Allmänt om ämnesområdet

Radonhalten i arbetsutrymmena ska vid behov uppmätas.

Radonhalten i inomhusluften kan mätas. Enheten för radioaktivitet är becquerel (Bq) som motsvarar att en atom sönderfaller per sekund. Radonhalten uppges i becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3).

Arbetsgivaren är skyldig att ta reda på radonhalten i arbetslokaler där det finns grunder för misstankar om radonhalter som överskrider gränsvärdena. Genom arbetarskyddsinspektioner kontrolleras att arbetsgivaren sörjer för arbetsplatsens säkerhet även vad gäller exponering för radongas.

Gränsvärden för radonhalt på arbetsplatser

Gränsvärden för radonhalt på arbetsplatser fastställs i strålskyddsförordningen. Radonhalten får vid regelbundet arbete (över 600 timmar per år) inte överskrida årsmedelvärdet 400 Bq/m3. Samma gränsvärde tillämpas även på skolor, daghem och andra offentliga lokaler.

Höga radonhalter kan förebådas utifrån resultat från tidigare utförda radonmätningar. Strålsäkerhetscentralen för en förteckning över kommuner där radonhalten ska utredas på alla arbetsplatser (i tidigare utförda mätningar av årsmedelvärde överskrids gränsvärdet i minst 10 procent av fallen).

Dessutom ska radonhalten utredas i arbetsutrymmen som befinner sig på åsar eller andra grus- och sandområden som lätt släpper igenom luft samt i alla arbetslokaler under jord där man arbetar regelbundet. I regel behövs ingen mätning, om arbetsplatsen ligger på andra våningen eller högre upp i byggnaden.

Mätningen utförs i arbetsplatsens samtliga byggnader

Radonmätningen utförs under uppvärmningssäsongen (november-april) under en tid av minst två månader med en så kallad radonmätningsburk. Mätningen utförs i varje byggnad där arbete pågår.

I större fastigheter utförs mätningar på flera ställen. I industrihallar förslår vanligtvis en eller två mätningar och i kontorslokaler täcker en mätning ett 200 kvadratmeter stort område .

Mer information om Strålsäkerhetscentralen

Överskridningar av radonhalten ska rapporteras till Strålsäkerhetscentralen.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) tar hand om övervakningen då radonhalten överskrider gränsvärdet och ger vid behov arbetsplatsen en uppmaning att minska radonhalten eller göra upp en tilläggsutredning.

Mer information om radon och mätning av radonhalt finns att tillgå i Strålsäkerhetscentralens nättjänst. Där finns bland annat en anvisning om radonhalter på arbetsplatser och mätning av halterna (ST 12.1. Strålsäkerhet vid verksamhet som medför exponering för naturlig strålning) samt en blankett på vilken arbetsgivaren kan rapportera en överskridning av gränsvärdet.

 

Lagstiftning

Strålskyddsförordningen (1512/1991)

  • 7 § tillämpningen av maximivärdena för strålningsexponering och begränsning av strålningsdos
  • 12 § övervakning av arbetsförhållandena