Yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Yrkessjukdomar kan förebyggas genom att man identifierar och avlägsnar arbetsrelaterade faktorer som orsakar sjukdomarna.

Alla arbetsrelaterade sjukdomar är inte yrkessjukdomar

En yrkessjukdom är en sjukdom som främst orsakas av en fysikalisk, kemisk eller biologisk faktor i arbetet. Definitionen av yrkessjukdomar baserar sig inte enbart på medicinsk forskning utan även på lagstiftning.

Arbetsrelaterade sjukdomar är sjukdomar vars uppkomst har ett kausalt samband med arbetet. I dem ingår förutom yrkessjukdomar dessutom sjukdomar vars främsta bakomliggande orsak inte är en arbetsrelaterad faktor.

De vanligaste yrkessjukdomarna är bullerskador, luftvägsallergier, hudsjukdomar, asbestsjukdomar och belastningsskador i de övre extremiteterna. Arbetshälsoinstitutet publicerar varje år statistik över ersatta yrkessjukdomar och sjukdomar som misstänks vara yrkessjukdomar.

Arbetsgivaren ska teckna försäkring för arbetsolyckor och yrkessjukdomar för sina arbetstagare.

Ersättning betalas för yrkessjukdomar

I förordningen om yrkessjukdomar finns en förteckning över de vanligaste sjukdomarna som betraktas som yrkessjukdomar och de faktorer som orsakar dem. En sjukdom kan ersättas som yrkessjukdom även om den inte nämns i förordningen, om sjukdomens kausala samband med faktor man exponerats för kan bevisas med tillräckligt stor sannolikhet.

Ersättningen för ersättningsgilla yrkessjukdomar betalas ur den lagstadgade olycksfallsförsäkring som arbetsgivaren tecknat. Yrkessjukdomen ersätts av det försäkringsbolag hos vilket arbetsgivaren hade försäkring när yrkessjukdomen upptäcktes. Alla personer i anställningsförhållande är i regel berättigade till försäkringsskydd.

Enligt lagen om olycksfallsförsäkring kan ersättningen omfatta

 • sjukvård
 • dagpenning
 • olycksfallspension
 • rehabilitering
 • omskolning
 • menersättning
 • familjepension
 • begravningshjälp

Läkare ska anmäla yrkessjukdomar

Om en läkare med fog misstänker en yrkessjukdom eller en annan arbetsrelaterad sjukdom så som avses i yrkessjukdomslagen, ska han eller hon utan dröjsmål och utan hinder av sekretessbestämmelserna anmäla fallet till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket. Av anmälan ska framgå

 • den insjuknades namn, personbeteckning samt övriga kontaktuppgifter
 • arbetsgivarens namn samt kontaktuppgifterna för arbetsgivaren och arbetsplatsen
 • övriga nödvändiga kontaktuppgifter
 • exponeringens art och längd
 • uppgifter om sjukdomens art, konstaterandet av sjukdomen och den olägenhet som sjukdomen orsakat.

Blankett på vilken läkare kan anmäla yrkessjukdomar, misstankar om yrkessjukdomar eller andra arbetsrelaterade sjukdomar. Social- och hälsovårdsministeriet, e-tjänster på suomi.fi.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet bedömer anmälan om yrkessjukdomar

Ansvarsområdet för arbetarskyddet bedömer om det utifrån läkarens anmälan finns skäl att reda ut arbetsförhållandena på arbetsplatsen genom kontrollåtgärder. Syftet med tillsynsåtgärderna, såsom arbetarskyddsinspektioner, är att förebygga uppkomsten av liknande sjukdomar. Sekretessbestämmelserna beaktas när ärendet behandlas.

Arbetarskyddsinspektionen inverkar inte på definitionen av yrkessjukdomar eller eventuella ersättningar för yrkessjukdomar.

Yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Utred arbetsrelaterade symptom med företagshälsovården och arbetsgivaren

Arbetsgivaren är skyldig att ha uppgifterna om skadeförsäkringsbolaget och avtalet om företagshälsovård tillgängliga för arbetstagarna. Det lönar sig att läsa dem.

Om du får sjukdomssymptom som beror på arbetet ska du kontakta företagshälsovården enligt rutinerna på arbetsplatsen. Undersökningar och vård av arbetsrelaterade symptom ingår alltid i företagshälsovårdens tjänster.

Vid behov hänvisar läkaren på företagshälsovården dig till tilläggsundersökningar till exempel till det lokala centralsjukhuset eller Arbetshälsoinstitutet. Arbetshälsoinstitutet har gett ut ”Guide för yrkessjukdomspatienter” som bland annat tar upp ersättningsfrågor i samband med misstänkta yrkessjukdomar.

Underrätta din arbetsgivare om dina symptom så tidigt som möjligt, eftersom arbetsgivaren då kan påverka dina arbetsförhållanden.

