Arbetshälsovård - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Företagshälsovården stöder arbetstagarens arbetsförmåga under hela karriären

Företagshälsovården omfattar alla arbetande arbetstagare och företagare samt personer sysselsatta i eget arbete. Med personer sysselsatta i eget arbete avses till exempel personer som arbetar under firma.

Arbetsgivaren, arbetsplatsens personalrepresentant och leverantören av företagshälsovård planerar tillsammans innehållet och åtgärderna i företagshälsovården utifrån arbetsplatsens behov. De följer också upp och bedömer hur väl företagshälsovården fungerar och genomförs.

Målet för företagshälsovården är

 • en sund och trygg arbetsmiljö
 • en välfungerande arbetsgemenskap
 • förebyggande av arbetsrelaterade sjukdomar
 • upprätthållande och främjande av arbetstagarnas arbets- och funktionsförmåga.

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar genom inspektioner att arbetsgivaren ordnat och genomfört den lagstadgade företagshälsovården.

Arbetshälsovård - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

En fungerande företagshälsovård gynnar alla.

Arbetsgivaren ska ordna förebyggande företagshälsovård som FPA ersätter

Arbetsgivaren ska ordna lagstadgad förebyggande företagshälsovård för sina arbetstagare.

Arbetsgivaren kan köpa företagshälsovårdstjänster av

 • hälso- och sjukvårdscentralernas företagshälsovård
 • kommunala affärsverks och aktiebolags företagshälsovård
 • arbetsgivarnas gemensamma företagshälsovårdsstationer (företagshälsovårdsföreningar)
 • läkarcentralernas företagshälsovård.

Arbetsgivaren kan också själv ordna företagshälsovård.

Arbetsgivaren ska ingå skriftligt avtal om tjänsterna med företagshälsovården och göra upp en verksamhetsplan för företagshälsovården. Grunden för företagshälsovården är arbetsplatsutredningen som företagshälsovården avlägger en skriftlig rapport om. De frågor som dykt upp i arbetsplatsutredningen beaktas när verksamhetsplanen för företagshälsovården tas fram och uppdateras. Arbetsgivaren ska hålla avtalet om företagshälsovård och rapporten över arbetsplatsutredningen framlagda på arbetsplatsen.

FPA ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för ordnandet av företagshälsovård för arbetsgivaren när

 • tjänsterna tillhandahålls av personal som är behörig enligt lagen om företagshälsovård
 • arbetsgivaren har ett giltigt avtal om företagshälsovård
 • verksamhetsplanen för företagshälsovården är aktuell, och de planerade åtgärderna vidtas.

Hälsoundersökningar ska utföras i riskbranscher och när hälsorisker observeras

Arbetsgivaren har en lagstadgad skyldighet att ordna regelbundna hälsoundersökningar för arbetstagarna, om arbetet medför särskild risk för ohälsa eller andra hälsorisker.

Företagshälsovården ska undersöka hälsan också när arbetet misstänks äventyra arbetstagarens hälsa till exempel på grund av ensidig fysisk belastning eller psykosocial överbelastning.

Tidigt stöd ska erbjudas när arbetsförmågan äventyras

Arbetsgivaren ska följa upp arbetstagarnas arbetsförmåga och erbjuda tidigt stöd när den äventyras i samarbete med företagshälsovården. Syftet är att återställa arbetstagarens arbetsförmåga och förebygga arbetsoförmåga.

Arbetsgivaren avtalar om rutinerna för tidigt stöd med företagshälsovården.

30–60–90-regeln för sjukfrånvaro när arbetsoförmågan förlängs

Arbetsgivaren ska underrätta företagshälsovården om arbetstagarens sjukfrånvaro senast då sjukfrånvaron pågått i en månad. 30 dagar räknas kumulativt för året.

Arbetstagaren ska ansöka om sjukdagpenning inom två månader (60 dagar) från att arbetsoförmågan börjat och partiell sjukdagpenning inom två månader från den dag som arbetstagaren vill att förmånen ska betalas.

