Arbetarskyddsfullmäktig

Arbetarskyddsfullmäktigen - Yleistä

Arbetarskyddsfullmäktigen företräder arbetstagarna på arbetsplatsen i arbetarskyddssamarbetet.

Bestämmelser om valet av arbetarskyddsfullmäktige och deras uppgifter finns i den så kallade tillsynslagen. I kollektivavtalet för många branscher finns kompletterande bestämmelser om arbetarskyddsfullmäktige.

Arbetstagarna ska utse en arbetarskyddsfullmäktig och två ersättare på en arbetsplats där det regelbundet arbetar minst tio arbetstagare. Även på en mindre arbetsplats kan arbetstagarna utse arbetarskyddsfullmäktige. Arbetstagare i tjänstemannaställning kan utse sina egna företrädare.

Val av arbetarskyddsfullmäktig och ersättare

På en arbetsplats där det regelbundet arbetar minst tio arbetstagare ska arbetsgivaren ta initiativ till val av en arbetarskyddsfullmäktig. Arbetarskyddsfullmäktigens mandatperiod är två år, om man inte kommit överens om annat före valet.

Arbetstagarna ordnar ett val för att utse en arbetarskyddsfullmäktig och två ersättare. En fullmäktig kan väljas i ett sämjoval, om arbetstagarna är ense om förfarandet och om de personer som ska utses. Arbetsgivaren får inte försvåra ordnandet av valet.

Arbetarskyddsfullmäktigens och ersättarens uppgifter

Till arbetarskyddsfullmäktiges uppgifter hör

  • att sätta sig in i arbetsplatsens arbetarskyddsfrågor
  • att delta i arbetarskyddsinspektioner
  • att uppmärksamma de arbetstagare som han eller hon företräder på faktorer som främjar säkerhet och hälsa i arbetet

Om arbetarskyddsfullmäktigen tillfälligt är förhindrad att sköta sina uppgifter, kan ersättaren sköta sådana uppgifter som inte kan senareläggas. Ersättaren har då arbetarskyddsfullmäktigens rätt att få uppgifter, använda tid och få ersättning för inkomstbortfall samt rätt att avbryta farligt arbete.

Om arbetarskyddsfullmäktigens anställningsförhållande avslutas eller om han eller hon avgår från arbetarskyddsfullmäktigens uppdrag mitt under mandatperioden, träder ersättaren in i arbetarskyddsfullmäktigens ställe för den kvarstående mandatperioden.

Rätten att få uppgifter och utbildning

Arbetarskyddsfullmäktigen har rätt att av arbetsgivaren få de uppgifter som är nödvändiga för att sköta samarbetsuppgifterna. Rätten att få uppgifter omfattar rätten att

  • få till påseende sådana handlingar och förteckningar som gäller arbetarskyddet, som arbetsgivaren ska föra eller som arbetsgivaren har
  • få till påseende avtalet om ordnande av företagshälsovård eller en beskrivning av hur företagshälsovården ordnas och verksamhetsplanen för företagshälsovården
  • få kopior av de här handlingarna i den omfattning det är nödvändigt för att sköta samarbetsuppgifterna

Arbetsgivaren ska se till att arbetarskyddsfullmäktigen och ersättaren har möjlighet att få sådan utbildning som uppdraget förutsätter. Behovet av utbildning och utbildningsarrangemangen tas upp till behandling inom två månader från valet av arbetarskyddsfullmäktige.

Utbildningen sker på arbetstid, om inte något annat har avtalats exempelvis i kollektivavtalet. Utbildningen får inte medföra kostnader eller inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktigen eller ersättarna.

Arbetarskyddsfullmäktigens tidsanvändning

Arbetsgivaren ska befria arbetarskyddsfullmäktigen från dennes ordinarie arbetsuppgifter för en skälig tid som behövs för skötseln av arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter. Endast ett giltigt skäl kan tillfälligt förhindra befrielsen från uppgifterna.

Arbetsgivaren ska se till att arbetarskyddsfullmäktigen verkligen har möjlighet att sköta fullmäktigeuppgifterna. Detta ska beaktas vid organiseringen av arbetet. I tillsynslagen finns en detaljerad förteckning över vilka omständigheter som ska tas i beaktande när den tid som behövs för skötseln av fullmäktigens uppgifter fastställs.

På en arbetsplats där minst tio arbetstagare arbetar ska arbetarskyddsfullmäktigen befrias från skötseln av arbetsuppgifter för minst fyra timmar under respektive period av fyra varandra påföljande kalenderveckor. Detta minimikrav gäller en arbetarskyddsfullmäktig som företräder den grupp arbetstagare i vilkas arbete olägenheterna eller riskerna är största.

Ersättning för inkomstbortfall

Arbetsgivaren ska ersätta arbetarskyddsfullmäktigen för det inkomstbortfall som skötseln av arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter under arbetstiden förorsakar och betala ersättning för de nödvändiga arbetarskyddsuppgifter som utförts utom arbetstiden.

Arbetsgivaren ska anvisa sådana utrymmen för arbetarskyddsfullmäktigen som är nödvändiga för skötseln av uppgifterna. Arbetarskyddsfullmäktigen får använda de kontorstillbehör och telekommunikationsmedel som finns på arbetsplatsen för att sköta sina uppgifter.

Arbetarskyddsfullmäktigen har rätt att avbryta farligt arbete

Arbetarskyddsfullmäktigen har rätt att avbryta ett arbete som medför omedelbar och allvarlig risk. Fullmäktigen ska meddela arbetsgivaren, helst på förhand, att arbetet kommer att avbrytas. Avbrytande av ett arbete får inte inskränka utförandet av arbete i större utsträckning än vad som är nödvändigt med hänsyn till arbetarskyddet.

Arbetarskyddsfullmäktigen är inte skyldig att ersätta skada som ett lagligt avbrott eventuellt orsakar. Arbetsgivaren ska försäkra sig om att risken inte längre föreligger innan arbetet kan fortsätta.

Starkt uppsägningsskydd

Arbetarskyddsfullmäktigen har ett likadant uppsägningsskydd som en förtroendeman eller ett förtroendeombud. Enligt det kan en arbetarskyddsfullmäktig sägas upp på grund av minskat arbete, saneringsförfarande eller konkurs endast om arbetarskyddsfullmäktigens arbete upphör helt och hållet och om arbetsgivaren inte kan ordna sådant arbete som motsvarar hans eller hennes yrkesskicklighet eller som annars är lämpligt, eller omskola arbetarskyddsfullmäktigen för annat arbete. En arbetarskyddsfullmäktig får sägas upp på grunder som har samband med hans eller hennes person endast om majoriteten av de arbetstagare som arbetarskyddsfullmäktigen företräder ger sitt samtycke.