Farobedömning - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Arbetstagarnas säkerhet och hälsa som centrala principer i arbetet.

Arbetsgivaren har i fråga om arbetstagarnas hälsa och säkerhet i arbetet en omfattande omsorgsplikt som grundar sig på arbetarskyddslagen. En utredning av risker och olägenheter är en del av denna omsorgsplikt och arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren svarar för att reda ut och bedöma riskerna och kan välja vilken metod som lämpar sig bäst för arbetsplatsen. Det är bra att omsorgsfullt planera bedömningen av riskerna. Redan i planeringsfasen lönar det sig även att beakta hur man ser till att arbetsmiljön fortlöpande följs upp och övervakas samt att bedömningen uppdateras.

Risken ska bedömas utifrån hur allvarlig och sannolik faran är

När farorna på arbetsplatsen har identifierats ska arbetsgivaren bedöma riskerna som dessa ger upphov till. Omfattningen av risken bestäms på basis av hur allvarliga och sannolika följderna av en incident kan vara. Ju allvarligare följderna och ju mer sannolik en incident blir, desto större är risken.

Arbetsgivaren ska ta kontroll över riskerna. Detta innebär att riskerna minskas till en sådan nivå att minimikraven i lagarna och bestämmelserna om arbetarskydd uppnås och arbetstagarna utsätts för så ringa fara som möjligt.

Arbetsgivaren ska göra arbetstagarnas säkerhet och hälsa till en central princip i verksamheten. Det är bra att skapa planmässiga och långsiktiga verksamhetsmetoder som kopplar arbetssäkerheten till verksamheten och systemen för arbetsstyrning. På detta sätt omfattas arbetarskyddet som en del av det dagliga arbetet.

Bild 1. Faser i riskbedömningen.

Farobedömning - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Anmäl fel och brister som du upptäcker till arbetsgivaren.

Delta i bedömningen av farorna på din arbetsplats, om din arbetsgivare begär det.

Som arbetstagare är det din skyldighet att omedelbart underrätta arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktige, om du på arbetsplatsen lägger märke till fel eller bristfälligheter som äventyrar hälsan eller säkerheten till exempel gällande följande omständigheter:

  • de fysiska arbetsförhållandena (till exempel buller, värmeförhållanden, kemikaliehantering, dålig inomhusluft, ordning och reda, ergonomiskt dåliga arbetsställningar)
  • de psykosociala arbetsförhållandena (till exempel osakligt bemötande, risk för våld, för stor arbetsmängd)
  • arbetsmetoderna,
  • maskinerna, anläggningarna och arbetsredskapen
  • den personliga skyddsutrustningen.

Du är också skyldig att enligt arbetsgivarens anvisningar eliminera fel och bristfälligheter som orsakar fara alltid då det är möjligt och kan göras på ett säkert sätt. Även i detta fall ska du underrätta arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktige. 

Arbetsgivaren ska i sin tur informera dig och arbetarskyddsfullmäktige vilka åtgärder arbetsgivaren vidtar eller ämnar vidta i ärendet som du anmält.

Farobedömning - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Alla arbetsgivare ska se till att faror i arbetet utreds.

Varje arbetsgivare är skyldig att i fråga om det arbete han låter utföra på förhand reda ut vilka faktorer som kan ge upphov till att en arbetstagare blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. En utomstående sakkunnig ska anlitas som hjälp (till exempel från företagshälsovården), om arbetsgivaren inte har tillräcklig sakkunskap för att göra bedömningen.

En situation eller omständighet som klart strider mot arbetarskyddsbestämmelserna ska avhjälpas omedelbart.

Om de identifierade farorna inte omedelbart kan elimineras, ska arbetsgivaren bedöma betydelsen av de återstående farorna för arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Utifrån bedömningen ska arbetsgivaren vidta de nödvändiga åtgärderna för att förbättra arbetsförhållandena genom att helt och hållet förhindra att faror uppstår eller minska dessa så att de blir acceptabla.

Om en fara kan elimineras till exempel med hjälp av skydd eller motsvarande tekniska arrangemang, ska dessa användas. Dessutom ska arbetsgivaren ge arbetstagarna undervisning och handledning om säkra arbetsmetoder samt hjälpmedel och personlig skyddsutrustning för att undvika faror.

Arbetsgivaren ska också övervaka hur de genomförda åtgärderna för att eliminera faror påverkar den hälsomässiga aspekten och säkerheten i arbetet och efter behov vidta ytterligare åtgärder för att förbättra säkerheten.

Om en arbetstagare på eget initiativ underrättar arbetsgivaren om en fara i arbetet, ska arbetsgivaren alltid informera den arbetstagare som gett anmälan och arbetarskyddsfullmäktige vilka åtgärder som vidtas av arbetsgivaren för att rätta till omständigheten.

Farobedömning - Muualla verkossa

Farobedömning - vokabulär

Vokabulär

Fara Faktor eller omständighet som kan orsaka en skadlig incident.
Risk Risk Sannolikheten för och allvarligheten av en skadlig incident.
Riskbedömning En process där man bedömer på vilket sätt en fara som upptäcks på arbetsplatsen kan äventyra arbetstagarnas hälsa och säkerhet.