Om arbetsoförmågan drar ut på tiden ska arbetsgivaren tillsammans med arbetstagaren och företagshälsovården bedöma arbetstagarens återstående arbetsförmåga och möjligheter att fortsätta arbeta. Företagshälsovårdens utlåtande om arbetstagarens återstående arbetsförmåga och möjligheter att fortsätta arbeta behövs senast när arbetstagaren fått sjukdagpenning i 90 dagar under två år. Arbetstagaren ska lämna utlåtandet till FPA.

Arbetsgivaren och företagshälsovården utarbetar tillsammans en skriftlig plan över hanteringen och uppföljningen av arbetsförmågan samt för tidigt stöd.

Rådgivning och handledning stöder arbetsplatsen

Information, rådgivning och handledning är en central och lagstadgad del av företagshälsovården. Syftet med verksamheten är att öka arbetsgivarens, arbetstagarnas och de andra arbetsplatsaktörernas kunskaper och färdigheter när det gäller arbetshälsan och säkerheten i arbetet. Ett annat mål är att främja attityder och rutiner som stöder arbetshälsan på arbetsplatsen.

Frivilliga hälsoundersökningar och frivillig sjukvård

Ordnandet av sjukvårdsvårdstjänster för arbetsplatsens personal är frivilligt för arbetsgivaren.

Arbetsgivaren kan erbjudaundersökningar för nyanställda och åldersrelaterade hälsoundersökningar även om arbetet inte medför särskild risk för ohälsa som avses i lagen.

Arbetsgivaren kan också ordna sjukvårdstjänsterna i anslutning till företagshälsovården. Sjukvård som fokuserar på företagshälsovården kan vara på allmänläkarnivå eller innehålla specialistläkarkonsultationer som behövs för hälsoutredningar. Sjukvården kan också omfatta laboratorie- och röntgenundersökningar.

Arbetsgivaren kan även avtala med leverantören av företagshälsovårdstjänster om annan hälsovård.

När sjukvård ordnas ska arbetsgivaren i regel iaktta principen om likabehandling, dvs. alla anställda ska ha tillgång till tjänsterna.

Inkluderingen av sjukvård i företagshälsovårdsservicen hjälper arbetsgivaren. Det

 • gör det lättare att följa upp sjukfrånvaron
 • gör det lättare att vidta stödåtgärder för arbetsförmågan i ett så tidigt skede som möjligt
 • förbättrar företagshälsovårdens möjligheter till stöd när arbetstagaren ska återvända till arbetslivet.

En effektiv sjukvård som fokuserar på arbetshälsan i kombination med förebyggande företagshälsovård främjar personalens välbefinnande på arbetsplatsen.

Arbetshälsovård - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Arbetsgivaren ska ordna lagstadgad förebyggande företagshälsovård, även om det bara finns en anställd. Däremot är ordnandet av sjukvård frivilligt för arbetsgivaren. Den lagstadgade företagshälsovården omfattar emellertid besök på mottagningen på grund av arbetsrelaterade sjukdomar.

Utred åtminstone följande frågor relaterade till företagshälsovården med din arbetsgivare:

 • var finns avtalet om företagshälsovård till påseende
 • arbetsplatsens principer för anlitande av företagshälsovården

(kontaktperson, egen företagshälsovårdare och -läkare, ditt ansvar i företagshälsovårdsärenden)

 • information om huruvida företagshälsovården kan anlitas utanför arbetstiden (t.ex. på veckoslut)
 • företagshälsovårdens omfattning (lagstadgad eller mer omfattande sjukvård).

Företagshälsovården följer preventivt upp ditt hälsotillstånd i riskarbete

Arbetsgivaren har en lagstadgad skyldighet att ordna regelbundna hälsoundersökningar inom företagshälsovården, om ditt arbete medför särskild fara för ohälsa som fastställs i författningar (t.ex. buller, mjöldamm eller lösningsmedel) eller andra hälsorisker.

