Känner du igen diskriminering när du söker jobb?

Känner du igen diskriminering när du söker jobb?

26.9.2016 – Södra Finland

De fiktiva platsannonserna innehåller anställningskrav som delvis är diskriminerande. Känner du igen vilka det är? De rätta svaren hittar du under bilden.

Lite bakgrundsinformation: Urvalskriterierna vid anställningar ska vara lämpliga med tanke på arbetsuppgifterna. Diskriminerande platsannonsering är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Enligt lagen får ingen diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. Anställningskrav i anslutning till dessa omständigheter tillåts endast om det finns en godtagbar grund som föranleds av arbetet.

Och nu till svaren. Följande krav i platsannonserna kan betraktas som diskriminerande:

Diskriminerande krav i arbetsplatsannonser för städpersonal

Utmärkt hälsotillstånd: Av en arbetstagare kan förväntas sådan arbetsförmåga och sådant hälsotillstånd att han eller hon klarar av att utföra sina arbetsuppgifter. En kontorsstädares arbete förutsätter emellertid inte utmärkt hälsotillstånd. Utmärkt hälsotillstånd kan t.ex. förutsättas om det i arbetet ingår exceptionellt tunga arbetsuppgifter, som bland brandmän.

En finsk medborgare som är född i Finland: En arbetstagare får inte diskrimineras på grund av nationalitet eller ursprung - inte ens när företagets kunder kräver det. Till vissa tjänster, som t.ex. till domare, polis eller chef för ett statligt ämbetsverk, får med stöd av lagen enbart väljas finska medborgare. Endast av en person som är kandidat i presidentval kan förutsättas att han eller hon är finsk medborgare och född i Finland. 

Boningsort Helsingfors ekonomiområde: Boningsort kan betraktas som en så kallad annan omständighet som gäller den enskilde som person och som därmed är en förbjuden diskrimineringsgrund som i princip inte kan förutsättas av sökande. Om det emellertid i arbetet ingår t.ex. jour kan förutsättas att arbetstagaren kan ta sig till arbetsplatsen inom överenskommen tid. Dessutom kan en kommun, om den önskar, bestämma sig för att endast erbjuda sommarjobb åt unga som bor i kommunen.

i åldern 20–35 år: En arbetstagare får inte diskrimineras på grund av ålder. Arbetet som städare förutsätter inte en bestämd ålder. Vissa arbeten kan emellertid kräva att arbetstagaren är myndig, t.ex. arbete som bilförare eller nattarbete.  Men det är väldigt få andra uppgifter där en viss ålder kan förutsättas.  Av en skådespelare kan man t.ex. förutsätta att hans eller hennes ålder passar in på rollens ålder. Dessutom kan sysselsättningskampanjer i syfte att förebygga utslagenhet bland unga vara tillåtna.

Medlem i kyrkan: Städarbete förutsätter inte en bestämd religionsövertygelse. Till exempel en församling kan under vissa förutsättningar kräva att arbetstagarna är medlemmar i kyrkan: t.ex. om uppgiften gäller diakoni, kyrkans fostran eller undervisning. Däremot är det inte befogat att kräva att en städare är medlem i kyrkan.

Diskriminerande krav i arbetsplatsannonser för jurister

Avlagd militärtjänstgöring: Krav på avlagd militärtjänstgöring kan vara diskriminerande bland annat till följd av övertygelse eller hälsotillstånd. I praktiken förutsätter en jurists arbetsuppgifter inte avlagd militärtjänstgöring.

Finska som modersmål: Finska som modersmål kan inte krävas i något som helst jobb. I vissa yrken kan emellertid förutsättas språkkunskaper på modersmålsnivå, t.ex. av lärare i finska. Även i vissa arbetsuppgifter som jurister utför är det möjligt att förutsätta kunskaper i finska på modersmålsnivå.

Nyutexaminerade jurister: Det här kravet kan vara indirekt diskriminerande på grund av ålder, eftersom största delen av de nyutexaminerade juristerna är unga personer.

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar diskriminering i platsannonser. Läs meddelandet om tillsynsresultaten. Information om diskriminering och jämställdhet på webben: www.tyosuojelu.fi/web/sv/anstallningsforhallande/likabehandling. Om du misstänker att en arbetsplatsannons är diskriminerande kan du vända dig till arbetarskyddsmyndigheten, till exempel per e-post: arbetarskydd.sodra@rfv.fi.