamål uppgör man en beskrivning av arbetsförhållandena och deras nuläge:

 • Hurdana arbetsuppgifter utförs på arbetsplatsen?
 • I en hurdan miljö utförs arbetet?
 • Med hurdana arbetstagare, redskap och metoder utförs arbetet?
 • Hurdan arbetsbelastning orsakar arbetet och hur kan den påverka arbetstagarnas arbetsförmåga?

Innehållet i verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet

Arbetsgivaren ställer upp målen för arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatsen och väljer de metoder med hjälp av vilka målen kan uppnås. I verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet beskrivs behovet av att utveckla arbetsförhållandena och de åtgärder som utvecklingen kräver.

Verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet ska innehålla

 • en beskrivning av arbetsmiljön och dess utvecklingsbehov
 • information om arbetsgivarens och arbetstagarnas arbetarskyddsuppgifter och hur ansvaret är fördelat
 • en presentation av arbetarskyddsorganisationen (t.ex. personer som ingår i den och deras uppgifter)
 • en presentation av företagshälsovården och dess uppgifter inom arbetarskyddsverksamheten
 • en beskrivning av hur arbetarskyddsfrågor beaktas i den dagliga verksamheten på arbetsplatsen, till exempel hur man har organiserat
  • den fortgående observationen av arbetsförhållandena, arbetsmetoderna och läget på arbetsplatsen
  • introduktionen i arbetarskyddsfrågor och arbetshandledningen
  • undersökningen av arbetsolyckor, yrkessjukdomar och tillbud
  • kopplingen av arbetarskyddsperspektivet till anskaffningar (maskiner, arbetsredskap, personlig skyddsutrustning, kemikalier)
  • beaktandet av arbetarskyddet vid omställningar (t.ex. nya arbetslokaler och ändringar i arbetsförhållandena eller -metoderna)
 • informationen om arbetsgivarens säkerhetsanvisningar (t.ex. bruksanvisningar för farliga maskiner och anvisningar för våld, nattarbete och ensamarbete) 
 • utredningen om organiseringen av verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan.  

Verksamhetsprogrammet kan också innehålla en plan för åtgärder för främjande av jämställdheten mellan kvinnor och män på arbetsplatsen (jämställdhetsplan) och en plan för främjande av likabehandling (plan för likabehandling). Dessa planer är lagstadgade för arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda.

Utvecklingsmålen ska behandlas tillsammans med arbetstagarna

De mål för utveckling av arbetarskyddet som härleds ur verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet ska beaktas i verksamheten på arbetsplatsen. De ska behandlas tillsammans med arbetstagarna eller deras representanter.

Kort- och långsiktiga utvecklingsmål kan fastställas för arbetarskyddsverksamheten. Enskilda mål kan handla om att förbättra den fysiska arbetsmiljön genom anskaffning av nya arbetsredskap eller att minska på den psykosociala arbetsbelastningen.

Arbetsgivaren ska fastställa tidsscheman och ansvariga för genomförandet av upptäckta utvecklingsbehov i verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet och reservera tillräckliga resurser för detta. Det är mycket viktigt att engagera hela personalen i verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet för att uppnå målen för arbetarskyddet.

Arbetsgivaren ska säkerställa att information om verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet sprids till hela personalen, och programmet ska vara tillgängligt för personalen. För nya arbetstagare ordnas utbildning i arbetsplatsens arbetarskyddspraxis i anslutning till introduktionen i arbetet.

Ledningen ska följa upp implementeringen av verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet. Programmet ska uppdateras genom att regelbundet granska dess innehåll och mål eller när förhållandena väsentligt förändras. Verksamhetsprogrammet borde innehålla information om hur det följs upp och uppdateras.

Verksamhetsprogram för arbetarskyddet - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Ta del av verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet på din arbetsplats. Där beskrivs objekten och målen för utvecklingen av säkerheten på arbetsplatsen och uppgifterna för att säkerställa säkra och hälsosamma arbetsförhållanden.

Arbetarskyddsfullmäktige representerar i allmänhet arbetstagarna när verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet behandlas på arbetsplatsen. På små arbetsplatser kan verksamhetsprogrammet behandlas tillsammans med hela personalen.

Verksamhetsprogram för arbetarskyddet - Työantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Arbetsgivaren ansvarar för utarbetandet och genomförandet av verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet. Arbetsgivaren ska höra personalen vid utarbetandet av programmet och informera hela personalen om det.

Verksamhetsprogrammet ska vara lättillgängligt för personalen till exempel på intranätet eller ett annat ställe som används för information.

Verksamhetsprogram för arbetarskyddet - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetarskyddslag (738/2002)

 • 9 § verksamhetsprogram för arbetarskyddet

Verksamhetsprogram för arbetarskyddet - Muualla Tyosuojelu.fissä

Verksamhetsprogram för arbetarskyddet - Muualla verkossa

SDG_SV


Logo av Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?