När du börjar i arbete som medför särskild fara för ohälsa genomgår du en nyanställningsundersökning inom företagshälsovården. Syftet med den är att reda ut om du har sådana lyten, skador, sjukdomar eller särskild känslighet som

 • kan förvärras i arbetet eller som
 • förutsätter särskilt skydd mot risker eller olägenheter i arbetet eller som
 • förhindrar dig att ta emot arbetsuppgiften utan att äventyra hälsan.

Genom regelbundna hälsokundersökningar bedömer företagshälsovården om du i ditt arbete blivit exponerad för hälsorisker och planerar hur din arbetsförmåga ska stödas framöver.

Vid behov följer man upp ditt hälsotillstånd och din arbetsförmåga med mätningar, test eller laboratorieundersökningar. Företagshälsovården ger dig handledning i hälsoriskerna i arbetet och hur du kan främja din hälsa.

Hälsoundersökningar när hälsorisker dykt upp

Företagshälsovården ska undersöka din hälsa också när arbetet misstänks äventyra hälsan till exempel på grund av ensidig fysisk belastning eller psykosocial överbelastning. Av en motiverad orsak kan du också själv be att företagshälsovården undersöker din hälsa för att reda ut din personliga arbetsbelastning.

Dessutom kan hälsoundersökningarna förebygga missbruksproblem och tidig identifiering samt hänvisning till vård eller stöd.

Du är skyldig att delta i företagshälsovårdens hälsoundersökningar som arbetsgivaren av en motiverad orsak hänvisat dig till.

Förhandlingar om arbetsförmåga när arbetsoförmågan förlängs

Om din arbetsoförmåga drar ut på tiden ska arbetsgivaren tillsammans med företagshälsovården reda ut dina möjligheter att fortsätta arbeta. Dessutom ska företagshälsovården bedöma din återstående arbetsförmåga. Företagshälsovården ska avge ett utlåtande om din återstående arbetsförmåga och dina möjligheter att fortsätta arbeta senast när du under två år haft 90 dagar med sjukdagpenning.  Du ska lämna utlåtandet till FPA.

Som arbetstagare ska du ansöka om sjukdagpenning inom två månader (60 dagar) från att arbetsoförmågan börjat och partiell sjukdagpenning inom två månader från den dag som du vill att förmånen ska betalas.

Arbetshälsovård - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Arbetsgivaren ska ordna lagstadgad förebyggande företagshälsovård, även om det bara finns en anställd. Däremot är ordnandet av sjukvård frivilligt för arbetsgivaren. Den lagstadgade företagshälsovården omfattar emellertid besök på mottagningen på grund av arbetsrelaterade sjukdomar.

Utred åtminstone följande frågor relaterade till företagshälsovården med din arbetsgivare:

 • var finns avtalet om företagshälsovård till påseende
 • arbetsplatsens principer för anlitande av företagshälsovården

(kontaktperson, egen företagshälsovårdare och -läkare, ditt ansvar i företagshälsovårdsärenden)

 • information om huruvida företagshälsovården kan anlitas utanför arbetstiden (t.ex. på veckoslut)
 • företagshälsovårdens omfattning (lagstadgad eller mer omfattande sjukvård).

Företagshälsovården följer preventivt upp ditt hälsotillstånd i riskarbete

Arbetsgivaren har en lagstadgad skyldighet att ordna regelbundna hälsoundersökningar inom företagshälsovården, om ditt arbete medför särskild fara för ohälsa som fastställs i författningar (t.ex. buller, mjöldamm eller lösningsmedel) eller andra hälsorisker.

När du börjar i arbete som medför särskild fara för ohälsa genomgår du en nyanställningsundersökning inom företagshälsovården. Syftet med den är att reda ut om du har sådana lyten, skador, sjukdomar eller särskild känslighet som

 • kan förvärras i arbetet eller som
 • förutsätter särskilt skydd mot risker eller olägenheter i arbetet eller som
 • förhindrar dig att ta emot arbetsuppgiften utan att äventyra hälsan.

