Ventilation

Arbetsmiljö - Ventilation

Maskinell ventilation måste hållas i fungerande skick.

Med hjälp av ventilationen elimineras luftföroreningar och hämtas ren tilluft till arbetslokalerna. Med hjälp av ventilationen kontrolleras också lufttemperaturen, luftfuktigheten och luftens rörelser. Detta sker genom behandling av tilluft, frånluft eller cirkulerande luft.

Om luftföroreningar eller värmebelastning bildas eller förekommer i arbetsrummen, behövs det vanligtvis maskinell ventilation för att tillräcklig luftväxling och god inandningsluft ska kunna säkerställas.

Ventilationen ska planeras med omsorg

Arbetsgivaren är skyldig att se till att medarbetarna inte utsätts för luftföroreningar (såsom damm, rök, gas och ånga) och kemiska faktorer.så att förgiftning, syrebrist eller liknande risker inte orsakas av dessa föroreningar. I synnerhet gäller det att se till att det finns tillräcklig ventilation och godtagbar inandningsluft i slutna arbetsutrymmen såsom cisterner, tunnlar och fartyg.

Då inomhusluftens kvalitet och luftväxlingens tillräcklighet uppskattas, ska hänsyn tas till antalet personer som vistas där samt andra syreförbrukande faktorer som exempelvis fordon, maskiner och djur. Arbetslokalens volym ska vara tillräcklig och luftrummet dimensionerat tilll minst tio kubikmeter per person beräknat utifrån en takhöjd på högst 3,5 meter.

Maskinell ventilation förutsätter underhåll

Om arbetsplatsen har maskinell ventilation, ska den hållas i skick och rengöras tillräckligt ofta. Medarbetasrnas hälsa får inte äventyras genom eventuella störningar i vetilationssystemets funktion. Vid behov ska vetilationssystemet förses med ett system för övervakning av störningar.

Inomhusklimatet och ventilationen berörs även av ett flertal byggbestämmelser. Den viktigaste föreskriften om byggnaders inomhusklimat och ventilation är miljöministeriets förordning Byggnaders inomhusklimat och ventilation: Föreskrifter och anvisningar 2012 (D2). Där definieras bland annat begrepp som luftströmmar, normvärden för luftströmmar, bullernivåer och luftväxling.

Arbetsmiljö - Ventilation - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetarskyddslag (738/2002)

  • 33 § arbetsplatsens ventilation och arbetsrummets rymlighet
  • 37 § föroreningar i luften

Statsrådets förordning om krav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (577/2003)

  • 9 § arbetsplatsens rymlighet och ventilation