Byggbranschen - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Inom arbetarskyddstillsynen bedriver arbetarskyddsförvaltningen ett nära intressegruppssamarbete med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. Hela tiden utvidgas dessutom samarbetet med olika myndigheter, bland annat när det gäller tillsynen av den gråa ekonomin inom byggbranschen.

Den centrala strävan inom tillsynen på byggbranschen är att minska antalet olycksfall i arbetet och antalet yrkessjukdomar samt att få arbetsgivarna att se till sina lagstadgade arbetsgivarförpliktelser. 

Säkerheten i arbetet ska beaktas redan i planeringsskedet

Byggherren ska i byggprojektets olika skeden se till att byggarbetet och dess olika faser planeras så att arbetet kan utföras tryggt och utan att äventyra arbetstagarnas hälsa.

Byggherren ska utarbeta ett säkerhetsdokument. Det ska innehålla riskerna och olägenheterna i anknytning till byggprojektet och uppgifterna som gäller arbetshälsan. Byggherren ska se till att säkerhetsdokumentet uppdateras under den tid som byggprojektet pågår.

Den som i huvudsak genomför byggprojektet ska innan byggarbetet påbörjas göra upp skriftliga planer för arbetssäkerheten, enligt vilka de olika arbetena, arbetsmomenten och tidpunkten för dem ordnas så att de är säkra och orsakar så liten fara på arbetsplatsen som möjligt för dem som arbetar där eller för någon annan som berörs av arbetet.

Den som i huvudsak genomför byggprojektet ska presentera planerna för arbetssäkerhet vid byggarbeten för byggherren.

Lyft som ska utföras maskinellt och manuell hantering till exempel ska planeras på förhand så att olycksfall och personskador kan undvikas. Maskiner och arbetsredskap som används i arbetet ska väljas omsorgsfullt.

De som ansvarar för arbetarskyddet ska vara tillräckligt kompetenta.

Den som i huvudsak genomför byggprojektet ska för varje byggarbetsplats utse en person som ansvarar för säkerheten på byggarbetsplatsen. Uppdraget ska definieras tillräckligt detaljerat och arbetsgivaren ska se till att den som har utsetts för uppdraget är tillräckligt kompetent och har fått introduktion i sina uppgifter. Den som tilldelas uppdraget ska också få tillräckliga befogenheter för att kunna utföra det.

Minst en gång per vecka ska en underhållningsbesiktning genomföras på byggarbetsplatsen. Syftet med besiktningen är att utreda och förebygga eventuella riskfaktorer som beror på arbetet eller anordningarna. Veckobesiktningen genomförs numera ofta som en TR-mätning. Arbetstagarnas representant ska få  möjlighet att delta i besiktningen.

Byggarbetsplatsen är en gemensam arbetsplats

Med en gemensam arbetsplats avses en sådan arbetsplats där flera arbetsgivares arbetstagare eller egenföretagare arbetar samtidigt eller efter varandra. På en byggarbetsplats finns det vanligtvis en arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten och som har mera omfattande skyldigheter än de andra som arbetar där:

 • förmedla information till de andra arbetsgivarna och deras arbetstagare samt egenföretagarna om  risker och olägenheter som är förknippade med arbetet på arbetsplatsen, om anvisningar som gäller säkerheten samt om åtgärder i anknytning till  brandskydd, första hjälpen och evakuering på arbetsplatsen och personer som utsetts för dessa uppgifter.
 • samordna den verksamhet som bedrivs av arbetsgivarna och ensamföretagarna på arbetsplatsen
 • ordna arrangemangen för trafik och rörelse på arbetsplatsen
 • se till den allmänna ordning och renlighet som säkerheten och hälsan på arbetsplatsen kräver
 • se till annan övergripande planering på arbetsplatsen
 • se till den allmänna säkerheten när det gäller arbetsförhållandena.

På motsvarande sätt ska de andra arbetsgivarna och egenföretagarna informera den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten och andra arbetstagare om risker och olägenheter som deras arbete kan medföra på arbetsplatsen. De ska för sin del också se till att verksamheten inte äventyrar hälsan och säkerheten för andra som vistas på arbetsplatsen. Dessutom ska alla arbetsgivare se till sina egna arbetstagare i enlighet med skyldigheterna som anges i arbetarskyddslagen.

Skyldigheter för att bekämpa grå ekonomi

Byggherren, den som i huvudsak genomför byggprojektet och enskilda arbetsgivare är skyldiga att se till att varje arbetstagare som arbetar på arbetsplatsen har ett synligt och med fotografi försett personkort då han eller hon rör sig på arbetsplatsen. Av personkortet ska det skattenummer som registrerats i skattenummerregistret framgå. På byggarbetsplatsen ska det också finnas en förteckning över alla arbetstagare och egenföretagare som arbetar på byggarbetsplatsen. För huvudentreprenören och underentreprenörerna gäller dessutom skyldigheterna i beställaransvarslagen. Om en arbetsgivare anlitar utländsk arbetskraft ska lagar och bestämmelser som gäller utländsk arbetskraft också tillämpas. Anställningsvillkoren för utländska arbetstagare ska vara desamma som för andra som arbetar i Finland.

