Särskilda skyldigheter

/ Biologiska agenser - Förteckning över exponerade arbetstagare och anmälningar

På arbetsplatsen ska varje person vara medveten om de arbetsrelaterade biologiska agensernas risker och säkra arbetsmetoder.

Förteckning över exponerade arbetstagare

Arbetsgivaren ska föra en förteckningöver de arbetstagare som exponeras för biologiska agenser som orsakar allvarliga fara eller allvarliga sjukdomar hos människan.

Av förteckningen ska framgå

  • arbetets karaktär
  • biologiskt agens
  • uppgifter om exponeringen
  • uppgifter om olycksfall
  • uppgifter om tillbud.

Förteckningen ska förvaras mist tio år från exponeringen. I fall som särskilt bestäms i 40 a § i arbetarskyddslagen ska förteckningen emellertid förvaras i 40 år efter att den sista kända exponeringen ägde rum.

I arbetarskyddslagen anges också de instanser som har rätt att få insyn i förteckningen. Förteckningen ska överlämnas till arbetarskyddsmyndigheten om arbetsgivaren avslutar sin verksamhet.

Anmälningar

En anmälan ska göras i förväg till arbetarskyddsmyndigheten när biologiska agenser i grupp 2, 3 eller 4 används första gången. Anmälan ska göras minst 30 dagar innan arbetet påbörjas.

Anmälan ska innehålla

  • företagets eller organisationens namn och adress
  • den arbetarskyddsansvariga personens namn och behörighet
  • resultaten av riskbedömningen
  • slag av biologiska agenser
  • planerade skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder.

Om ett laboratorium tillhandahåller diagnostiseringstjänster relaterade biologiska agenser i grupp 4, ska det endast lämna in en preliminär anmälan om avsikten att använda biologiska agenser.

Arbetsgivaren ska omedelbart informera arbetarskyddsmyndigheten om varje olycka eller annan händelse som kan ha lett till utsläpp av ett biologiskt agens och som skulle kunna orsaka allvarliga infektioner och allvarliga sjukdomar eller risk för det hos människor.