Genom regelbundna hälsokundersökningar bedömer företagshälsovården om du i ditt arbete blivit exponerad för hälsorisker och planerar hur din arbetsförmåga ska stödas framöver.

Vid behov följer man upp ditt hälsotillstånd och din arbetsförmåga med mätningar, test eller laboratorieundersökningar. Företagshälsovården ger dig handledning i hälsoriskerna i arbetet och hur du kan främja din hälsa.

Hälsoundersökningar när hälsorisker dykt upp

Företagshälsovården ska undersöka din hälsa också när arbetet misstänks äventyra hälsan till exempel på grund av ensidig fysisk belastning eller psykosocial överbelastning. Av en motiverad orsak kan du också själv be att företagshälsovården undersöker din hälsa för att reda ut din personliga arbetsbelastning.

Dessutom kan hälsoundersökningarna förebygga missbruksproblem och tidig identifiering samt hänvisning till vård eller stöd.

Du är skyldig att delta i företagshälsovårdens hälsoundersökningar som arbetsgivaren av en motiverad orsak hänvisat dig till.

Förhandlingar om arbetsförmåga när arbetsoförmågan förlängs

Om din arbetsoförmåga drar ut på tiden ska arbetsgivaren tillsammans med företagshälsovården reda ut dina möjligheter att fortsätta arbeta. Dessutom ska företagshälsovården bedöma din återstående arbetsförmåga. Företagshälsovården ska avge ett utlåtande om din återstående arbetsförmåga och dina möjligheter att fortsätta arbeta senast när du under två år haft 90 dagar med sjukdagpenning.  Du ska lämna utlåtandet till FPA.

Som arbetstagare ska du ansöka om sjukdagpenning inom två månader (60 dagar) från att arbetsoförmågan börjat och partiell sjukdagpenning inom två månader från den dag som du vill att förmånen ska betalas.

Arbetshälsovård - Oikeuden päätöksiä

 

Domstolsavgöranden och prejudikat

Enligt Högsta domstolens avgörande (HD 2009:52) bröt en utvidgad företagshälsovård för alla tjänstemän mot kravet på opartiskt bemötande, eftersom byggarbetarna endast hade lagstadgad företagshälsovård. Den i sig tillåtna praxisen att engagera personalen var inte en godtagbar grund, eftersom alla tjänstemän inte var nyckelpersoner.

Arbetshälsovård - Muualla tyosuojelu.fissä

Arbetshälsovård - Muualla verkossa

Arbetshälsovård - Sanasto

Vokabulär

Psykosocial belastning Belastningsfaktorer relaterade till arbetets innehåll, arbetsarrangemangen och arbetsgemenskapens sociala funktion kan orsaka arbetstagarna skadlig belastning.
Arbetsplatsutredning Representanterna för företagshälsovården genomför en utredning på arbetsplatsen när verksamheten inleds eller arbetsförhållandena förändras. I arbetsplatsutredningen bedömer företagshälsovården hur de hälsorisker och belastningsfaktorer som beror på arbetsmiljön och arbetsgemenskapen påverkar hälsan och arbetsförmågan. Den bedömer också resursernas betydelse för arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga. Företagshälsovården gör upp en skriftlig rapport över arbetsplatsutredningen. Arbetsgivaren ska hålla rapporten framlagd för arbetstagarna på arbetsplatsen.
Företagshälsovårdsförhandlingar / företagshälsovårdens nätverksmöte / företagshälsovårdens trepartsförhandlingar Förhandlingar i vilken arbetstagaren, chefen och företagshälsovårdens representanter deltar. Syftet är att främja arbetstagarens hälsotillstånd och arbetsförmåga samt hjälpa personen att fortsätta arbeta.