Lagstiftningen om utstationering av arbetstagare till Finland förnyas

Lagstiftningen om utstationering av arbetstagare till Finland förnyas

28.6.2016

En utstationerad arbetstagare är en arbetstagare vars arbetsgivare, som är etablerad i en annan stat och där erbjuder gränsöverskridande tjänster, skickar arbetstagaren för att tillfälligt arbeta i ett annat EU-land.  Genom den nya lagen träder direktivet om tillämpning av direktivet om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster i kraft.  Den nya lagen trädde i kraft den 18.6.2016.

Lagen om utstationering arbetstagare (447/2016) ersätter den tidigare lagen om utstationerade arbetstagare från 1999 (1146/1999). Den gamla lagen kommer emellertid fortfarande att tillämpas på arbetstagare som är utstationerade i Finland när den nya lagen träder i kraft. Den nya lagen omfattar nya avtal om utstationering i Finland som ingås efter att lagen trätt i kraft.

Ny skyldighet att anmäla utstationeringen

Företag som utstationerar arbetstagare i Finland ska i fortsättningen anmäla utstationeringen hos myndigheten.   Skyldigheten att anmäla utstationeringen träder i kraft först under 2017.

Anställningsvillkoren för utstationerade arbetstagare förblir oförändrade. Till skillnad från tidigare tillämpas lagen också på offentliga upphandlingar. Vissa delar av vår arbetslagstiftning tillämpas fortfarande på i Finland utstationerade arbetstagares arbetsavtal, då lagbestämmelserna garanterar arbetstagaren bättre arbetsvillkor. Lönenivån bestäms utifrån de allmänbindande kollektivavtalen. 

Skyldigheten att tillhandahålla information om utstationerade arbetstagare utvidgas

Det utstationerande företaget ska bevara samma uppgifter om företaget och de utstationerade arbetstagarna som tidigare. En ny skyldighet är att företaget ska tillhandahålla de utstationerade arbetstagarnas löneuträkningar och ett finansiellt instituts (en banks) verifikationer över utbetalda löner. Den utvidgade skyldigheten att tillhandahålla information gäller utstationeringar som pågår i mer än tio dagar. 

Beställaren ska se till att företrädaren är anträffbar

Det utstationerande företagets avtalspartner, det vill säga beställaren, ska fortfarande med till buds stående medel se till att det utstationerande företaget utser en företrädare i Finland, men också att företrädaren är anträffbar. Om arbetarskyddsmyndigheten inte når den utsedda företrädaren ska beställaren på arbetarskyddsmyndighetens begäran begära uppgifter av det utstationerande företaget om var och hur företrädaren kan nås och lämna den inhämtade informationen till arbetarskyddsmyndigheten.

Byggherren och huvudentreprenören har en ny skyldighet att utreda riktigheten av den utstationerade arbetstagarens lön

Om den utstationerade arbetstagaren inte har fått en minimilön så som avses i lagen om utstationering av arbetstagare kan han eller hon underrätta byggherren eller huvudentreprenören på byggarbetsstället om det.

Efter att ha fått underrättelsen ska byggherren eller huvudentreprenören omedelbart begära information av det utstationerande företaget om vilken lön som har betalats till den utstationerade arbetstagaren och huruvida lönen uppfyller kraven i lagen. Byggherren eller huvudentreprenören ska omedelbart lämna begäran om information och informationen från det utstationerande företaget till arbetstagaren. På begäran av arbetstagaren ska begäran om information och informationen lämnas till arbetarskyddsmyndigheten.

Försummelseavgift för överträdelse

I fortsättningen kan det utstationerande företaget, den som beställer arbetet, byggherren eller huvudentreprenören påföras en försummelseavgift vid överträdelser.  Försummelseavgiften är minst 1 000 euro och högst 10 000 euro.

Arbetarskyddsmyndigheten påför avgiften till exempel om det utstationerande företaget inte har gjort en anmälan om utstationeringen eller om företaget inte har utsett en företrädare i Finland. En beställare kan påföras en avgift om beställaren inte har bistått myndigheten i att försöka nå företrädaren. Byggherren och huvudentreprenören kan påföras försummelseavgift om de försummar att uppfylla sin utredningsskyldighet.

En försummelseavgift som påförts i Finland kan vid behov också drivas in i ett annat EU-land. Det här medför effektivare iakttagande av anställningsvillkoren och effektivare tillsyn.

Kontaktmyndighet är regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Kontaktmyndigheten i landet ger företag som utstationerar och tar emot arbetstagare i Finland allmänna råd. Utstationerade arbetstagare får också råd i anslutning till frågor som gäller Finlands lagstiftning. Skicka e-post till adressen postedworkersfin@avi.fi.

 

Mera information:

http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/anstallningsforhallande/utstationerad-arbetstagare