Trakasserier eller annat osakligt bemötande - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Arbetsgivaren är skyldig att stoppa trakasserier.

Trakasserier kan förekomma på alla arbetsplatser. Arbetsgivaren ska aktivt följa upp om trakasserier förekommer på arbetsplatsen och på eget initiativ ingripa i dem. I allmänhet är det lättare att stoppa trakasserier ju tidigare man ingriper. Trakasserier kan också förebyggas genom att utarbeta spelregler för gott beteende i arbetet och se till att alla i arbetsgemenskapen är medvetna om att arbetsgivaren konsekvent ingriper i trakasserier. 

Vad är trakasserier?

I arbetarskyddslagen förbjuds trakasserier som medför olägenheter för eller äventyrar arbetstagarnas hälsa. Trakasserier handlar om systematiskt och fortlöpande negativt beteende.

 Trakasserier är till exempel

 • upprepade hot
 • skrämmande beteende
 • elaka och antydande budskap
 • nedsättande och föraktfullt tal
 • fortlöpande grundlös kritik och försvårande av arbetet
 • ifrågasättande av rykte eller ställning
 • isolering från arbetsgemenskapen
 • sexuella trakasserier.

Ett sådant beteende kan skada eller äventyra arbetstagarens hälsa.

Trakasserier kan också anknyta till missbruk av direktionsrätten. Exempel på detta är

 • återkommande omotiverat ingripande i arbetet
 • omotiverade ändringar av arbetsuppgifternas kvalitet eller kvantitet
 • ändringar av avtalade arbetsvillkor utan laglig grund
 • osaklig användning av direktionsrätten
 • utdelning av förnedrande befallningar.

Vad är inte trakasserier?

Allt negativt beteende på arbetsplatsen är inte trakasserier som avses i arbetarskyddslagen och som medför fara för hälsan eller annat osakligt bemötande. Till exempel lindriga, enstaka handlingar såsom osakligt tal är inte trakasserier.

Arbetsgivarens beslut och åtgärder med stöd av direktionsmakten kan upplevas vara osakliga. Arbetsgivaren har dock rätt att planera, leda och övervaka arbetet. Arbetsgivaren har också rätt att besluta om arbetsuppgifternas kvalitet, omfattning och arbetsmetoder samt rutinerna på arbetsplatsen.

Trakasserier är inte

 • sakliga och motiverade beslut och anvisningar avseende arbetsgivarens arbete och arbetsledning
 • gemensam behandling av problem i arbetet och arbetsgemenskapen
 • motiverat ingripande i arbetsprestationer
 • varning av motiverad orsak
 • hänvisning av arbetstagaren till bedömning av arbetsförmågan av motiverad orsak.
   

Förebyggande av trakasserier och osakligt bemötande på arbetsplatsen

Arbetsgivaren ska vara medveten om trakasserier på arbetsplatsen och i mån av möjlighet förhindra att trakasserier uppstår. Arbetsgivaren ska systematiskt bedöma hur väl arbetsgemenskapen fungerar socialt och utifrån bedömningen fastställa de åtgärder som bör vidtas för att undvika trakasserier.

Exempel på åtgärder som förebygger trakasserier är

 • ledningens klara ställningstagande till att trakasserier inte accepteras på arbetsplatsen (nolltolerans)
 • spelregler för gott beteende
 • på förhand utvecklade rutiner med hjälp av vilka man systematiskt och effektivt ingriper i trakasserier
 • utbildning av arbetstagare i hur man undviker och förebygger trakasserier
 • utbildning av chefer i att upptäcka, reda ut och stoppa trakasserier.

Trakasserier kan också förebyggas genom att man ser till att det inte finns missförhållanden som utsätter arbetstagare för trakasserier på arbetsplatsen. Faktorer bakom trakasserier är ofta dålig organisering av arbetet, oklar ansvarsfördelning, bristfälligt ledarskap och dåligt fungerande samarbete. Även alltför mycket jobb och tidspress kan leda till att man inte alltid beter sig sakligt på arbetsplatsen.

Trakasserier eller annat osakligt bemötande - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Trakasserier får inte accepteras.

Vad ska du göra om du blir föremål för trakasserier?

Diskutera läget så snabbt som möjligt med den person som betett sig negativt. Förklara så tydligt som möjligt att du upplever att beteendet är osakligt och att du inte accepterar det. Beskriv konkret vilket slags beteende du upplevt vara osakligt. Be personen att sluta med trakasserierna och ändra sitt beteende.

Om du inte vågar göra detta kan du be om hjälp av en kollega, arbetarskyddsfullmäktig eller förtroendemannen och tillsammans med dem be att personen ändrar sitt beteende. Vid behov får du också hjälp av företagshälsovården.

Om personen därefter fortsätter att trakassera dig kan du säga att du tar upp frågan med chefen. Om den störande är en nära chef ska du upplysa honom eller henne om att frågan förs vidare till vederbörandes chef för kännedom och handläggning.

