Kemiska agenser - Storolycka och ATEX - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Arbetsgivaren ska vidta behövliga åtgärder för förebyggande av risker för storolyckor och för begränsning av följderna av dem.

Arbetstagarna ska instrueras i explosionsskydd enligt skriftliga anvisningar.

Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna nödvändig undervisning och anvisningar om hur riskerna ska avvärjas samt om tillvägagångssättet i olyckssituationer om man i arbetet hanterar eller på arbetsplatsen förvarar ämnen som kan orsaka en storolycka eller om det i arbetet annars föreligger risk för en storolycka (t.ex. explosionsfara). Vid behov ska arbetsgivaren ordna övningar på arbetsplatsen.

Risker för storolyckor kan förekomma i fabriker som tillverkar explosiva varor, kraftverk och gruvor samt vid tillverkning, transport, användning eller lagring av hälsofarliga kemikalier.

Avvärjande av risker för storolyckor

Arbetsgivaren ska i all verksamhet på arbetsplatsen fortgående vidta behövliga åtgärder för förebyggande av riskerna för storolyckor och för begränsning av följderna av dem. När arbetsgivaren reder ut och bedömer de risker som beror på arbetet och som avses i 10 § i arbetarskyddslagen (738/2002) ska arbetsgivaren även bedöma risken för storolyckor på arbetsplatsen.

Dessutom ska arbetsgivaren förbereda sig på risken för storolyckor som beror på reparations-, underhålls- och ändringsarbeten samt andra motsvarande åtgärder.

När arbetsgivaren utarbetar och uppdaterar handlingar ska de frågor gällande arbetstagarnas säkerhet och hälsa som ingår i dem behandlas tillsammans med arbetstagarna eller deras representant. Arbetstagaren ska i sin tur noggrant iaktta arbetsgivarens föreskrifter och anvisningar för förebyggande och avvärjning av risker för storolyckor.

Arbetstagarna bör instrueras hur de ska agera i olyckssituationer

Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna tillräcklig utbildning och handledning hur faran kan avvärjas och om de riktiga förfaringssätten enligt räddningsplanen när en olycka inträffar. Dessutom ska arbetsgivaren ordna övningar genom vilka arbetsgivaren kan säkerställa att planerna, beredskapen, utbildningen, anvisningarna och organisationen är ändamålsenliga och att de fungerar i praktiken.

Om arbetsgivarens skyldigheter föreskrivs i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005). Enligt lagen ska arbetsgivaren som verksamhetsutövare vidta åtgärder för att förebygga risker för kemikalierelaterade storolyckor samt upprätta ett dokument om handlingsprinciper eller en säkerhetsutredning och en intern räddningsplan. Vidtagandet av åtgärderna övervakas av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Om andra parters än arbetsgivarens skyldighet att avvärja risker för storolyckor föreskrivs bland annat i 4 och 7 kap. i arbetarskyddslagen (738/2002), i kemikalielagen (599/2013) och räddningslagen (379/2011) samt i bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av dem.

Explosionsfarliga utrymmens säkerhet

Europaparlamentets och rådets  ATEX-direktiv om arbetsmiljöer (1999/92/EG) reglerar områden med explosiv atmosfär och arbete på dem. Direktivet gäller sådana produktionsanläggningar och arbetsplatser där brännbara vätskor, gaser och/eller damm kan orsaka explosionsfara. 

ATEX-lagstiftningen som reglerar explosionsfarliga områden (Ex-områden) och den utrustning som används på dem (Ex-utrustning) trädde i kraft 2003. Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskydd övervakar explosionsfarliga objekt i anslutning till tillsynen enligt arbetarskyddslagstiftningen.

Explosionsfarliga områden förekommer inom till exempel kemi-, läkemedels-, livsmedels- och träförädlingsindustrin, energiförsörjning samt i tillverkning, hantering och lagring av brännbara vätskor och gaser.

Arbetsplatsen ska ha skriftliga anvisningar

Om eventuell explosionsfara föreligger på arbetsplatsen ska arbetsgivaren för att skydda arbetstagarnas säkerhet och hälsa vidta olika åtgärder för organiseringen av arbetet och explosionsskyddet. Arbetsgivaren ska göra upp skriftliga anvisningar för arbetstagarna och instruera dem i ärenden relaterade till explosionsskydd. Dessutom ska arbetsgivaren i farliga arbeten (t.ex. heta arbeten) använda arbetstillståndssystemet.

Ingångarna till explosionsfarliga utrymmen eller områden ska vid behov förses med följande märkning:

 

Kemiska agenser - Storolycka och ATEX - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Underrätta arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktig omedelbart om fel och brister som du noterat och som kan medföra olägenheter eller risker. Gör anmälan också om du röjt undan eller åtgärdat felet eller bristen.

Iaktta noggrant arbetsgivarens föreskrifter och anvisningar för förebyggande och avvärjning av risker för storolyckor.

Kemiska agenser - Storolycka och ATEX - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Vidta nödvändiga åtgärder för att skydda arbetstagarna mot risker orsakade av brand- och explosionsfara: se till att kemikalier och gaser hanteras och lagras säkert, förebygg uppkomsten av farliga koncentrationer och undvik förvaring av farliga mängder på arbetsplatsen.

Bedöm också risken för storolyckor på arbetsplatsen, inklusive de risker som eventuella reparations-, underhålls- och ändringsarbeten samt andra motsvarande åtgärder medför. 

Se dessutom till att nödvändiga åtgärder för avvärjande av risker för storolyckor vidtas fortgående i all verksamhet på arbetsplatsen och för begränsning av följderna av dem: gör upp en handlingsplan för olyckor samt tillbud och nödsituationer.

Ordna tillräckligt med utbildning och handledning för arbetstagarna med tanke på olyckor, så att de kan agera rätt för att avvärja risker och följa räddningsplanen.

Red ut och säkerställ vid behov att organisationens planer, beredskap, utbildning och anvisningar fungerar och är ändamålsenliga: ordna praktiska övningar.

Dessutom:

  • red ut explosionsrisken på arbetsplatsen
  • förhindra explosioner och ordna skydd mot dem
  • välj rätt utrustning till explosionsfarliga områden
  • gör upp skriftliga anvisningar för arbetstagarna
  • instruera arbetstagarna i frågor relaterade till explosionsskydd
upprätta vid behov ett dokument om explosionsskydd.

Kemiska agenser - Storolycka och ATEX - muualla verkossa