ASA-registret

Kemiska agenser - CMR-ämnen - ASA-registret

Arbetsgivarens skyldigheter omfattar:

  • att föra en förteckning över cancerframkallande agenser och mutagena ämnen som används eller förekommer på arbetsplatsen
  • att utreda arbetstagarnas möjliga exponering för agenser som medför risk för cancersjukdom och för mutagena ämnen
  • att föra en förteckning över arbetstagare som exponeras för dessa
  • att informera arbetstagarnas representanter om förteckningen.

Om innehållet i förteckningen föreskrivs separat i lagen om förteckningar och ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom (452/2020, 3 §). Lagen trädde i kraft den 1 september 2020.

Arbetsgivaren ska anmäla de arbetstagare till ASA-registret som under en betydande del av arbetstiden exponeras för cancerframkallande ämnen.

Arbetstagare ska anmälas årligen till ASA-registret:

  • om exponeringen har konstaterats på basis av biologiska exponeringsmätningar, arbetshygieniska mätningar eller utredningar och mätningar som har gjorts på andra arbetsplatser under motsvarande förhållanden
  • om närmare exponeringsuppgifter inte finns tillgängliga, ska som exponerade under respektive exponeringsår anmälas sådana arbetstagare som under året i fråga har exponerats för agensen under en betydande del av sin arbetstid under minst 20 arbetsdagar (som betydande del räknas minst 2 timmar per arbetsdag under 20 arbetsdagar, exempelvis minst 40 arbetsdagar per år och minst 1 timme per arbetsdag)
  • om en arbetstagare på grund av ett olycksfall, en produktionsstörning, ett exceptionellt arbetsskede eller av någon annan motsvarande orsak under en kort tidsperiod i ovanligt hög grad exponeras för en agens.

Också en arbetstagare som exponerats för tobaksrök i omgivningen ska anmälas till ASA-registret då personen i arbetet exponerats för tobaksrök under minst 40 arbetsdagar under en stor del av arbetstiden (från två till fyra timmar per dag) eller om arbetstagaren konstaterats vara exponerad för tobaksrök genom arbetshygieniska mätningar.

Ytterligare information om anmälningsskyldigheten finns i ASA-registret på Arbetshälsoinstitutets webbplats.

Arbetshälsoinstitutet är personuppgiftsansvarig

Anmälan görs retroaktivt per kalenderår så att exponeringen året innan anmäls fram till slutet av mars innevarande år.

Arbetshälsoinstitutet ansvarar för ASA-registret. Arbetsgivaren ska anmäla exponeringen och de arbetstagare som utsätts för den till registret.

ASA-blanketterna och instruktioner för ifyllandet finns på Arbetshälsoinstitutets webbplats.

Obs! Definitionen av ämnen som bör anmälas till ASA-registret ändrades 1.1.2020, och ASA-anmälningar för 2020 görs först från och med 1.1.2021.

Betydelsen av ASA-registrering

ASA-registret har varit lagstadgat sedan 1979, och dess inverkan är indirekt. Med hjälp av registret strävar man efter att förebygga arbetsrelaterad risk för cancer, följa upp exponeringen på arbetsplatser och framför allt förbättra arbetsförhållandena.

Arbetshälsoinstitutet förvaltar ASA-registret, tar fram årsstatistik och följer regelbundet upp i vilken grad de anmälda arbetstagarna insjuknat i cancer. Med hjälp av registeruppgifterna får arbetarskyddsmyndigheterna exaktare information om de ställen där exponering förekommer och kan vid behov effektivisera tillsyns- och rådgivningsverksamheten.

Med hjälp av ASA-registrering kan man inte bevisa att cancerfall är arbetsrelaterade, utan fallen reds ut separat.