Organisationer föremål för arbetarskyddstillsynen

Organisationer föremål för arbetarskyddstillsynen

9.3.2016 – Södra Finland

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland förrättar arbetarskyddsinspektioner hos arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Inspektionerna är en del av tillsynen av tjänstemannadominerade arbetsplatser.

Tillsynen av organisationer inleds under våren 2016 och fortsätter under 2017. Inspektörerna kontaktar de arbetsplatser som utsetts till föremål för inspektion på förhand och kommer överens om tidpunkten för inspektionen.

Under arbetsplatsinspektionen bedömer inspektören om minimikraven i lagstiftningen iakttas på arbetsplatsen. I samband med inspektionen behandlas bland annat:

  • arbetarskyddssamarbetet
  • ordnande och genomförande av den lagstadgade företagshälsovården
  • utredningar och bedömningar av risker i arbetet
  • arbetsplatsens rutiner för hanteringen av psykosocial belastning
  • arbetstidsbokföring.

De psykosociala belastningsfaktorerna är en arbetarskyddsrisk

Organisationsarbetet är sakkunnigarbete som särskilt framhäver psykosociala belastningsfaktorer. Riskbedömningen av arbetsplatsen, som är arbetsgivarens lagstadgade skyldighet, ligger till grund för tillsynen. Inspektörerna bedömer om arbetsplatsen har fungerande rutiner för att undvika de risker som de psykosociala belastningsfaktorerna medför.

Skadlig belastning kan förorsakas av belastningsfaktorer i anslutning till arbetets innehåll och arrangemangen kring arbetet, t.ex. för stor arbetsmängd, arbetstiden och bundenhet till arbetet, långa resor i anknytning till arbetet, svåra dialogsituationer inom organisationens verksamhetsfält. På alla arbetsplatser kan också belastningsfaktorer förekomma som gäller arbetsgemenskapens sociala funktionsduglighet, t.ex. bristfälligt chefsarbete eller samarbete och dialog som inte fungerar inom organisationen.  

Arbetsgivaren ska systematiskt identifiera belastningsfaktorerna som förekommer på arbetsplatsen och bedöma om de medför hälsorisker. Arbetsgivaren är skyldig att utgående från bedömningen vidta åtgärder för att undanröja hälsorisker, t.ex. genom att dimensionera arbetet i enlighet med arbetstagarnas förutsättningar. För hanteringen av de psykosociala belastningsfaktorerna räcker det inte med att arbetsgivaren reagerar först då arbetstagaren sjukskrivs.

Företagshälsovården är expert och stöder arbetsplatsen i hanteringen av de psykosociala belastningsfaktorerna. Under inspektionerna fäster vi därför uppmärksamhet vid att det har ordnats lagstadgad företagshälsovård och framför allt vid att arbetsplatsen har en uppdaterad arbetsplatsutredning som företagshälsovården har gjort upp.  

Arbetsgivaren ska ha en arbetstidsbokföring

Arbetsgivaren ska föra bok över alla arbetstimmar särskilt för varje arbetstagarens del och se till att högstgränsen för övertidsarbete inte överskrids. Syftet med arbetstidslagen är att skydda arbetstagaren mot för mycket arbete. Inspektörerna påminner om att arbetstidslagen i regel ska iakttas på arbetsplatsen. Att arbetet är självständigt sakkunnigarbete är i sig inte tillräckligt för att arbetstidslagen inte ska tillämpas.

I bedömningen av riskerna på arbetsplatsen ska också olägenheter som beror på arbetstiderna beaktas, t.ex. arbetsdagarnas längd, tiden som arbetstagaren är bunden till arbetet, tidpunkten då arbetet utförs och möjligheten till återhämtning under arbetsdagen och mellan dem. Information som arbetsgivaren behöver för att kunna utreda belastningsfaktorerna i anslutning till arbetstiderna framgår bland annat av arbetstidsbokföringen, arbetstidsenkäter eller av företagshälsovårdens arbetsplatsutredning.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet för arbetarskyddet övervakar att arbetsgivarna följer lagarna och bestämmelserna som gäller arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och säkert sätt. Social- och hälsovårdsministeriet styr arbetarskyddstillsynen bland annat med tillsynsanvisningar.

Information om arbetarskyddet finns på arbetarskyddsförvaltningens webbplats: www.tyosuojelu.fi/web/sv/arbetarskydd-pa-arbetsplatsen.

Närmare information:
Inspektör Eila Hasunen eller överinspektör Sari Roivainen
tfn 0295 016 000 (växel), fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland