Besiktningsrätt

Maskiners och arbetsredskaps säkerhet - Sakkunnigorgan i Finland

I bilagan till maskinbeslutet uppräknas de maskiner som kräver EG-typkontroll. Tillverkaren ska låta ett så kallat anmält organ, som konstaterats vara behörigt för denna uppgift, dvs. att någon medlemsstat i EU har konstaterat att organet har behörighet att utför typkontroller, utföra typkontrollen. Anmälda organ som i Finland kontrollerar maskiner som omfattas av maskindirektivets tillämpningsområde har konstaterats vara behöriga och anmälts till Europeiska kommissionen.

Myndigheterna utför inte EG-typkontroller, men deras uppgift är att övervaka de anmälda organens behörighet. Myndigheterna övervakar maskiners överensstämmelse och iakttagande av typkontrollskyldigheten på arbetsplatser och marknader.

Anmälda organ i Finland

Inspecta Tarkastus Oy

Nosturiexperti Oy

Suomen Nostolaitetarkastus Oy

Rocla Oy (begränsad kontrollrätt)

Inspecta Tarkastus Oy (f.d. Fimtekno 599) (nr för anmält organ 0424)

kontrollbehörighet: serviceliftar för fordon; anordningar för lyft av personer eller personer och gods vilka medför risk att falla från en höjd på mer än tre meter (typkontroll, fullständigt kvalitetssäkringsförfarande)

Besöksadress:

Karlavägen 3

tfn 010 521 600

Postadress:

PB 94

fax 010 521 6211

 

02151 Esbo

www.inspecta.fi/sv
SGS FIMKO Oy (nr för anmält organ 0598)

kontrollbehörighet: träbearbetningsmaskiner, motorsågar (typkontroll, fullständigt kvalitetssäkringsförfarande)

Besöksadress:

Mörtnäsvägen 3 Helsingfors

tfn 09 696 361

Postadress:

SGS FIMKO Oy

fax (09) 692 5474

 

PB 30

www.sgsfimko.fi

 

00211 HELSINGFORS

 
VTT Expert Services Oy (nr för anmält organ 0537)

kontrollbehörighet: serviceliftar för fordon; anordningar för lyft av personer eller personer och gods vilka medför risk att falla från en höjd på mer än tre meter (typkontroll, fullständigt kvalitetssäkringsförfarande)

Besöksadress:

Tekniikankatu 1

33720 Tammerfors

tfn 020 722 3255

Postadress:

VTT

fax 020 722 3499

 

PB 1300

 
 

33101 TAMMERFORS

www.vtt.fi

Naturresursinstitutet, Mätning och standardisering (MTT Vakola) (nr för anmält organ 0504)

kontrollbehörighet: träbearbetningsmaskiner utrustade med cirkelsåg, kombimaskiner för bearbetning av trä, motorsågar, konstruktioner som förhindrar fall från höjd (ROPS) och konstruktioner som skyddar mot fallande föremål (FOPS; typkontrollförfarande)

Besöksadress:

Vakolantie 55

Vichtis

tfn 029 5326000

Postadress:

MTT/VAKOLA

 

 

Vakolantie 55

 
 

03400 VICHTIS

www.luke.fi

Inspecta Tarkastus Oy har konstaterats vara behörigt att typkontrollera linbanor i Finland (kontaktuppgifterna finns ovan).

Arbetshälsoinstitutet har konstaterats vara behörigt att typkontrollera personlig skyddsutrustning i Finland.

Arbetshälsoinstitutet (nr för anmält organ 0403)

Besöksadress:

Topeliusgatan 41 a A

tfn 030 4741

 

00250 HELSINGFORS

fax 030 474 2779

 

  www.ttl.fi