Beställarens ansvar - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Innan ett avtal om hyrd arbetskraft eller underleverans ingås ska beställaren inhämta utredningar om att avtalsparten har skött sina lagstadgade förpliktelser. För att uppfylla utredningsskyldigheten ska beställaren inhämta de utredningar och intyg som räknas upp i lagen, ta del av deras innehåll och förvara dem i minst två år efter att det avtalade arbetet avslutats.

Som beställare betraktas alla näringsidkare som är skyldiga att göra grundanmälan om inledning av näringsverksamhet till handelsregistret. Således är även till exempel bostads- och fastighetsaktiebolag beställare. Beställaren kan också vara ett utländskt företag med verksamhet i Finland.

Som beställare betraktas dessutom staten, kommuner, samkommuner, landskapet Åland, kommuner eller samkommuner i landskapet Åland, församlingar, kyrkliga samfälligheter, andra religiösa samfund och andra offentligrättsliga juridiska personer. Däremot betraktas enskilda näringsidkare inom jordbruk och fiske samt hushåll normalt inte som beställare enligt lagen om beställarens ansvar.

Utredningsskyldigheten gäller alltid sådana beställare som anlitar hyrd arbetskraft. Under vissa förutsättningar är beställaren utredningsskyldig också när avtal om underleverans ingås. När det gäller avtal om underleverans är beställaren utredningsskyldig, om underleverantörens arbetstagare arbetar i beställarens arbetslokaler eller arbetsställe.

Utredningsskyldigheten gäller avtal om hyrd arbetskraft och underleverans.

Dessutom förutsätts att de arbetsuppgifter som utförs med stöd av avtalet om underleverans anknyter till arbetsuppgifter som normalt utförs i beställarens verksamhet. Normala arbetsuppgifter är sådana uppgifter utan vilka beställarens ordinarie verksamhet skulle utsättas för störningar eller som bildar en enhetlig helhet eller servicekedja i beställarens verksamhet. Normala arbetsuppgifter utöver den egentliga kärnverksamheten är bland annat städning samt service och underhåll. Utredningsskyldigheten gäller också transporter, om de anknyter till beställarens normala verksamhet.

Inom byggverksamhet är beställaren utredningsskyldig även om byggande inte ingår i den normala verksamheten.

Inom byggverksamhet omfattar utredningsskyldigheten alla beställare även om byggande inte ingår i beställarens normala verksamhet. Inom byggande behöver underleverantören inte heller vara arbetsgivare, utan lagen tillämpas också på enmansföretag.

Utredningar behöver inte inhämtas för mindre avtal. Gränsvärdena är olika för hyrt arbete och underleveranser. Beställaren behöver inte inhämta utredningar om arbete som utförs av hyrda arbetstagare fortgår högst tio arbetsdagar. För underleverantörsavtal behövs inga utredningar om värdet av vederlaget för avtalet exklusive moms understiger 9 000 euro.

Vid beräkningen av gränsvärdena beaktas den sammanlagda arbetstiden för avtal som följer på varandra eller värdet av vederlaget när parterna ingått avtal som följer på varandra utan avbrott eller med korta avbrott. Överstigning av gränsvärdena bedöms således inte till exempel per år eller räkenskapsperiod.

Tillsyn av lagen om beställarens ansvar

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland ansvarar för tillsynen av lagen om beställarens ansvar i hela Finland. Inspektörerna som sköter tillsynen arbetar på verksamhetsställena i Helsingfors, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Villmanstrand, S:t Michel, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Vasa.

År 2020 fokuserar tillsynen på logistikbranschen, byggnadsbranschen, industrin och fastighetsunderhållet. Dessutom övervakas andvändning av hyrd arbetskraft på flera olika branscher.

Beställarens ansvar - Oikeuden päätökset

 

Domstolsavgöranden och prejudikat

I Högsta förvaltningsdomstolens avgörande (HFD 2013:191) ansågs beställaren inte ha uppfyllt utredningsskyldigheten enligt lagen om beställarens ansvar när beställaren varit verksam i en arbetskraftsintensiv bransch och medveten om möjligheten av personalomsättningen hos underleverantören inte i avtalet hade beaktat att underleverantören på grund av personalomsättningen hade behov att inhämta E 101/A1-intyg även för nya arbetstagare.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens avgörande (HFD 2011:104) visade anteckningarna i myndighetsregister inte i sig att verksamheten var etablerad, utan att beställaren borde ha bedömt ärendet utifrån den faktiska verksamheten.

Beställarens ansvar - Sanasto

Vokabulär

Avtal om underleverans Avtal mellan beställaren och avtalsparten om att åstadkomma ett visst arbetsresultat mot vederlag. Avtalet behöver inte vara skriftligt utan kan också vara muntligt.
Hyrd arbetstagare En arbetstagare som med sitt samtycke överförts till en annan arbetsgivares förfogande.
Byggverksamhet Byggande samt reparations-, service- och underhållsverksamhet som ansluter till byggande. Utöver ny- och reparationsbyggnad anses även jord- och vattenbyggnad höra till byggverksamhet.
Beställare Med beställare avses i 3 § i handelsregisterlagen en näringsidkare som är skyldig att göra en i handelsregsiterlagen avsedd grundanmälan. Med beställare avses också staten, en kommun, en samkommun, landskapet Åland, en kommun eller en samkommun i landskapet Åland, en församling, en kyrklig samfällighet, något annat religionssamfund eller någon annan offentligrättslig juridisk person. Med beställare avses också ett motsvarande företag som är verksamt i utlandet.

Ofta frågade frågor

1