Förebyggande åtgärder inom hälsovården

Biologiska agenser - Förebyggande åtgärder inom hälsovården

Arbetsgivaren ska erbjuda vaccinationer till arbetstagarna enligt företagshälsovårdens behovsbedömning.

Vacciner

Arbetsgivaren ska erbjuda arbetstagarna vaccinationer enligt företagshälsovårdens behovsbedömning. Effektiva vaccinationer ska i den mån det är möjligt erbjudas till arbetstagare som inte redan är immuna (motståndskraftiga) mot ett biologiskt agens för vilket de exponeras eller kan exponeras i sitt arbete eller under sina arbetsresor. Vaccineringen ska vara avgiftsfri för arbetstagaren. 

Klassificeringen av biologiska agenser innehåller detaljerade uppgifter om de biologiska agenser mot vilka det finns effektiva vacciner.

På webbplatsen av Institutet för hälsa och välfärd finns detaljerad information om det nationella vaccinationsprogrammet och vaccinationer i arbetslivet.

Hälsoundersökningar

Arbetsuppgifterna kan innebära en särskild risk för sjukdom på grund av biologiska agenser. Företagshälsovården fastställer de arbetsuppgifter som gör det nödvändigt att undersöka arbetstagarnas hälsotillstånd på grund av en särskild risk för sjukdom vid arbetets inledande och regelbundet därefter medan arbetet fortsätter. Ytterligare information om hälsoundersökningar finns på Arbetshälsoinstitutets webbplats.

Särskild moderskapsledighet

Gravida skyddas mot biologiska risker.

En gravid kvinna bör flyttas till andra lämpliga uppgifter om arbetet eller arbetsförhållandena involverar kemiska ämnen, strålning eller smittsamma sjukdomar som bedöms kunna äventyra fostrets utveckling eller graviditeten (om riskfaktorn inte kan elimineras från arbetet eller arbetsförhållandena). Om något annat arbete inte kan anordnas, kan kvinnan enligt sjukförsäkringslagen under vissa förutsättningar ha rätt till särskild moderskapspenning.

De smittsamma sjukdomar som avses ovan är

  • toxoplasmos
  • listerios
  • röda hund
  • herpes
  • vattkoppor
  • femte sjukan (erythema infectiosum)
  • hepatit B och C
  • cytomegaliinfektion och
  • HIV-smitta samt
  • andra med dessa jämförbara sjukdomar.

Mer information:

Särskild moderskapspenning. Kela.fi

Särskild moderskapsledighet. Arbetshälsoinstitutet.