Arbetarskyddsinspektion på grund av yrkessjukdom

En läkare som misstänker eller konstaterar att en arbetstagare lider av en yrkessjukdom eller en arbetsrelaterad sjukdom är skyldig att anmäla uppgifterna om arbetsplatsen, diagnosen och den insjuknade till regionförvaltningsverket. En inspektör inom ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket kan utifrån anmälan kontakta den insjuknade och be om tillstånd att behandla ärendet på arbetsplatsen med arbetsgivaren.

Utan tillstånd av arbetstagaren avslöjas personens namn inte när ärendet behandlas i samband med en inspektion. Syftet är att påverka arbetsförhållandena så att nya motsvarande fall inte uppstår samt att säkerställa att den insjuknade placeras i arbetsuppgifter som inte orsakar symptom.

Yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Obligatoriskt med olycksfallsförsäkring och företagshälsovård

Arbetsgivaren ska teckna lagstadgad olycksfallsförsäkring för sina arbetstagare hos ett skadeförsäkringsbolag. Dessutom ska arbetsgivaren ordna lagstadgad företagshälsovård. Uppgifterna om skadeförsäkringsbolaget och avtalet om företagshälsovård ska finnas allmänt tillgängliga på arbetsplatsen.

Förbered, förebygg och följ upp

Genom en systematisk kartläggning och bedömning av riskerna i arbetet kan man förebygga uppkomsten av yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar.  Om arbetsgivaren trots det får kännedom om en yrkessjukdom ska den beaktas när arbetet organiseras. När det gäller enskilda arbetstagare ska arbetsuppgifterna organiseras så att arbetstagaren inte längre exponeras för sjukdomsfaktorn eller att exponeringen minskar så mycket att symptomen försvinner. Företagshälsovårdens expertis kan anlitas vid organiseringen av arbetet och uppföljningen av arbetstagarens hälsa.

Arbetsgivaren ska också beakta den sjukdomsalstrande riskfaktorns inverkan på alla arbetstagare. Den sjukdomsalstrande faktorn ska elimineras eller den fara som den orsakar minskas till en tolererbar nivå så att inga nya fall av yrkessjukdomar eller arbetsrelaterade sjukdomar dyker upp.

Dessutom ska arbetsgivaren följa upp de vidtagna åtgärdernas inverkan på arbetets säkerhet och hälsosamhet. Företagshälsovårdens expertis kan anlitas för detta syfte.

Uppgifterna om hanteringen av yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar utgör en del av materialet för utredning och bedömning av arbetsrelaterade risker.

Yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar - Oikeuden päätöksiä

 

Domstolsavgöranden och prejudikat

Enligt Högsta domstolens avgörande (HD:2014:64) hade karpaltunnelsyndromet i båda handlederna hos en arbetstagare som hade arbetat med att pikhugga betong sannolikt i huvudsak orsakats av fysikaliska faktorer i hans arbete.

Enligt Högsta domstolens avgörande (HD:2011:44) var den sannolika huvudsakliga orsaken till den nedsatta hörseln hos en polis bullret vid skjutövningarna. Därför hade arbetstagaren rätt till ersättning för nedsatt hörsel som yrkessjukdom.

Enligt Högsta domstolens avgörande (KKO:2010:44) berodde en elmontörs insjuknande i retroperitoneal fibros och sjukdomens framskridande sannolikt inte huvudsakligen på exponering för asbest i arbetet. Därför hade arbetstagaren inte rätt till ersättning med stöd av yrkessjukdomslagen.

Enligt Högsta domstolens avgörande (KKO 1992:34) borde bolagets ledning på basis av sin yrkeserfarenhet ha förstått att gaserna och ångorna i arbetslokalen kunde äventyra hälsan, även om ledningen inte hade exakta uppgifter om deras sammansättning och sakkunniga vid arbetshälsoinstitutet ansett att det var en okänd riskfaktor.

Yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar - Sanasto

Vokabulär

Riskfaktor Arbetsrelaterade omständigheter, ämnen eller förhållanden som kan medföra ohälsa.
Yrkessjukdom En sjukdom som sannolikt orsakats av en fysikalisk, kemisk eller biologisk faktor i arbetet och som enligt lagstiftningen om yrkessjukdomar ska ersättas som yrkessjukdom.
Anmälan av yrkessjukdom Har en läkare med fog misstankar om en i yrkessjukdomslagen avsedd yrkessjukdom eller någon annan arbetsrelaterad sjukdom, ska han eller hon utan dröjsmål lämna en anmälan av yrkessjukdom till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket.
Prevention Medicinsk term som avser förebyggande av sjukdomar och minskning av konsekvenser.
Arbetsrelaterade sjukdomar Yrkessjukdomar och andra sjukdomar som har arbetsrelaterat ursprung.