Indikatorer för arbetsförhållandena - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Användningen av indikatorerna stöder arbetsplatsens egen arbetarskyddsverksamhet.

Arbetarskyddsförvaltningens indikatorer för arbetsförhållandena omfattar

  • Enkäten Arbetets psykosociala belastningsfaktorer som ger en allmän bild av arbetstagarnas upplevda psykosociala belastning
  • Halmeri-metoden som mäter status för säkerhetsledningen på arbetsplatsen
  • Valmeri-enkäten som mäter arbetstagarnas uppfattningar om sina arbetsförhållanden
  • Elmeri+-metoden som mäter säkerheten i arbetsmiljön och arbetstagarnas arbetsmetoder (lämpar sig för arbetsplatser inom industrin i synnerhet)
  • TR-indikatorn® som mäter säkerhetsnivån på en byggarbetsplats
  • MVR-indikatorn som mäter säkerhetsnivån på en anläggningsarbetsplats.

Det är i allmänhet arbetarskyddspersonalen och mellancheferna som svarar på frågorna i Halmeri. Frågorna i Valmeri besvaras i sin tur av arbetstagarna, och denna kan användas för samma ändamål som olika arbetslivsbarometrar.

Elmeri+och indikatorerna TR och MVR kan på arbetsplatsen användas som hjälpmedel till exempel i interna säkerhetsinspektioner. TR-indikatorn används också allmänt i de lagstadgade underhållskontrollerna som genomförs varje vecka på en husbyggnadsarbetsplats.

Det finns möjligheter att få utbildning i hur man använder arbetslivsbarometrar. Information om utbildningen lämnas av Arbetshälsoinstitutet och andra aktörer som ordnar utbildningar.

Arbetslivsbarometrarna som stöd för övervakningen vid inspektionerna

Indikatorerna uppmuntrar till att ge positiv respons på arbetsplatsen.

Arbetarskyddsinspektörerna kan under arbetsplatsinspektioner använda arbetslivsbarometrar då de övervakar iakttagandet av arbetarskyddslagstiftningen. I den inspektionsrapport som upprättas om arbetarskyddsinspektionerna får arbetsgivarna respons på status för arbetssäkerheten på arbetsplatsen samt de nödvändiga instruktionerna eller uppmaningarna för att rätta till missförhållanden så att den nivå som förutsätts i arbetarskyddslagstiftningen uppnås.

Ofta får arbetsgivaren dessutom referensuppgifter för säkerhetsnivån på arbetsplatser inom branschen, vilket man hoppas kan uppmuntra arbetsgivarna att allt aktivare arbeta för att förbättra arbetsförhållandena. Användningen av indikatorer för arbetsförhållandena har upplevts som en positiv sak på arbetsplatserna, och med hjälp av dessa får arbetsplatserna positiv respons och praktiska tips om hur man kan förbättra organiseringen av arbetsförhållandena och arbetarskyddet.

Indikatorer för arbetsförhållandena - Muualla verkossa