Manuell hantering

Fysisk belastning - Manuella lyft och förflyttningar

Manuella lyft och förflyttningar är en risk för hälsan och arbetsförmågan

Även ett enda felaktigt utfört lyft kan orsaka bestående skada.

Att manuellt lyfta och flytta tunga föremål är fortfarande vardag på många arbetsplatser, bland annat inom industrin, byggnad, transport, handel, jordbruk samt hälso- och sjukvård. Fysisk belastning som beror på tungt arbete ökar risken för sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och kan dessutom belasta andning och blodcirkulation. Hantering av tunga föremål orsakar dessutom olyckor. Tungt fysiskt arbete är också ofta en orsak till förtida pension.

I lagstiftningen har det inte fastställts en kilogräns för vikten på den last som ska lyftas. De risker som hantering av tunga föremål medför bör alltid bedömas som en helhet, eftersom vikten bara är en delfaktor. Överbelastning påverkas av

  • föremålets vikt och form
  • hur bra grepp man får om föremålet
  • föremålets position i förhållande till kroppen
  • kroppsställningen under lyftet
  • antalet upprepade lyft
  • förflyttningssträckans längd
  • arbetsmiljön
  • arbetstagarens individuella egenskaper.

Den belastning som manuella lyft och förflyttningar orsakar kan minskas

Genom att planera arbetsmiljön, arbetsutrustningen och arbetet kan man i avsevärd grad påverka den skadliga belastningen. Arbetsfaserna och -metoderna ska planeras så att arbetet innehåller så få tunga lyft och förflyttningar som möjligt. Om de inte kan undvikas helt ska man skaffa lyft- och förflyttningsutrustning eller andra hjälpmedel till arbetsplatsen för att minska den skadliga belastningen.

Manuella lyft och förflyttningar kan inte alltid undvikas eller underlättas med hjälpmedel. Då ska arbetsgivaren se till att arbetstagarna får tillräcklig utbildning och nödvändiga anvisningar för en säker hantering av last samt de risker som felaktiga lyft och förflyttningar medför. I riskbedömningen och utbildningen av arbetstagarna kan man anlita sakkunniga inom företagshälsovården.