Förändrad arbetsförmåga

Arbetshälsovård - Arbetsgivaren ska erbjuda tidigt stöd om arbetsförmågan äventyras

Arbetsgivaren och företagshälsovården utarbetar tillsammans en skriftlig beskrivning av praxis för hantering och uppföljning av arbetsförmågan samt för tidigt stöd.

Arbetsgivaren ska följa upp arbetstagarnas arbetsförmåga och erbjuda tidigt stöd när den äventyras i samarbete med företagshälsovården. Rutiner som främjar och stöder arbetsförmågan är förebyggande verksamhet som baserar sig på arbetsplatsens behov och som fortsätter under hela karriären.

Syftet med tidigt stöd är att återställa arbetstagarens arbetsförmåga och förebygga arbetsoförmåga. Parterna ska avtala om verksamhetsrutinerna (modellerna) för tidigt stöd, och de ska behandlas på arbetsplatsen i samarbete med arbetsgivaren och arbetstagarna eller deras representanter.

Tidigt stöd ordnas i samarbete med företagshälsovården. Det viktiga är att identifiera stödbehovet och erbjuda arbetstagaren stöd i god tid. Tydliga anvisningar och blanketter underlättar verksamheten. Det är till exempel bra att ha en separat blankett för att ta upp frågor om en försämrad arbetsförmåga och för företagshälsovårdsförhandlingar.

En del av praxis för tidigt stöd utgörs av systemet för uppföljning och hantering av sjukfrånvaron som bland annat omfattar

  • praxis för anmälan av sjukfrånvaro
  • inlämnande av uppgifter relaterade till arbetet och förhållandena på arbetsplatsen till företagshälsovården
  • sammanfattning och behandling av frånvaron
  • planering av och stöd för återvändande till arbetslivet
  • realisering och rapportering av uppföljningen av arbetsförmågan samt bedömning av realiseringen och resultaten.

Vad ingår i modellen för tidigt stöd?

I modellen för tidigt stöd beskrivs

  • när och hur frågor om arbetsförmågan tas upp och registreras på arbetsplatsen
  • vilka de olika parternas roller och ansvarsområden är (arbetstagaren, chefen, företagshälsovården, arbetarskyddspersonerna, förtroendemannen, personaladministrationen).

Om diskussionen om tidigt stöd och arbetsplatsens åtgärder inte är tillräckliga förs så kallade företagshälsovårdsförhandlingar i vilka arbetstagaren, chefen och företagshälsovårdens representant(er) deltar. I förhandlingarna avtalar man om arbeten och arbetsarrangemang som motsvarar arbetsförmågan. Vid behov hänvisar företagshälsovården arbetstagaren till rehabilitering eller alternativt omplaceras arbetstagaren i nya arbetsuppgifter.

Arbetsplatser med över 20 arbetstagare ska ha en separat skriftlig beskrivning av rutinerna. Företagshälsovårdens andel antecknas i verksamhetsplanen för företagshälsovården. Företagshälsovården avlägger en rapport om uppföljningen av arbetsförmågan till arbetsgivaren.

På arbetsplatser med under 20 arbetstagare beskrivs rutinerna i arbetsplatsutredningen och företagshälsovårdens andel i verksamhetsplanen för företagshälsovården. Det kan också handla om en separat beskrivning.

Modellen för tidigt stöd innehåller utbildning för chefer och andra parter i att agera enligt modellen. Arbetsgivaren ska följa upp och bedöma hur det tidiga stödet realiseras.