Förebyggande åtgärder

Biologiska agenser - Förebyggande åtgärder inom hälsovården

Gravida skyddas mot biologiska risker.

Vacciner

Effektiva vacciner ska om möjligt erbjudas de arbetstagare som inte är immuna (motståndskraftiga) mot ett biologiskt agens för vilket de exponeras eller kan exponeras. I bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning nämns de biologiska agenser för vilka det finns effektiva vacciner.  Vaccineringen ska vara avgiftsfri för arbetstagaren.

Hälsoundersökningar

När behovet av hälsundersökningar och innehållet i den första undersökningen och de regelbundna undersökningarna bedöms, får man information i Arbetshälsoinstitutets bok Terveystarkastukset työterveyshuollossa. Ohjeet terveystarkastuksiksi erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä.

Särskild moderskapsledighet

De författningar som möjliggör särskild moderskapsledighet trädde i kraft 1991. Enligt dem ska arbetsgivaren sträva efter att flytta en gravid kvinna till andra lämpliga uppgifter om arbetet eller arbetsförhållandena involverar kemiska ämnen, strålning eller smittsamma sjukdomar, som bedöms äventyra fostrets utveckling eller graviditeten (om riskfaktorn inte kan elimineras i arbetet eller arbetsförhållandena). Om inget annat arbete kan ordnas har personen rätt att ta ut särskild moderskapsledighet för denna tid. Enligt statsrådets förordning är de smittsamma sjukdomar som avses ovan

  • toxoplasmos
  • listerios
  • röda hund
  • herpes
  • vattkoppor
  • hepatit B och C
  • cytomegaliinfektion och
  • HIV-smitta samt
  • andra med dessa jämförbara sjukdomar