Allmänt om ämnesområdet

Grå ekonomi övervakas av många myndigheter. Bekämpning av grå ekonomi förutsätter ett effektivt myndighetssamarbete.

Arbetarskyddsinspektörerna övervakar flera saker, som kan ge ett företag en avsevärd ekonomisk fördel i förhållande till ett företag som iakttar bestämmelserna om de försummas.

Arbetarskyddsmyndighetens centrala uppgifter i övervakningen av grå ekonomi:

• Arbetsgivaren anlitar enbart utländsk arbetskraft med rätt att arbeta i Finland.

• Lön enligt de allmänt bindande kollektivavtalen inklusive övertidsersättningar och tillägg betalas ut för arbete som utförts i Finland.

• Arbetstiderna och övertidsarbetet är förenliga med lagen och avtalen.

• Villkoren för arbetstagarnas anställningsförhållande ligger minst på den miniminivå som lagstiftningen förutsätter. Arbetarskyddsmyndigheten övervakar i synnerhet minimivillkoren för anställningsförhållandet för utländska arbetstagare, det vill säga att lön enligt de allmänt bindande kollektivavtalen betalas ut till utländska arbetstagare för arbete som utförts i Finland.

• Arbetsgivare som fungerar som beställare vid hyrt arbete och underleveranser anlitar sådana avtalsparter som uppfyller skyldigheterna enligt lagen om beställarens utredningsskyldighet.

• Aktörer inom byggbranschen (byggherrar, huvudsakliga genomförare av ett byggprojekt och arbetsgivare) ser till att alla arbetstagare på byggarbetsplatserna har ett personkort som är försett med foto och skattenumret.

• En huvudsaklig genomförare av ett byggprojekt på en byggarbetsplats har en uppdaterad företeckning över de arbetstagare som arbetar på platsen.