Avtal med utländska företag

Utländskt företag som avtalspart - Alasivu

Beställaren ska skaffa utredningar också om utländska avtalsparter. För att uppfylla utredningsskyldigheten ska beställaren skaffa motsvarande utredningar från avtalspartens hemland på samma sätt som om en finländsk avtalspart. Om ett utländskt företag vid tidpunkten för ingåendet av avtalet har ett finskt FO-nummer ska beställaren inhämta utredningarna om skatteregisteranteckningar och skattebetalning inte bara från företagets hemland utan också från Finland.

Beställaren ska se till att den förstår innehållet i utländska utredningar. Vid behov ska utredningarna översättas till ett språk som beställaren förstår.

Utredning om en utländsk avtalsparts pensions- och olycksfallsförsäkring

Om en utländsk avtalspart stationerar arbetstagare i Finland ska beställaren innan arbetet inleds utreda hur arbetstagarnas pensions- och olycksfallsförsäkringsskydd är ordnat.

Enligt huvudprincipen ska arbete som utförs i Finland försäkras i Finland. Detta gäller både finländska och utländska arbetsgivare och arbetstagare. Ett undantag från huvudprincipen är arbetstagare som tillfälligt utstationeras från utlandet till Finland för att arbeta. På utstationerade arbetstagare tillämpas avsändarlandets socialskyddslagstiftning medan de arbetar i Finland.

När det gäller avtalsparter från EU- och EES-länder, Schweiz och vissa länder med vilka Finland har ingått socialskyddsavtal kan utredningen om pensionsförsäkringar skötas med intyg över utstationerade arbetstagare som beviljas separat till varje utstationerad arbetstagare. 

När det gäller EU- och EES-länder, Schweiz och vissa länder med vilka Finland har ingått socialskyddsavtal omfattar intyget över utstationerade arbetstagare även en utredning om olycksfallsförsäkring enligt 5 a § i lagen om beställarens ansvar.

Om avtalsparten inte lägger fram intyg för de utstationerade arbetstagarnas del ska som utredning vanligtvis läggas fram ett intyg över tecknande av pensionsförsäkring och betalning av pensionsförsäkringsavgifterna eller en utredning över att ett avtal om betalning av förfallna pensionsförsäkringsavgifter har gjorts upp och när det gäller avtal om byggverksamhet även ett intyg om tecknande av en olycksfallsförsäkring i Finland.

För att uppfylla sin utredningsskyldighet ska beställaren dessutom då avtal ingås skriftligen förutsätta att avtalspartnern för de utstationerade arbetstagarnas del lämnar utredningar om pensions- och olycksfallsförsäkringar som gäller för hela avtalstiden innan arbetstagarna börjar arbeta i Finland.

I avtal som anknyter till byggverksamhet är beställaren fortgående skyldig att försäkra sig om att avtalspartens utstationerade arbetstagare har giltiga intyg över utstationeringen. 

Utstationerade arbetstagare från EU-/EES-länder

Om en arbetstagare utstationeras till Finland från ett EU- eller EES-land eller Schweiz ska han eller hon ha ett intyg över utstationerade arbetstagare som beviljats av myndigheter, dvs. ett så kallat A1-intyg. Intyget om utstationeringen visar att arbetstagarens pensions- och olycksfallsförsäkring ordnas i avgångslandet under den tidsperiod som intyget gäller. Under denna tid behöver arbetsgivaren inte försäkra arbetstagaren enligt finsk lagstiftning.

A1-intyget visar att försäkringarna ordnas i avsändarlandet under den tidsperiod som framgår av intyget

Utstationerade arbetstagare från länder med vilka Finland har socialskyddsavtal

Om en arbetstagare utstationeras till Finland från ett land med vilket Finland har ingått ett bilateralt socialskyddsavtal (Australien, Chile, Indien, Israel, Kanada, Kina, Quebec, Sydkorea eller USA) ska arbetstagaren ha ett intyg om utstationeringen som beviljats av myndigheter i avgångslandet (t.ex. AUS 1/FI).

Med tanke på olycksfallsförsäkringen gäller det att notera att det endast är utstationerade arbetstagare från Israel och Quebec vars intyg omfattar både pensions- och olycksfallsförsäkring i avgångslandet. För utstationerade arbetstagare från andra länder med vilka Finland har ett socialskyddsavtal ska olycksfallsförsäkring tecknas enligt finsk lagstiftning.

Utstationerade arbetstagare från andra länder

Om en utstationerad arbetstagare kommer från ett annat land än de som nämns ovan, till exempel från Ryssland eller Ukraina, ska olycksfallsförsäkring tecknas enligt finsk lagstiftning. De utredningar om pensionsförsäkring som krävs baserar sig i sin tur på utlandstjänstgöringens längd:

Tjänstgöringen utomlands varar högst två år 

För tjänstgöring utomlands som varar högst två år krävs intyg över försäkring enligt avsändarlandets arbetspensionssystem och betalning av arbetspensionspremier.

Tjänstgöringen utomlands varar över två år

För tjänstgöring utomlands som varar över två år krävs utredning om Pensionsskyddscentralens beslut genom vilket befrielse från försäkringsskyldigheten enligt lagen om pension för arbetstagare beviljats och intyg över försäkring enligt avsändarlandets arbetspensionssystem och betalning av pensionsförsäkringspremier eller intyg av den finländska arbetspensionsanstalt som försäkrat arbetstagarna.

Ytterligare information om pensionsförsäkringsskyldigheten finns tillgänglig från Pensionsskyddscentralen och om olycksfallsförsäkringsskyldigheten från Olycksfallsförsäkringscentralen.