Intern trafik

Arbetsmiljö - Intern trafik

En betydande del av arbetsolycksfallen inträffar under det att personalen rör sig på arbetsplatsen och varor förflyttas. En väl planerad intern trafik och förflyttning av varor bidrar väsentligt till att förebygga arbetsolyckor.

På arbetsplatsen ska vid behov finnas ändamålsenligt markerade fordonsrutter och fotgängarpassager. Även andra säkerhetsmarkeringar ska göras. Till exempel ska lastbryggor och ramper förses med tydlig markering.

Fordons- och fotgängartrafik ska separeras från varandra

Ugtgångspunkten för en säker trafik är att arbetsplatsens rutter och passager, korridorer, golv och trappor är säkra samt att god ordning och renlighet upprätthålls på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska reservera tillräckligt med utrymme och för fordons- och fotgängartrafik samt iordningställa skilda säkra rutter separerade från varandra genom tydliga markeringar.

Vid säkerheten för personer som arbetar i närheten av gator, landsvägar eller andra rutter för fordonstrafik ska fästas särskild uppmärksamhet. Rutter för fordonstrafik ska förläggas så att de har tillräcklig fri sikt. Dessutom ska tillräckligt med plats reserveras för passager, trapphus samt dörrar och portar som ska öppnas. Fotgängarrutter ska planeras så att de är säkra.

En betydande del av arbetsolycksfallen inträffar under det att personalen rör sig på arbetsplatsen och varor förflyttas.

Trafikinstruktioner förbättrar säkerheten

Arbetsgivaren måste vid behov göra upp instruktioner för arbetsplatsens interna trafik. Behovet av instruktioner bedöms utifrån en utredning av riskerna på arbetsplatsen. Bedömningen ska ta fasta på arbetsplatsens natur och trafik samt mängd och slag av varor och gods som ska transporteras.

Ju livligare den interna trafiken på arbetsplatsen är, ju större olikheterna är mellan transportmedel, maskiner och anordningar samt transportgods, desto nödvändigare är det att trafikarrangemangen planeras systematiskt. Arbetsgivaren måste göra samtliga personer på arbetsplatsen, inklusive medarbetare och besökare förtrogna med trafikarrangemangen. Dessutom måste efterlevnaden av instruktionerna övervakas.  

Varor ska förflyttas med säkra anordningar

Arbetsgivaren ska planera och arrangera lyftande, förflyttning och upplagring av varor samt de platser där varorna hanteras och lastas så att verksamheten är säker. Arbetsgivaren måste till exempel kontrollera att lyftanordningar med hjälpredskap är i skick och exempelvis till sin lyftkapacitet lämpar sig för det arbete de är avsedda för. Lasten ska fästas ordentligt och det ska finnas tillräckligt med plats för lyft och transporter. Andra medarbetare får inte uppehålla sig på farligt område eller under last som ska förflyttas.