Maskinbesiktningar

Maskiners och arbetsredskaps säkerhet - Besiktningskrav för farliga maskiner

Enligt arbetarskyddslagen får en farlig maskin, arbetsutrustning eller en annan anordning endast besiktas av ett sakkunnigorgan eller en oberoende sakkunnig. I bilagan till användningsförordningen uppräknas de farliga maskiner som kräver särskild besiktningsbehörighet och för vilka idrifttagningsbesiktning, återkommande besiktning eller grundlig återkommande besiktning ska utföras.

Idrifttagningsbesiktning ska utföras innan en arbetsutrustning tas i bruk första gången eller efter ändringsarbeten som är av betydelse för säkerheten eller när utrustningen monteras på en ny plats. Idrifttagningsbesiktning ska också utföras om arbetsutrustningen tas i drift på nytt efter att länge ha varit oanvänd

Vid idrifttagningsbesiktningen säkerställs att arbetsutrustningen är korrekt monterad enligt kraven och att manöver- och skyddsanordningar fungerar korrekt. I fråga om lyftanordningar ska det dessutom vid behov utföras en provbelastning för säkerställande av hållfastheten och stabiliteten.

Återkommande besiktning ska i allmänhet göras med ett års mellanrum för arbetsutrustning som är i bruk. Tiden mellan besiktningarna kan förlängas om enligt lyftanordningens användning och påfrestning. Vid återkommande besiktning säkerställs funktionsskick genom att särskilt kontrollera att det inte finns risker som beror på slitage, materialtrötthet, korrosion eller andra skador.

Grundlig återkommande besiktning görs när anordningen närmar sig de gränser som tillverkaren har angett för anordningen i fråga eller, om dessa gränser inte är kända, senast inom 10 år räknat från att lyftanordningen tagits i bruk första gången. Vid besiktningen ska sådana beståndsdelar nedmonteras vilkas funktion inte annars kan besiktas på ett tillförlitligt sätt. Sådana konstruktioner är till exempel bommens konstruktioner och ledtappar. Vid besiktningen ska metoder för oförstörande provning tillämpas.

Arbetsutrustning som nämns i användningsförordningen får inte användas om den inte besiktats behörigt.

Besiktningsmännen ska föra protokoll över besiktningarna. I protokollet ska man bland annat anteckna observationer om fel som äventyrar säkerheten och anvisningar för hur de kan åtgärdas och elimineras. Besiktningsprotokollen ska bevaras så länge arbetsutrustningen används. Protokollet över den senaste besiktningen ska vara tillgängligt på arbetsplatsen.