På grund av den fortsatta behandlingen är det viktigt att du antecknar på vilket sätt du blir trakasserad, hur ofta trakasserier förekommer och hur du själv agerat i dessa situationer.

Hur ska jag underrätta chefen om trakasserier?

På många arbetsplatser finns det avtalade rutiner för vad man ska göra om man upplever trakasserier eller osakligt bemötande. Ta del av rutinerna och agera enligt arbetsplatsens anvisningar. Om du inte vet om din arbetsplats har färdiga rutiner kan du ta upp frågan med din chef, arbetarskyddsfullmäktig eller förtroendemannen.

Om inga rutiner finns för hur du ska anmäla trakasserier kan du berätta för chefen att du vill diskutera trakasserierna med honom eller henne. Om du upplever att chefen trakasserar dig ska du ta upp frågan med chefens chef.

Vid behov får du stöd för att ta upp frågan med chefen av till exempel arbetarskyddsfullmäktig. Som mall kan du använda blanketten Anmälan till arbetsgivaren om trakasserier som upplevts i arbetet (pdf).

Be att chefen ska behandla ärendet. Säg också att du vill veta vilka åtgärder din chef tänker vidta. Om chefen inte vidtar åtgärder för att reda ut ärendet inom skälig tid kan du vidarebefordra ärendet och din anmälan till chefens chef.

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar

Om din arbetsgivare inte gör något för att stoppa trakasserierna eller om åtgärderna varit ineffektiva, kan du vända dig till arbetarskyddsmyndigheterna. Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet fungerar som regionala arbetarskyddsmyndigheter.

Arbetarskyddsmyndigheten ger anvisningar och råd samt övervakar vid behov att arbetsgivaren efter att ha fått kännedom om trakasserierna agerar för att stoppa dem.

Arbetarskyddsmyndighetens skyldigheter omfattar inte uppgifter som går ut på att bistå kunden på arbetsplatsen eller medla i konflikter. Arbetarskyddsmyndigheten reder inte ut vem som är skyldig och avgör inte tvister, och den kräver inte heller ersättning för trakasserier.

Trakasserier eller annat osakligt bemötande - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Chefer ska ha tillräcklig kompetens för att ingripa i trakasserier.

Hur ska anmälda trakasserier redas ut?

När en chef får en anmälan om trakasserier ska han eller hon reagera.  Information om trakasserier kan utöver av arbetstagaren komma från företagshälsovården, förtroendemannen eller arbetarskyddsfullmäktig.

När chefen fått kännedom om trakasserierna ska han eller hon först opartiskt reda ut situationen och händelseförloppet. Det rekommenderas att utredningen påbörjas inom två veckor från att ärendet blivit känt. Om arbetsplatsen har avtalade rutiner för behandling av trakasserier ska de följas.

Vi behov kan chefen anlita utomstående experthjälp för utredningen, till exempel via företagshälsovården. Arbetsgivaren ansvarar dock för utredningen och de åtgärder som behöver vidtas. 

Hur ingripa i trakasserier?

Efter utredningen ska arbetsgivaren överväga de åtgärder som behövs för att lösa situationen. Arbetarskyddslagen föreskriver inte hur trakasserier bör lösas. Om det förekommer förbjudna trakasserier på arbetsplatsen ska arbetsgivaren stoppa dem med tillgängliga metoder.

Om chefen anser att det förekommer trakasserier eller osakligt bemötande på arbetsplatsen har han eller hon rätt att förbjuda sådant beteende. Det är chefens uppgift att tydligt fastställa vilket beteende som inte är acceptabelt i arbetsgemenskapen.

Slutledningar samt givna anvisningar och bestämmelser bör skrivas ned. Om råd och anvisningar inte hjälper har arbetsgivaren rätt att vidta disciplinära åtgärder, till exempel ge en varning till den trakasserande personen.

Även missförhållanden bakom trakasserier ska åtgärdas

Om arbetsgivaren anser att det inte handlar om förbjudna trakasserier ska parterna underrättas om det på ett motiverat sätt. Trakasserierna kan bero på andra faktorer relaterade till arbetets organisering eller det sociala umgänget på arbetsplatsen som arbetsgivaren bör ingripa i.

Trakasserierna kan ha uppstått till följd av oklart definierade arbetsuppgifter, ansvarsförhållanden eller rutiner, dålig kommunikation eller bristfälligt ledarskap. Läs mer: Psykosocial belastning.

Trakasserier förebyggs genom utarbetade spelregler för gott beteende och rutiner för ingripande i trakasserier samt en klar organisering av arbetet och ansvarsfördelning.

Trakasserier eller annat osakligt bemötande - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetarskyddslag (738/2002)

 • 28 § trakasserier
 • 18 § arbetstagarnas allmänna skyldigheter.

Trakasserier eller annat osakligt bemötande - Oikeuden päätöksiä

 

Domstolsavgöranden och prejudikat

I Högsta domstolens avgörande (KKO:2014:44) dömdes arbetsgivaren till att betala ersättning till en arbetstagare på grund av osakligt bemötande.