Utredning och bedömning av faror

Biologiska agenser - Riskbedömning på arbetsplatsen

Arbetstagare exponeras för biologiska agenser i olika arbetsmiljöer.

Om det kan förekomma exponering för biologiska agenser i verksamheten ska arbetsgivaren fastställa sannolikheten för exponeringen samt arten, graden och varaktigheten av den. På detta sätt kan man bedöma riskerna för arbetstagarnas hälsa eller säkerhet och fastställa de åtgärder som ska vidtas.

I bedömningen ska beaktas

  • riskklassen för biologiska agenser som förekommer på arbetsplatsen
  • myndighetsrekommendationer för arbetarskydd
  • uppgifter om arbetsrelaterade allergiframkallande eller toxiska effekter och sjukdomar i allmänhet och särskilt sådana som kan uppstå på arbetsplatsen till följd av biologiska agenser
  • arbetstagare som är särskilt utsatta för risker.

Bedömningen ska göras på nytt regelbundet och alltid när det sker sådana förändringar i förhållandena som kan påverka arbetstagarnas exponering för biologiska agenser.

Inga gränsvärden har fastställts för hälsorisker relaterade till exponering via luften på arbetsplatsen. Det räcker alltså inte med att enbart mäta graden av exponering.

Det är viktigt att arbetsgivaren i sin bedömning särskilt fastställer

  • hurdan biologisk exponering som förekommer på arbetsplatsen
  • vilka deras riskklasser är
  • vilka de arbetsfaser är där arbetstagare exponeras för biologiska agenser
  • vilka som exponeras för dem
  • i vilken omfattning arbetstagarna exponeras
  • vilken betydelse exponeringen för biologiska agenser har för arbetstagarens säkerhet och hälsa.

Dessutom ska arbetsgivaren utifrån bedömningen vidta åtgärder för att minska riskerna.

Enligt lagen om företagshälsovård ska arbetsgivaren vid behov anlita yrkesutbildade personer inom företagshälsovården för att reda ut hälsorisker och -olägenheter.