Genetiskt skadliga

Kemiska agenser - CMR-ämnen - Genetiskt skadliga

Ämnen som skadar könscellernas arvsanlag kan orsaka ärftliga mutationer i könscellerna.

Ett ämne orsakar förändringar i arvsanlag dvs. är mutagent, om det ökar förekomsten av mutationer i cellerna. Förändringar i arvsanlag dvs. mutationer är en bestående kvantitativ eller strukturell förändring i cellens genetiska struktur.

Mutationer kan ske i en eller flera gener eller kromosomer eller kan leda till färändringar i antalet kromosomer. Förändringen kan leda till att organismens fenotyp dvs. fysiska skepnad förändras.

Ett ämne är gentoxiskt om det orsakar skador på DNA som kan bli bestående förändringar, dvs. mutationer. En allmänt känd följd av mutationer i celler är att cellen blir elakartad, vilket kan leda till cancer. Mutationer i könsceller kan bland annat orsaka ärftliga sjukdomar.

Ämnen undersöks in vitro och in vivo

Gentoxicitet undersöks genom in vitro-prov med celler och in vivo-prov med försöksdjur. Syftet med undersökningarna är att avslöja ett ämnes förmåga att skada gener i somatiska celler, vilket kan leda till att cellen så småningom kan utvecklas till en elakartad tumör. Ett annat syfte är att avslöja ämnets förmåga att skada könsceller genom mutationer.

Klassificering av ett ämne som mutagent förutsätter positiva fynd i både in vitro- och in vivo-prov. Positiva resultat i gentoxicitets- eller mutagenitetsprov väcker misstankar om att ämnet har cancerframkallande eller reproduktionsstörande egenskaper.  Med hjälp av mutagenitetsprov har man kunnat identifiera ca 70 procent av de ämnen som orsakar cancer hos djur.

Klassificering och märkning av mutagena ämnen

Man känner igen ett mutagent ämne eller en mutagen blandning av att ämnet eller blandningen klassificerats enligt CLP-förordningens kategori 1 A eller 1 B eller i kategori 1 eller 2 enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier (807/2001). På etiketterna för dessa ämnen och blandningar finns dessutom följande varningsangivelser (H/R) och faropiktogram:

På mutagena ämnen och blandningar som klassificerats på detta sätt tillämpas statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete (716/2000) med undantag för förteckningar över exponerade arbetstagare och därmed relaterade skyldigheter.

Om ett ämne eller en blandning misstänks orsaka risk för genetiska skador klassificeras ämnet eller blandningen enligt CLP-förordningen i kategori 2 eller i kategori 3 enligt den utgående nationella lagstiftningen (807/2001). Dessutom har ämnet eller blandningen märkts med faroangivelse (H/R) och faropiktogram:

På ämnen och blandningar som klassificerats på detta sätt tillämpas statsrådets förordning om kemiska agenser i arbetet (715/2001).