Minimianställningsvillkor

Minimivillkor för ett anställningsförhållande - Yleistä

Minimianställningsvillkoren grundas på lagar och kollektivavtal. I Finland har alla arbetstagare rätt till arbetsvillkor enligt lag och kollektivavtal.

Minimianställningsvillkoren gäller till exempel arbetstid, lön, familjeledigheter, sjukfrånvaron och semestrar. Mer information om minimivillkoren finns i avsnittet Anställningsförhållande. Om arbetsgivaren inte iakttar minimianställningsvillkoren, kan det vara fråga om arbetsrelaterat utnyttjande eller till och med människohandel.

Arbetsrelaterat utnyttjande

Bekämpningen av arbetsrelaterat utnyttjande förutsätter även att beställarna av arbetet är uppmärksamma och agerar ansvarsfullt.

Med arbetsrelaterat utnyttjande avses att utnyttja en arbetstagare i en svag ställning för att uppnå ekonomisk lönsamhet. Arbetstagaren kan till exempel få för låg lön och tvingas arbeta för mycket. Det kan vara fråga om lindrigare dumpning av arbetsvillkoren eller en allvarligare gärning, då arbetstagaren har vilseletts, hotats eller ställts i förhållanden som kränker människovärdet.

Arbetsrelaterat utnyttjande förekommer i många olika branscher. Olika myndigheter och organisationer samarbetar för att bekämpa det. Bekämpningen av arbetsrelaterat utnyttjande förutsätter även att beställarna av arbetet är uppmärksamma och agerar ansvarsfullt.

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar uppfyllandet av minimiarbetsvillkoren och diskriminering i arbetslivet. Diskriminering i arbetslivet är till exempel det att en utländsk arbetstagare måste arbeta med sämre arbetsvillkor på grund av sitt ursprung eller språk.

Arbetarskyddsmyndigheten idkar inte intressebevakning, det vill säga att myndigheten inte väcker talan för en arbetstagares räkning och inte biträder honom eller henne i en rättegång.

Polisen undersöker arbetsrelaterat utnyttjande bland annat under brottsbeteckningarna diskriminering i arbetslivet, ockerliknande diskriminering i arbetslivet, ocker och människohandel.

Arbetets beställare: identifiera och förebygg arbetsrelaterat utnyttjande

Arbetsrelaterat utnyttjande förekommer särskilt i branscher där en stor mängd underleveranser eller utländsk arbetskraft används. Beställaren bör vara medveten om hur man kan identifiera och förebygga arbetsrelaterat utnyttjande. En ansvarsfull beställare strävar till att den egna verksamheten inte möjliggör arbetsrelaterat utnyttjande.

Följande signaler kan vara ett tecken på arbetsrelaterat utnyttjande vid underleveranser:

  • Det avtalade priset för underleveransen är så lågt att arbetsgivaren inte kan betala alla arbetsgivaravgifter.
  • Du vet inte vilka som arbetar på arbetsplatsen.
  • Arbetstagarna vill inte avslöja sina arbetstider.
  • Samma arbetstagare utför ofta långa arbetsdagar.
  • Man har inte sörjt för arbetstagarnas arbetarskydd.
  • Arbetstagarna anländer inte självständigt till arbetsplatsen, utan någon lämnar dem.

Europeiska institutet för kriminalpolitik HEUNI har publicerat anvisningar om hur företag och arbetsgivare kan förebygga utnyttjande:

Handbok för företag och arbetsgivare om riskhantering särskilt i underleveranskedjor – Hur förebygga utnyttjande av arbetskraft och människohandel i Finland

Navigoi kohti vastuullista toimitusketjua – Työkalupakki yrityksille työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan ennaltaehkäisemiseksi (Navigera mot en ansvarsfull leveranskedja – verktygslåda för företag för förebyggande av arbetsrelaterat utnyttjande och människohandel, på finska och på engelska)

Människohandel

Med människohandel avses bland annat tvångsarbete, där brottsoffret vilseletts eller tvingats arbeta i förhållanden som kränker människovärdet genom att utnyttja offrets beroendeställning eller otrygghet. I typfallet är ett offer för arbetsrelaterad människohandel en utländsk arbetstagare. Brottsbeskrivningen för ockerliknande diskriminering i arbetslivet och människohandel ligger väldigt nära varandra. När man låter en arbetstagare utföra arbete på ett orimligt sätt utan att alls beakta arbetarskyddsaspekter eller i förhållanden som kränker människovärdet, påminner situationen väldigt mycket om människohandel. Utredning av misstänkt människohandel hör till polisen.

Hjälpsystemet för offer för människohandel

Arbetarskyddsmyndigheten kan styra eventuella offer för människohandel vilka identifierats vid arbetsplatsinspektioner eller på annat sätt till Hjälpsystemet för offer för människohandel. Vid behov gör arbetarskyddsmyndigheten en framställan om godkännande till Hjälpsystemet för offrets räkning. Ett offer måste alltid samtycka till att han eller hon styrs till Hjälpsystemet.