Tillstånd och anmälningar - Laddares kompetensbrev.

Med tillstånd för laddare som beviljats före 1.9.2016 får man inte längre arbeta som laddare efter 1.9.2021, även om giltighetstiden på det nuvarande kompetenskortet skulle upphöra senare.

Kompetensbrev för laddare som beviljats före 1.9.2016 kan förnyas på ansökan. Den sökande ska gå en repetitionskurs samt delta i en intervju för den ansökta behörigheten som laddare. Närmare anvisningar för ansökan om kompetensbrev för laddare finns under Ansökan om och förnyande av kompetensbrev.

Allmänt om ämnesområdetAnsökan om och förnyande av kompetensbrevGrund- och repetitionskurser för laddareAnmälan om laddarkursAnmälningar som påverkar kompetensbrevet för laddareRegister över laddareLagstiftning

Allmänt om ämnesområdet

Med laddare avses en person som har ett giltigt kompetensbrev för laddare och som utför sprängningsarbete. Enligt lagen om laddare som trädde i kraft 1.9.2016 utgörs kompetensbreven för laddare av kompetensbrev för laddare med kompetens att avfyra effekter, kompetensbrev för yngre laddare, kompetensbrev för äldre laddare, kompetensbrev för överladdare och kompetensbrev för ansvarig sprängarbetsledare.

Ett kompetensbrev för yngre laddare kan gälla röjningssprängning, sprängning av isfördämningar, sprängningar i laboratorium, bergssprängningar, förbindningssprängningar, sprängningar av konstruktioner och sprängningar av förhårdnade och heta ämnen och seismiska sprängningar.

Om ansökan inte åtföljs av nödvändiga bilagor kommer ansökan inte att behandlas förrän alla bilagor har lämnats in.

Kompetensbrevet för äldre laddare och överladdare begränsas till arbete ovan jord eller arbete under jord. Det är möjligt att i enlighet med utbildning och arbetserfarenhet ansöka om bägge kompetenser.

En ansvarig sprängarbetsledare har rätt att hantera explosiva varor på samma sätt som andra innehavare av kompetensbrev, men den ansvariga personens uppgift fokuserar på planering och ledning av sprängningar.

Kompetensbrev kan beviljas personer som har fyllt 20 år för högst fem år i sänder och kompetensbrevets giltighet upphör när laddaren fyller 68 år.

För att beviljas kompetensbrev ska sökande avlägga en laddarkurs och ett förhör samt skaffa sig tillräcklig arbetserfarenhet. Kursens och arbetserfarenhetens längd är beroende på vilket kompetensbrev ansökan gäller.

Arbetserfarenhet som förutsätts för olika laddarklasser

Dessutom ska sökande vara lämplig för arbetet med hänsyn till hälsotillståndet och även i övrigt.

Tillståndsmyndigheten tar ut en handläggningsavgift på 530 €. Kompetensbrevet för laddare är en personlig handling. Därför är det tillståndsinnehavaren som får fakturan och den skickas alltid till hemadressen.

Ansökan om och förnyande av kompetensbrev

Kompetensbrev för laddare beviljas och återkallas av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Ansökan om kompetensbrev för laddare ska göras skriftligen.

Blankett: Ansökan om eller förnyande av kompetensbrev för laddare (pdf)
Så här ansöker du: Ansökan om kompetensbrev för laddare och förnyande av kompetensbrev

Grund- och repetitionskurser för laddare

Den som ansöker om kompetensbrev ska innan han eller hon avlägger tentamen som leder till examen genomgå den grundkurs som krävs för kompetensbrevet med godkända betyg.

Grundkursen för yngre laddare och grundkursen för laddare med kompetens att avfyra effekter omfattar minst 40 lektioner.

Grundkursen för äldre laddare omfattar minst 224 lektioner. Om sökande har arbetserfarenhet eller annan erfarenhet som kan räknas till godo kan kursen vara kortare, men omfattar alltid minst 164 timmar. Kursens längd bestäms i enlighet med sökandes arbets- eller annan erfarenhet.

Grundkursen för överladdare minst 90 lektioner. Om sökanden har tidigare erfarenhet kan den räknas till godo i utbildningen. Men även då omfattar utbildningen minst 80 lektioner.

Grundkursen för en ansvarig sprängarbetsledare omfattar minst 40 lektioner.

Efter att ha avlagt grundkursen med godkända betyg ska sökanden avlägga ett förhör som ordnas av en av tillståndsmyndigheten godkänd sakkunnig.

Repetitionskursen som förutsätts för att få förnya kompetensbrevet omfattar åtta lektioner.  Repetitionskursen är alltid densamma oberoende av vilket kompetensbrev personen har. Under repetitionskursen går man igenom de lagändringarna som har gjorts inom branschen.

Sökande ska delta i repetitionskursen under den tid som kompetensbrevet gäller. Om repetitionskursen ställs in av skäl som är oberoende av sökanden, kan sökanden av grundad anledning ansöka om att giltighetstiden för kompetensbrevet förlängs. Ansökan görs till tillståndsmyndigheten.

Förteckning över kurser för laddare (på finska)

Förteckning över godkända examinatorer av laddare som förhör laddare på svenska språket:

 Byggnadsingenjör (yh)
 Tomi Kouvonen

 tfn.
 040 8690 527

 e-post
 tomi.kouvonen@forcit.fi


Anvisning för rättelseyrkande

Anmälan om laddarkurs

Tillståndsmyndigheten övervakar och styr utbildningen för laddare.

För grund- och repetitionskurser för laddare ska utbildningsanordnaren utse en kursledare. Kursledaren ska i god tid - senast 14 dygn innan kursen inleds - göra en anmälan till regionförvaltningsverket.

Anmälan om ordnande av laddarkurs lämnas till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket på adressen: tyosuojelu.lansi@avi.fi.

Anmälan om ordnande av utbildning för laddare (pdf)

Deltagarutvädering av laddarkurs (pdf)

Anmälningar som påverkar kompetensbrevet för laddare

Anmälningsskyldighet för innehavare av kompetensbrev

  • En innehavare av kompetensbrev för laddare ska utan dröjsmål meddela regionförvaltningsverket sådana förändringar i lämpligheten med hänsyn till hälsotillståndet som hindrar honom eller henne från att arbeta som laddare.

Arbetsgivares rätt att göra anmälan

  • Arbetsgivaren för en innehavare av kompetensbrev för laddare har rätt att informera regionförvaltningsverket om sådana omständigheter som kan påverka kompetensbrevets giltighet och som kommit till arbetsgivarens kännedom. Informationen ska lämnas skriftligen.

Polisens anmälningsskyldighet

  • Polisen ska utan dröjsmål informera regionförvaltningsverket om sådana väsentliga omständigheter som kan påverka giltigheten för ett kompetensbrev för laddare och som kommit till dess kännedom.

Rätt för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården att göra anmälan

Register över laddare

Tillståndsmyndigheten för ett register över kompetensbrev för laddare i enlighet med lagen om laddare.

I registret finns uppgifter om kompetensbrev som gäller i Finland. Uppgifter om registret över laddare ges av regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tfn 0295 016 000 (växel).