Personkort och skattenummer - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Byggherren och den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet på en byggarbetsplats ansvarar bägge för att alla personer som arbetar på byggarbetsplatsen har ett sådant personkort som arbetarskyddslagen förutsätter. Därtill är alla arbetsgivare som verkar på en byggarbetsplats ansvariga för detta vad som gäller egna och deras avtalsparters arbetstagare.

Dessa skyldigheter tillämpas från och med den 1 juli 2022 på den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på varvsområdet, när det är fråga om arbete på varvsområde. Arbetsgivarskyldigheterna tillämpas också på arbetsgivare vars arbetstagare arbetar på varvsområdet.

Personkortet med foto ska innehålla

  • personens namn
  • ett foto av personen
  • arbetsgivarens (= lönebetalarens) namn
    (En egenföretagare ska anteckna ”egenföretagare” på sitt personkort om firmans namn är ett annat än det egna namnet.)
  • personens skattenummer, som införts i det offentliga skattenummerregister som förs av Skatteförvaltningen.

Ett fotoförsett personkort är obligatoriskt för personer som arbetar på en gemensam byggarbetsplats eller ett varvsområde. Skattenumret ska finnas i det offentliga skattenummerregistret.

En person som tillfälligt transporterar varor till en byggarbetsplats eller ett varvsområde behöver dock inte ha ett personkort. Personkort krävs inte heller på en sådan byggarbetsplats där en byggnad eller en del av den byggs eller repareras för en enskild byggherres eget bruk. Personkort krävs heller inte av en person som är anställd hos den som beställt fartyget eller det företag som ska idka trafik med fartyget och som ingår i fartygets besättning och arbetar på varvsområdet i uppgifter i anslutning till ibruktagandet av ett fartyg.

Ytterligare information på sidan Byggbranschen. Mer information om skyldigheterna inom varvsbranschen finns på finska i webbseminarieupptagningen ”Veronumeroinfo telakka-alalle” från den 8 juni 2022.