Personkort ska förutsättas på byggarbetsplatser

Den byggherre som leder eller övervakar en gemensam byggarbetsplats ska i sina avtal eller annars med tillgängliga medel  svara för att varje arbetstagare som arbetar på arbetsplatsen har ett synligt med fotografi försett personkort då han eller hon rör sig på arbetsplatsen.

Huvudentreprenören eller en annan arbetsgivare som leder och övervakar arbetet ska förvissa sig om att arbetstagarna hos företagen som verkar på byggarbetsplatsen har ett personkort och att det är försett med skattenummer samt att arbetstagarna är införd i det offentliga skattenummerregistret.

Arbetsgivarna ska se till att att deras arbetstagare och avtalspartner har ett personkort försett med skattenummer och att arbetstagarna och avtalspartnerna är införda i det offentliga skattenummerregistret.

Personkort krävs emellertid inte av personer som tillfälligt transporterar varor till arbetsplatsen och då byggherren är en privatperson för vars eget bruk en byggnad uppförs eller renoveras. Då behövs inte personkort. Dessutom krävs personkort inte på byggarbetsplatser som inte är gemensamma arbetsplatser.

Vem ska ha personkort?

 • Till exempel personer som arbetar på kontor på byggarbetsplatsen, väktare och städpersonal, betongpumpbilsförare.
 • Förare som till exempel kör en distributionsbil eller betongbil en gång på byggarbetsplatsen.

Vem anskaffar personkorten?

 • Arbetsgivarna anskaffar personkorten för sina arbetstagare.
 • Läroinrättningar anskaffar personkorten för sina elever.
 • Egenföretagare anskaffar personkorten på egen bekostnad.

Vad ska framgå av personkortet?

 • Om personen är en arbetstagare i anställningsförhållande eller egenföretagare.
 • Av egenföretagares personkort ska företagets namn framgå.
 • Arbetstagarens namn och fotografi
 • Arbetsgivarens (lönebetalarens) namn
 • Skattenummer.

Skattenumret ska finnas i det offentliga skattenummerregistret. Med andra ord är numret på kortet inte ett skattenummer förrän det är registrerat i skattemyndighetens databas. Registreringen kan göras av arbetstagaren själv eller av arbetsgivaren. På byggarbetsplatsen ska det dessutom finnas en personförteckning och information över de företag som arbetar på byggarbetsplatsen.

Mera information hittar du på skattemyndighetens webbplats. Där finns också skattenummerregistret.

Byggbranschen - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Följ arbetsgivarens anvisningar om arbetssäkerheten och använd alltid den personliga skyddsutrustning på byggarbetsplatsen som lagar och bestämmelser kräver. Avlägsna inte skyddsanordningar från maskiner och annan utrustning. Tala med arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktig om brister i säkerheten. Se förutom till din egen säkerhet i arbetet också till att ditt arbete inte medför fara för andra arbetstagare på byggarbetsplatsen.

Var särskilt omsorgsfull när du arbetar på platser där det råder risk för fall. Förvissa dig om att du använder stegar, arbetsbockar och arbetsställningar  samt selar som är i gott skick. 

Asbestrivning är särskilt farligt för hälsan. De som utför asbestrivning ska ha särskild utbildning i asbestrivning.

Använd maskiner, arbetsredskap och hjälpmedel som underlättar arbetet, till exempel transportkärror för att flytta laster i enlighet med anvisningarna som du har fått. Se för egen del till ordning och reda på arbetsplatsen, så att det är möjligt att använda hjälpmedel. 

Arbetsgivaren är skyldig att fortgående följa med att arbetstagarna iakttar anvisningarna som de har fått och till exempel ingripa om en arbetstagare inte använder skyddsutrustning eller inte utför lyften på ett tryggt sätt.   

Du ska bära med dig ett med fotografi försett personkort på ett synligt ställe. Av personkortet ska skattenumret framgå. Det är arbetsgivaren som ska skaffa personkortet åt dig.

Byggbranschen - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Arbetsgivaren ska känna till vilka farorna inom byggnadsbranschen. Arbetssäkerheten baserar sig på en bedömning av riskerna.

Arbetsgivaren ska fortgående följa med arbetsmiljön och identifiera farorna i anslutning till arbetet samt bedöma hur skadliga de är för arbetstagarens hälsa. Om du som arbetsgivare inte har tillräcklig sakkunskap, ska du anlita utomstående experter, till exempel företagshälsovården. 

Alla arbetsgivare är förpliktade att ordna företagshälsovård för sina arbetstagare. Företagshälsovården är ett stöd för arbetsgivaren när det gäller att trygga sunda arbetsförhållanden och främja arbetstagarnas arbets- och funktionsförmåga.